labour chumphon

ข้อมูลกระทรวงแรงงาน

ข้อมูลกระทรวงแรงงาน

1.1วิสัยทัศน์  เป็นองค์กรหลักในการบริหารแรงงาน เสริมสร้างศักยภาพองค์ความรู้และความสามารถของกำลังแรงงาน

1.2พันธกิิจ                                                                                                       

      1)สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาฝีมือแรงงาน เสริมสร้างศักยภาพองค์ความรู้และความสามารถของกำลังแรงงาน                                                                                   

      2)ส่งเสริม ขยายโอกาสและเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพและมีงานทำของประชากร รวมทั้งจัดระบบการทำงานของแรงงานต่างด้าวและคุ้มครองคนหางานงาน 

      3) คุ้มครองดูแลให้แรงงานมีความมั่นคง มีความปลอดภัย ได้รับค่าตอบแทนการทำงานที่เป็นธรรม และมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี                                                       

     4) บริหารจัดการให้แรงงานมีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง                                 

     5) พัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการด้านแรงงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน labour chumphonความเห็น (0)