หลักฐานประกอบการยื่นคำร้องขอใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ

หลักฐานประกอบการยื่นคำร้องขอใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ
หลักฐานประกอบการยื่นคำร้องขอใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ
1. คำร้องขอใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ
2. ใบ Invoic
3. ตัวอย่างสัตว์น้ำ
4. กรณีส่งออกกุ้งกุลาดำให้ยื่นสำเนาใบ กท.2 พร้อมทั้งนำฉบับจริงมาแสดงด้วยในกรณียื่นขอครั้งแรกให้ยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้ด้วย
5. ในกรณี
5.1 บุคคลธรรมดา
5.1.1 สำเนาทะเบียนบ้าน
5.1.2 สำเนาบัตรประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
5.2 นิติบุคคล
5.2.1 สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท (กรณี บริษัท จำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด) หรือของหุ้นส่วนผู้จัดการ (กรณีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล) แล้วแต่กรณี
5.2.2 หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท จำกัด หรือ บริษัทมหาชน จำกัด ที่จดทะเบียนไว้
5.2.3 หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงรายการจดทะเบียน ตลอดทั้งชื่อกรรมการ กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
5.2.4 สำเนาทะเบียนการค้า ที่จดทะเบียนไว้ที่กรมสรรพากร
5.2.5 สำเนาทะเบียนพานิชย์ ที่จดทะเบียนไว้ที่กระทรวงพานิชย์
6. กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นแทน
- หนังสือมอบอำนาจ
- หลักฐานตามข้อ 5.1 ของผู้รับมอบอำนาจ
7. สำเนาใบอนุญาตค้าสินค้าสัตว์น้ำ (อนุญาต 6)

 

                                                                                  http://www.fisheries.go.th/dof_thai/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง G.707

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 16213, เขียน: 21 Feb 2006 @ 11:46 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:27 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)