มหาวิทยาลัยชาวบ้าน ครั้งที่ 3

เพื่อความเข้มแข็ง ยั่งยืน

สรุปการเข้าร่วมประชุม “โครงการ ม.ชาวบ้าน”

วันที่ 26 กรกฎาคม 2548 ณ วัดบางหลวง ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

 

     วันนี้ได้มีนัดกลุ่มองค์กรการเงินชุมชน เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 3 ตำบล ซึ่งเป็นตำบลนำร่องของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ ตำบลท่าไร่ จำนวน 6 หมู่บ้าน ตำบลบางจาก จำนวน 11 หมู่บ้าน และตำบลมะม่วงสองต้น จำนวน 6 หมู่บ้าน มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 37 คน

วัตถุประสงค์โครงการ พัฒนากลุ่มการเงิน “เพื่อความเข้มแข็ง ยั่งยืน”

     เมื่อได้มีการทักทายกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ได้มีการแบ่งกลุ่ม่ย่อยเพื่อให้แต่ละกลุ่มกำหนดแผนการดำเนินงานของแต่ละตำบล ซึ่งได้ข้อสรุปของแผนการดำเนินงานแต่ละตำบลดังนี้

แผนการดำเนินของตำบลมะม่วงสองต้น

 1. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน
 2. นัดคณะทำงานเข้าร่วมกิจกรรมจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ในวันที่ 17 สิงหาคม 2548 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ มัสยิด หมู่ที่ 6
 3. ชี้แจงรายละเอียดโครงการพร้อมแนะนำทีมงาน
 4. แบ่งกลุ่มย่อยแต่ละกองทุนเพื่อกำหนดเป้าหมาย แนวทางการทำงาน ปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่ม
 5. ตัวแทนกลุ่มย่อยนำเสนอ
 6. วิทยากรสรุปภาพรวม
 7. วางแผนการดำเนินครั้งต่อไป

แผนการดำเนินงานของตำบลท่าไร่

     กลุ่มท่าไร่มีทั้งหมดจำนวน 6 หมู่บ้าน ซึ่งมีเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชนจำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มออมทรัพย์ และกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งได้มีการนัดหมายเพื่อที่จะเข้าร่วมประชุมในวันที่ 15 สิงหาคม 2548 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยได้เชิญ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักพัฒนาชุมชน ทีมสนับสนุน และกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

สาเหตุที่ทำให้โครงการไม่ประสบผลสำเร็จ

  1.  กลุ่มตัวอย่างไม่ให้ความร่วมมือ

  2.  ยังไม่เข้าใจเป้าหมาย และวัตถุประสงค์

  3.  หน่วยงานพี่เลี้ยงดำเนินการไม่ต่อเนื่อง ทำแล้วหยุดกลางคัน

  4.  หน่วยประสานงานกลางขาดความรับผิดชอบ

 

         ข้อคิดที่ได้จากกลุ่มท่าไร่คือ การที่เราคิดจะทำอะไรก็ตาม ควรจะต้องเริ่มจากฐานรากถึงจะสำเร็จ แต่ถ้าเริ่มจากฐานบน การที่จะประสบผลสำเร็จก็มีแต่อยู่ได้ไม่นาน และทุกคนที่จะเข้าร่วมที่จะทำขบวนการองค์กรการเงินชุมชนนี้ จะต้องทำด้วยจิตวิญญาณ ต้องมีความศรัทธาและเสียสละ เพราะว่าเป็นงานที่เราบริหารเงินให้คนอื่นและสุดท้ายก็จะเกิดกระบวนการเรียนรู้

 

แผนการดำเนินงานของกลุ่มตำบลบางจาก

เป้าหมาย
สู่สถาบันการเงิน กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และผู้นำชุมชน

  1.  ประชาสัมพันธ์กรรมการกองทุนหมู่บ้านในตำบลบางจาก (หมู่บ้านละ 10 คน)

  *  ประชาสัมพันธ์ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ/การจัดการ/การบริหารการเงิน

  *  เพื่อกำหนดเป้าหมายของสถาบันการเงินให้เป็นไปในทางเดียวกัน

  2.  ค้นหาจุดเด่น / จุดด้อยของแต่ละกองทุน / ปัญหา / อุปสรรค์ / โอกาส

  * แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต่ละกองทุน โดยเล่าประสบการณ์ของแต่ละกองทุน

  3.  สรุปเพื่อการทำงาน

   

          โดยทีมกลุ่มบางจาก ได้นัดประชุมในวันที่ 14 สิงหาคม 2548 เวลา 09.30 น. ณ วัดบางสะพาน หมู่ที่ 7 ตำบลบางจาก บ้านบางสะพาน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

         ข้อคิดที่ได้จากลุ่มบางจาก คือ การที่เราจะทำงานองค์กรการเงินชุมชนให้ประสบผลสำเร็จ ต้องประกอบด้วย 3 ข้อด้วยกัน คือ

  1.  กรรมการ จะต้องมีความโปร่งใส และมีคุณธรรม ไม่เห็นแก่พวกพ้อง

  2.  สมาชิก จะต้องปฏิบัติตามกฎกติกาที่วางไว้

  3.  การบริหารจัดการ จะต้องทำมีการบริหารจัดการที่ดีทำเป็นระบบให้เรียบร้อย

  การประชุมของวันนี้ ก็ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพราะทุกฝ่ายต่างให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เมื่อเวลาประมาณ 13.30 น. ก็ปิดการประชุม และนัดทีมคุณ อำนวย เจอกันในวันที่ 8 สิงหาคม 2548 ณ ห้องประชุม พช. เวลา 13.00 น.

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)