สาระน่ารู้ : การจดทะเบียนเรือ

สาระน่ารู้ : การจดทะเบียนเรือ เนื้อหา ขั้นตอนการขอจดทะเบียนเรือใหม่ ขั้นตอนการขอจดทะเบียนเรือใหม่ สาระน่ารู้ : การจดทะเบียนเรือ เนื้อหา ขั้นตอนการขอจดทะเบียนเรือใหม่ ขั้นตอนการขอจดทะเบียนเรือใหม่
ขั้นตอนการขอจดทะเบียนเรือใหม่
1.
เมื่อมีเรือ ต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้มาติดต่อกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค
1.
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /สำเนาทะเบียนบ้าน
2.
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามีการมอบอำนาจ)
3.
ใบมอบอำนาจ (ถ้ามีการมอบอำนาจ)
4.
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทฯ
5.
หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ/วัตถุประสงค์
6.
หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
7.
บัญชีผู้ถือหุ้น
8.
สัญญาว่าจ้างต่อเรือ
9.
สัญญาการซื้อขายเรือ/พร้อมคำแปล
10.
เอกสารใบเสร็จรับเงินการซื้อขาย
11.
ใบเสร็จชำระภาษีและใบรับรองการนำเข้า
12.
หนังสือรับการถอนทะเบียนเรือ/พร้อมคำแปล (ถ้ามี)
13.
เอกสารการชำระภาษีสรรพสามิต
14.
ภาพถ่ายเรือ

 

2. ยื่นคำร้องขอมีใบอนุญาติใช้เรือ /จดทะเบียนเรือไทย ใบคำร้องขอให้เจ้าพนักงานตรวจเรือ เพื่อไปตรวจเรือ
3.
เมื่อเจ้าพนักงานตรวจเรือไปตรวจเรือ จะทำการวัดขนาดเรือ ตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของตัวเรือ /เครื่องจักร และอื่นๆ ที่จำเป็น ต่อเรือ
4.
เจ้าพนักงานจะออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ
5.
ฝ่ายทะเบียนออกใบทะเบียนเรือ/ใบอนุญาตใช้เรือ

 

 

ขั้นตอนการขอจดทะเบียนเรือใหม่
1.
เมื่อมีเรือ ต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้มาติดต่อกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค
1.
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /สำเนาทะเบียนบ้าน
2.
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามีการมอบอำนาจ)
3.
ใบมอบอำนาจ (ถ้ามีการมอบอำนาจ)
4.
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทฯ
5.
หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ/วัตถุประสงค์
6.
หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
7.
บัญชีผู้ถือหุ้น
8.
สัญญาว่าจ้างต่อเรือ
9.
สัญญาการซื้อขายเรือ/พร้อมคำแปล
10.
เอกสารใบเสร็จรับเงินการซื้อขาย
11.
ใบเสร็จชำระภาษีและใบรับรองการนำเข้า
12.
หนังสือรับการถอนทะเบียนเรือ/พร้อมคำแปล (ถ้ามี)
13.
เอกสารการชำระภาษีสรรพสามิต
14.
ภาพถ่ายเรือ

 

2. ยื่นคำร้องขอมีใบอนุญาติใช้เรือ /จดทะเบียนเรือไทย ใบคำร้องขอให้เจ้าพนักงานตรวจเรือ เพื่อไปตรวจเรือ
3.
เมื่อเจ้าพนักงานตรวจเรือไปตรวจเรือ จะทำการวัดขนาดเรือ ตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของตัวเรือ /เครื่องจักร และอื่นๆ ที่จำเป็น ต่อเรือ
4.
เจ้าพนักงานจะออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ
5.
ฝ่ายทะเบียนออกใบทะเบียนเรือ/ใบอนุญาตใช้เรือ

 

 

ขั้นตอนการขอจดทะเบียนเรือใหม่
1.
เมื่อมีเรือ ต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้มาติดต่อกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค
1.
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /สำเนาทะเบียนบ้าน
2.
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามีการมอบอำนาจ)
3.
ใบมอบอำนาจ (ถ้ามีการมอบอำนาจ)
4.
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทฯ
5.
หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ/วัตถุประสงค์
6.
หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
7.
บัญชีผู้ถือหุ้น
8.
สัญญาว่าจ้างต่อเรือ
9.
สัญญาการซื้อขายเรือ/พร้อมคำแปล
10.
เอกสารใบเสร็จรับเงินการซื้อขาย
11.
ใบเสร็จชำระภาษีและใบรับรองการนำเข้า
12.
หนังสือรับการถอนทะเบียนเรือ/พร้อมคำแปล (ถ้ามี)
13.
เอกสารการชำระภาษีสรรพสามิต
14.
ภาพถ่ายเรือ

 

2. ยื่นคำร้องขอมีใบอนุญาติใช้เรือ /จดทะเบียนเรือไทย ใบคำร้องขอให้เจ้าพนักงานตรวจเรือ เพื่อไปตรวจเรือ
3.
เมื่อเจ้าพนักงานตรวจเรือไปตรวจเรือ จะทำการวัดขนาดเรือ ตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของตัวเรือ /เครื่องจักร และอื่นๆ ที่จำเป็น ต่อเรือ
4.
เจ้าพนักงานจะออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ
5.
ฝ่ายทะเบียนออกใบทะเบียนเรือ/ใบอนุญาตใช้เรือ

ขั้นตอนการขอจดทะเบียนเรือใหม่
1.
เมื่อมีเรือ ต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้มาติดต่อกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค
1.
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /สำเนาทะเบียนบ้าน
2.
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามีการมอบอำนาจ)
3.
ใบมอบอำนาจ (ถ้ามีการมอบอำนาจ)
4.
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัทฯ
5.
หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ/วัตถุประสงค์
6.
หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
7.
บัญชีผู้ถือหุ้น
8.
สัญญาว่าจ้างต่อเรือ
9.
สัญญาการซื้อขายเรือ/พร้อมคำแปล
10.
เอกสารใบเสร็จรับเงินการซื้อขาย
11.
ใบเสร็จชำระภาษีและใบรับรองการนำเข้า
12.
หนังสือรับการถอนทะเบียนเรือ/พร้อมคำแปล (ถ้ามี)
13.
เอกสารการชำระภาษีสรรพสามิต
14.
ภาพถ่ายเรือ

 

2. ยื่นคำร้องขอมีใบอนุญาติใช้เรือ /จดทะเบียนเรือไทย ใบคำร้องขอให้เจ้าพนักงานตรวจเรือ เพื่อไปตรวจเรือ
3.
เมื่อเจ้าพนักงานตรวจเรือไปตรวจเรือ จะทำการวัดขนาดเรือ ตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของตัวเรือ /เครื่องจักร และอื่นๆ ที่จำเป็น ต่อเรือ
4.
เจ้าพนักงานจะออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ
5.
ฝ่ายทะเบียนออกใบทะเบียนเรือ/ใบอนุญาตใช้เรือ

 

 

 http://www.navy.mi.th/tmbfcc/IntDocVesselPermit.php

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง G.707ความเห็น (1)

IP: xxx.24.154.215
เขียนเมื่อ 
อยากทราบที่มาของพรบ.เรือไทย 2481 เรื่องจดทะเบียนเรือค่ะ ทราบว่ามีที่มาจากอนุสัญญากรุงเจนีวา 1986 อยากทราบที่มาของอนุสัญญากรุงเจนีวา 1986 ด้วยค่ะ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง