วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2551) ครูตุ่มได้รับการตรวจประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะจากคณะกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน คือ ท่านผอ.อุดร  จันทร์สุข  โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก   ท่านผอ.จำรูญ  ผายพิมพ์  โรงเรียนบ้านกุดคอก่านโคกสำราญ  และ ท่านผอ.กงใจ  เฉยฉิว  โรงเรียนบ้านหนองแคน โดยครูตุ่มนำเสนอนวัตกรรมการสอนกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะด้วยเพลงภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ครูตุ่มขอคำแนะนำจากเพื่อน ๆ สมาชิกที่เกี่ยวข้องกับการสอนระดับชั้นอนุบาล หรือภาษาอังกฤษด้วยนะคะ ว่า    ครูตุ่มควรนำเสนองานที่เป็นผลงานวิชาการออกมาอย่างไร ขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

                    เสียดายที่ครูตุ่มพยายามแทรกภาพให้ทุกท่านดู แต่ยังไม่สามารถ และมีคำ  แนะนำให้ครูตุ่มไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม          อีกที ว่า เด็กปฐมวัยกับภาษาอังกฤษจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน  ท่านเห็นว่า ภาษาอังกฤษยังไม่เหมาะที่จะเริ่มต้นระดับอนุบาล ครูตุ่มจึงน้อมรับมาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านที่ได้อ่านค่ะ

              1. เพลง Sunny, Rainy and Windy.

            Sunny is hot.  I’m so hot.   I’m so hot.               

           Rainy is wet.  I’m so wet.   I’m so wet.                  

           Windy is cool.  I’m so cool.  I’m so cool.      

           Windy is cool.  I’m so cool.  I’m so cool.

                      2.   เพลง Go to left.        

          Go to left.     Go to right.

          Turn a round.  Sit down.  Stand up.

          Stamp your feet.    

          One, two, three, four, five,   

                Six, Seven, eight, nine, ten.

          3.  เพลง My Body 1.

          This is my nose.    This is my neck.               

          Ears and eyes.       Ears and eyes.

                My mouth say to you.    

                My mouth say to you.

                Hoo! Hoo! Hoo!             

                Hoo! Hoo! Hoo!