กฎหมายสิ่งแวดล้อมของไทย

ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง กำหนดที่จับสัตว์น้ำเป็นประเภทที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ำ
1.3.19. ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง กำหนดที่จับสัตว์น้ำเป็นประเภทที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ำประกาศจังหวัดพัทลุง
เรื่อง กำหนดที่จับสัตว์น้ำเป็นประเภทที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ำ


ด้วยจังหวัดพัทลุง ได้พิจารณาเห็นว่าที่จับสัตว์น้ำบริเวณในถ้ำและนอกถ้ำทั้งหมดในเขตธรณีสงฆ์ วัดถ้ำสุมะโน ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เป็นที่ซึ่งเหมาะสมแก่การรักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ำอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำธรรมชาติ ให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสพบเห็นตลอดไป และยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 และหนังสือที่ จว.6947/2502 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2502 ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง จึงประกาศกำหนดที่จับสัตว์น้ำดังกล่าว ตามบัญชีรายชื่อและอาณาเขตที่จับสัตว์น้ำที่แนบท้ายประกาศนี้ เป็นที่จับสัตว์น้ำประเภทที่รักษาพืชพันธุ์สัตว์น้ำต่อไป

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ปิดประกาศตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2536


http://www.environnet.in.th/evdb/law/national/resources/1319.html

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง G.702

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 16224, เขียน: 21 Feb 2006 @ 13:02 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 21:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)