การวิเคราะห์ขีดสมรรถนะ (Competency)

  Contact

               สถานการณ์ต่าง ๆ ของโลกและของประเทศที่มีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและ รุนแรงทั้งในด้านการเมืองระหว่างประเทศ การแข่งขันทางการค้า เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ สถานการณ์ทางการเมืองและสังคมไทย นอกจากจะส่งผลกระทบทำให้ สนพ. ต้องมีการปรับเปลี่ยนอำนาจหน้าที่ บทบาท และมีการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอัตรากำลังของ สนพ. เสียใหม่ให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่บทบาทที่เปลี่ยนไป

               สำหรับในด้านทรัพยากรบุคคลนั้น ควรจะต้องมีการพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรบุคคลให้สามารถปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ใหม่ได้อย่างสมบูรณ์และใช้ประโยชน์จากกำลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามโครงสร้างส่วนราชการและอัตรากำลังใหม่ โดยในการนี้ ควรกำหนดนโยบายและมาตรการการบริหารงานบุคคลโดยมุ่งเน้นการใช้สมรรถนะหลัก (Competency) ซึ่งเป็นหลักการ แนวทางการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนองและเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาระบบแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริหารการ เปลี่ยนแปลงมาเป็นกรอบการดำเนินงาน

Competency ของบุคลากรนั้น แบ่งเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน คือ

1. Core Competency หมายถึง Competency ชุดที่บุคลากรทุกคนใน หน่วยงาน ไม่ว่าจะอยู่ในสายงานใดต้องมี Competency ชุดนี้เหมือนกัน หรือเรียกได้ว่าเป็นขีดสมรรถนะหลักของบุคลากร

2. Functional Competency หมายถึง Competency ที่เป็นความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ จำเป็นในแต่ละสายงาน ไม่ว่าคนๆ นั้นจะอยู่ในสายงานใดหรือตำแหน่งใดจะต้องมี Functional Competency ของตนเอง

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In กลุ่มภารกิจอำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Post ID: 16197, Created: , Updated, 2012-05-09 10:48:20+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)