มหาวิทยาลัยชาวบ้าน ครั้งที่ 2

พัฒนากลุ่มการเงิน เพื่อความเข้มแข็งยั่งยืน

สรุปการประชุม “โครงการมหาวิทยาลัยชาวบ้าน” ครั้งที่ 2

วันที่ 25 กรกฎาคม 2548 ณ สำนักงานรับพิมพ์งาน

 

          ได้มีการนัดหมายทีมคุณอำนวย เพื่อเตียมความพร้อมในการลงพื้นที่ ตำบลท่าไร่ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2548 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 คน ซึ่งมีตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 3 คน ตัวแทนจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจำนวน 3 คน ตัวแทนจากองค์กรชุมชน 2 คน และ ตัวแทนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 1 คน ที่ประชมได้มีการกำหนดภาระหน้าที่ในการลงพื้นที่ของวันที่ 26 กรกฎาคม 2548

ณ วัดบางหลวง ต.ท่าไร่ ซึ่งมีทีมสนับสนุนการเรียนรู้จาก 3 ตำบล จำนวน 9 คน คือ

ทีมสนับสนุนการเรียนรู้ ตำบลบางจาก

 1. คุณพัชณี พณิตอังกูร
 2. คุณมนัสชนก
 3. คุณเอกนรินทร์

ทีมสนับสนุนการเรียนรู้ ตำบลท่าไร่

 1. คุณจุรี บรรเทิงจิตร
 2. คุณซาบีอา ยุทธกาศ
 3. คุณชินวัฒน์ สุวรรณเลิศ

ทีมสนับสนุนการเรียนรู้ ตำบลมะม่วงสองต้น

 1. คุณเสาวคนธ์ วิฑูรย์พันธ์
 2. คุณเสาวลักษณ์ เยี่ยงกุลเชาว์ คุณวรรณี

ทีมอำนวยการกลาง

 1. คุณเอกนรินทร์
 2. คุณซาบีอา ยุทธกาศ
 3. คุณเสาวลักษณ์ เยี่ยงกุลเชาว์

วัตถุประสงค์ คือ “การพัฒนากลุ่มการเงิน เพื่อความเข้มแข็งยั่งยืน”

 1. ทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายเดิม
 2. วางแผนการดำเนินงานต่อไปของแต่ละกลุ่ม

 

 

 

 

สรุปที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดเวลา ในการลงพื้นที่ ของวันที่ 26 กรกฎาคม 2548 ณ วัดบางหลวง ต.ท่าไร่ อ.ปากพนัง

จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

09.00 – 10.00 น. ทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย

10.00 – 12.00 น. แบ่งกลุ่มแต่ละตำบลหารือแผนการดำเนินงาน

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 – 14.00 น. นำเสนอแผนงานของแต่ละตำบล

15.00 – 15.30 น. สรุปภาพรวม

15.30 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

สำหรับการประชุมทีมคุณอำนวยในการครั้งนี้ ก็ได้กำหนดการที่แน่นอน และได้ปิดการประชุมเวลา 14.30 น. ทุกคนต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)