labour chumphon

  ติดต่อ

  ข้อมูลกระทรวงแรงงาน  

ข้อมูลกระทรวงแรงงาน

1.1วิสัยทัศน์  เป็นองค์กรหลักในการบริหารแรงงาน เสริมสร้างศักยภาพองค์ความรู้และความสามารถของกำลังแรงงาน

1.2พันธกิิจ                                                                                                       

      1)สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาฝีมือแรงงาน เสริมสร้างศักยภาพองค์ความรู้และความสามารถของกำลังแรงงาน                                                                                   

      2)ส่งเสริม ขยายโอกาสและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพและมีงานทำของประชากร รวมทั้งจัดระบบการทำงานของแรงงานต่างด้าวและคุ้มครองคนหางานงาน 

      3) คุ้มครองดูแลให้แรงงานมีความมั่นคง มีความปลอดภัย ได้รับค่าตอบแทนการทำงานที่เป็นธรรม และมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี                                                       

     4) บริหารจัดการให้แรงงานมีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง                                 

     5) พัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการด้านแรงงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน labour chumphon

หมายเลขบันทึก: 1649, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 13:54:29+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)