สาระน่ารู้ : การขออาชญาบัตร

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการยื่นคำขอรับอาชญาบัตรทำการประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ.2532

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการยื่นคำขอรับอาชญาบัตรทำการประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ.2532
  อาศัยอำนาจตามความในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง เงื่อนไขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกตามความในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 ว่าด้วยการทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2531 ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2532 ข้อ 9 กรมประมงจึงออกระเบียบกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการสำหรับการขอรับอาชญาบัตรทำการประมงนอกน่านน้ำไทยไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า " ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นคำขอรับอาชญาบัตรทำการประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ.2532 "
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2532 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขอรับอาชญาบัตรทำการประมงนอกน่านน้ำไทย พ.ศ.2531
ข้อ 4 อาชญาบัตรทำการประมงนอกน่านน้ำไทย หมายความว่า ใบอนุญาตซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้แก่ผู้รับอนุญาตเพื่อใช้เครื่องมือทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ซึ่งอยู่ในบริเวณน่านน้ำตามข้อตกลงโดยชอบด้วยกฎหมาย ธรรมเนียมประเพณี สนธิสัญญา หรือโดยประการใด ระหว่างรัฐบาลหรือเอกชนไทย กับรัฐบาลหรือเอกชนของประเทศอื่น ข้อ 5 ผู้ยื่นคำขอต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
( 1 ) ต้องมีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
( 2 ) ต้องเป็นเจ้าของเรือประมง และเรือประมงดังกล่าวต้องจดทะเบียนในประเทศไทย
ข้อ 6 ผู้ยื่นคำขอต้องแนบหลักฐาน ดังนี้
( 1 ) อาชญาบัตรฉบับหลังสุดสำหรับเครื่องมือนั้น ( ถ้ามี )
( 2 ) สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประชาชน
( 3 ) สำเนาทะเบียนเรือไทย
( 4 ) ผู้ยื่นคำขอแทนเจ้าของเรือ จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ
( 5 ) ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลต้องแนบสำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและหลักฐานแสดงว่า มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประมง สำหรับผู้ยื่นคำขอแทนนิติบุคคล จะต้องมีใบมอบอำนาจจากนิติบุคคลนั้น
( 6 ) หนังสือสัญญาหรือข้อตกลงให้ทำการประมงร่วมกับประเทศนั้น ๆ
( 7 ) ในกรณีเจ้าของเรือเข้าร่วมทำการประมงกับบุคคลหรือนิติบุคคลผู้ซึ่งได้รับสัมปทานทำการประมงร่วมกับประเทศนั้น ๆ จะต้องมีหนังสือรับรองจากบุคคลหรือนิติบุคคลผู้ได้รับสัมปทานเป็นหนังสือด้วย
( 8 ) ถ้าผู้ยื่นคำขอประสงค์จะให้บุคคลใดในครอบครัวหรือลูกจ้างมีสิทธิใช้เครื่องมือนั้นด้วยก็ให้ระบุไว้ในคำขอ
ข้อ 7 ให้ผู้ประสงค์จะขออาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ยื่นคำขอรับอาชญาบัตรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ฝ่ายควบคุมการประมง กองคุ้มครองและส่งเสริมกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพ ฯ 10200
ข้อ 8 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับคำขอและดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ดังนี้
( 1 ) รับคำขอ และลงทะเบียนรับ
( 2 ) ตรวจสอบคำขอและเอกสาร ถ้าไม่ถูกต้องตามระเบียบนี้ ให้คืนคำขอและเอกสารแล้วแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบ ภายใน 1 วัน เพื่อแก้ไขต่อไป
( 3 ) เมื่อเห็นว่าคำขอและเอกสารถูกต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่เขียนอาญาบัตรทำการประมงนอกน่านน้ำไทย ( แบบ 002 ) เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เพื่อให้อธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายแล้วแต่กรณี เป็นผู้ลงนามอนุญาต ให้แล้วเสร็จและมอบอาชญาบัตรให้แก่ผู้ยื่นคำขอโดยเร็ว แต่อย่างช้าไม่เกิน 5 วันทำการ
( 4 ) ในกรณีที่มีเหตุสงสัยจำเป็นจะต้องตรวจสอบเรือประมง และหรือเครื่องมือทำการประมงประกอบคำขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบเรือประมงและเครื่องมือให้แล้วเสร็จ นับแต่วันที่ได้ตกลงนัดตรวจแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 วันทำการ หากตรวจสอบแล้วและเห็นสมควรอนุญาตให้ดำเนินการตาม ( 7 )
ข้อ 9 เมื่ออธิบดีหรือผู้ที่ที่อธิบดีมอบหมายลงนามในใบอาชญาบัตรแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินอากรตามอัตราที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง
ข้อ 10 ให้ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมเป็นผู้รักษาการ ตามระเบียบนี้

http://www.navy.mi.th/tmbfcc/IntDocEquipmentPermit.php#Top

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง G.707ความเห็น (0)