ปัจจุบันถือว่าเป็นยุคดิจิทัลโดยแท้ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้มักจะใช้หลักการทางดิจิทัลเข้ามาเกี่ยวข้อง  จากหลักการทางตรรกะที่เกี่ยวข้องกับปริมาณสองสถานะ โดยระบบฐานสอง ที่พัฒนาขึ้นโดยจอร์จบูล  นำมาอธิบายการทำงานของระบบสวิตช์ และเป็นรากฐานในการพัฒนาดิจิทัลคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันท่านเชื่อหรือไม่ว่า ด้วยหลักการตัวเลขฐานสองมีแต่ 0 กับ 1 และแนวคิดทางตรรกะอีกสองสามอย่าง ที่เป็นประพจน์ทางตรรกะ เช่น ถ้าฝนตกหรือ แดดไม่ออก จะไม่ไปดูหนัง เชื่อหรือไม่ว่าประพจน์ที่กล่าวถึงนี้เป็นหลักการในการคำนวณของเครื่องคำนวณหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้  เพราะถ้าเรากำหนดว่า A =ฝนตก  , B = แดดไม่ออก และ C = ไปดูหนัง

หลักทางตรรกะ A  AND B = C  แดดออก ฝนไม่ตก จะไปดูหนัง

                 A OR B =  NOT C  ถ้าผนตก หรือ แดดไม่ออก จะไม่ไปดูหนัง

             ถ้าเขียนว่า NOT NOT C = C

        สรุปว่ามีหลักของ AND ที่ทั้งสองเงื่อนไข A และ B จะต้องเป็นจริง ผล C เป็นจริง   

                    หลักของ OR เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งจะต้องเป็นจริง จึงทำให้ C เป็นจริง

                    หลักของ NOT ทำให้เงื่อนไขเดิมจริง เป็นไม่จริง เช่นถ้าแดดออก เป็นแดดไม่ออก   

                   อาจแทนจริงด้วย 1 เท็จด้วย 0

                 หลักการทั้งสามนำมาประกอบกันทำหน้าที่ทุกอย่างในการประมวลผลข้อมูลคอมพิวเตอร์ การคำนวณ การเก็บข้อมูล ตัวเลขตัวอักษรอยู่ในรูป 0,1 และตรรกะดังกล่าว