ฝึกนักส่งเสริมฯ ให้ทำ AAR แบบไม่รู้ตัว

การทำหน้าที่ในบทบาทของ Facilitator ที่เป็นขีดความสามารถของนักส่งเสริมทุกคนจะต้องฝึกและมี และกุศโลบายที่สอดแทรกไว้ในกิจกรรมของทีมงานในการทำงาน

          หลังจากในช่วงบ่ายของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ นักส่งสริมการเกษตรได้ศึกษาดูงานกิจกรรมหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์มของ ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี และในตอนท้ายได้ทำ AAR (ลิงค์)  แต่ในวันนี้ผมและคุณสายัณห์ไม่ได้ทำหน้าที่ในบทบาทของคุณอำนวยเอง แต่ได้เขียนคำถาม 3 ข้อลงในกระดาษ A4    คำถามทั้ง 3 ข้อที่ว่านั้นก็คือ

  1.  การศึกษาดูงานในวันนี้ได้เรียนรู้อะไร
  2.  ประเด็นใดที่คิดว่าจะนำกลับไปปรับใช้ในงานได้
  3.  ข้อเสนอแนะ

          หลังจากนั้นก็ยื่นกระดาษ A 4 ที่ว่านั้น ส่งให้คุณสุวรรณ  ตาคำ นักส่งเสริมการเกษตรของอำเภอขาณุวรลักษบุรี และขอให้ดำเนินการสรุปโดยการสอบถามพวกเราให้หน่อย ใน 3 คำถามนี้ ขอข้อคิดเห็นอย่างละ 4-5 ข้อก็พอ  คุณสุวรรณ ก็รับคำถามไปดำเนินการ โดยใช้เทคนิกของการตั้งคำถาม/แปลงคำถามอย่างง่าย เพื่อให้ได้ข้อสรุปของการ ลปรร.ในวันนี้ ซึ่งบรรยากาศการ AAR ก็ราบรื่นและเป็นกันเอง มีการเสนอแนะและให้ข้อคิดเห็นที่หลากหลายดีมาก

          ผมจะยกตัวอย่างการถามคำถามที่ 3 ซึ่งคุณสุวรรณ มีการถามนำ เพื่อเข้าสู่ประเด็นคำถามหลัก ดังนี้

     คุณสุวรรณ " เอ..ในการสัมมนาครั้งต่อไปเป็นวันที่อะไรนะครับ "

     ผู้ร่วม AAR " วันที่ 17 มีนาคม ที่อำเภอคลองลาน "

     คุณสุวรรณ " แล้วพวกเราคิดว่า รูปแบบการสัมมนาหรือการศึกษาดูงานควรจะทำในลักษณะเดิม หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างไรดีครับ "

     ผู้ร่วม AAR "..........ฯลฯ............."

          เป็นตัวอย่างของการทำหน้าที่ในบทบาทของ Facilitator ที่เป็นขีดความสามารถของนักส่งเสริมทุกคนจะต้องฝึกและต้องมี   และกุศโลบายที่สอดแทรกไว้ในกิจกรรมของทีมงานในการทำงาน  ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา บางครั้งพวกเราก็ได้รับการฝึกในลักษณะนี้ เรียกว่าการ "ดันหลัง" ให้ขึ้นเวที แล้วฝึกไปแก้ไขสถานการณ์ข้างหน้า  วันนี้ลองนำมา "ผลิตซ้ำ" แต่ก็ยังใช้ได้ผลครับ ทีมใดจะลองนำไปใช้ก็ได้นะครับ

  • คุณสุวรรณ   ตาคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  ของสำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี คนดำเนิน AAR ในวันนี้

                                          คุณสุวรรณ ตาคำ 

 

  •  บรรยากาศการทำ AAR ในแปลงหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม

                                          ฝึกคนให้เรียนรู้เครื่องมือ AAR

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร.ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก 22/02/49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (0)