5 ส. สหเวช

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนา 5 ส. อย่างยั่งยืนตอนบ่ายโมงครึ่ง (กรรมการชุดนี้เปรียบได้กับคุณอำนวย คือ 5S facilitator)

     เมื่อวาน (20 ก.พ.49) ผมได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนา 5 ส. อย่างยั่งยืนตอนบ่ายโมงครึ่ง (กรรมการชุดนี้เปรียบได้กับคุณอำนวย 5S facilitator) ความจริงต้องไปกับคณบดีพบภาควิชากายภาพบำบัด สุดท้ายต้องเลือกไปประชุม 5 ส. เพื่อชี้แจงถึงแผนการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ให้ที่ประชุมทราบ คณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนา 5 ส. อย่างยั่งยืนประกอบด้วย

 • คณบดี เป็นที่ปรึกษา
 • รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ เป็นประธานกรรมการ
 • หัวหน้าภาควิชาทั้ง 4 ภาควิชา เป็นกรรมการ
 • นักวิชาการพัสดุ  นายช่างเทคนิค เป็นกรรมการ
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (รับผิดชอบงานอาคารสถานที่) เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

     สำหรับผมทำหน้าที่เป็นเลขานุการ ได้จัดวาระเพื่อพิจารณา 4 เรื่อง คือ

 • แผนการดำเนินกิจกรรม 5 ส.
 • การแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ
 • บอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5 ส.
 • การตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส.

     การประชุมในครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจประเมินกิจกรรม ๕ ส. ในหลายประเด็น โดยเฉพาะปีนี้กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม ปกติทางคณะฯ จะมีการกำหนดในช่วงเดือนเมษายน คือ ก่อนวันรดน้ำผู้ใหญ่ของคณะ ถือเป็นการเก็บกวาดบ้านเรือนในช่วงเทศกาลปีใหม่ของไทย ที่ประชุมได้สรุปให้วันทำความสะอาดใหญ่ คือ วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2549

      พื้นที่ความรับผิดชอบ (โซน) มีการแบ่งความรับผิดชอบให้ชัดเจนขึ้น

      คณะสหเวชศาสตร์ มีอาคารอยู่ 3 หลัง หลังแรกอาคารบริหารและบริการ มีทั้งหมด 6 ชั้น

 • คุณจักรพงศ์ แสงจักร์ (นายช่างเทคนิค) รับผิดชอบ ชั้น 1 เพราะทำงานอยู่ชั้น 1 และระบบต่าง ๆ ภายในคณะฯ ส่วนใหญ่อยู่ชั้น 1
 • ผม (บอย ) รับผิดชอบ ชั้น 2 ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำงานของสำนักงานเลขานุการ
 • คุณชรินทร์ ร่วมชาติ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ซึ่งดูแลงานอาคารสถานที่) รับผิดชอบชั้น 3-6 และดาดฟ้า

      สำหรับอาคารปฏิบัติการ 1 - 2

 • ผู้รับผิดชอบคือหัวหน้าภาควิชาทั้ง 4 สาขา

     เป็นอันว่าบริหารพื้นที่กันอย่างลงตัว ความจริงผู้รับผิดชอบพื้นที่แตละชั้นคือ หัวหน้าโซน ทึ่จะต้องพื้นที่โดยภาพรวมให้เรียบร้อยและเป็นไปตามมาตรฐาน 5 ส.

      แผนการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส. จะมีการตรวจทุกพื้นที่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 49 โดยเก็บคะแนนสะสมไปจนถึงเดือนสิงหาคม 49 เมื่อถึงวันทำความสะอาดใหญ่จะเป็นวันตัดสินผลการประกวดพื้นที 5 ส. ยอดเยี่ยม สำหรับการตรวจนัดแรกเริ่มวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549

     คณะกรรมการตรวจประเมิน ปกติที่ผ่านมามีชุดเดียวตรวจกันทั้งคณะ ปีนี้มีการแบ่งสาย คณะกรรมการ มีทั้งหมด 6 ชุด 

 • ชุดแรก ตรวจภาควิชาเทคนิคการแพทย์
 • ชุดสอง ตรวจภาควิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
 • ชุดสาม ตรวจภาควิชารังสีเทคนิค
 • ชุดสี่ ตรวจภาควิชากายภาพบำบัด
 • ชุดห้า ตรวจสำนักงานเลขานุการ
 • ชุดหก ตรวจห้องพักอาจารย์   

     กรรมการตรวจประเมิน 5 ส. ของภาควิชา จะประกอบด้วยหัวหน้าภาควิชา เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขานุการ ซึ่งจะอยู่คนละหน่วยงาน  สำนักงานเลขานุการ กรรมการที่ตรวจจะเป็นคณาจารย์ของ 4 ภาควิชา ส่วนหัองพักอาจารย์กรรมการที่ตรวจจะเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขานุการทั้งหมด

      การตรวจประเมินพื้นที่ 5 ส. นอกจากจะมีการตรวจประเมินโดยให้คะแนนแล้ว ผมใช้วิธีการควบคุมด้วยสายตา (Visual Control) มีการติดสติ๊กเกอร์ 3 สี 

 •  สีแดง พื้นที่ไม่ไม่มาตรฐาน 5 ส. หรือไม่ได้ทำ 5 ส.เลย
 •  สีน้ำเงิน พื้นที่ที่มีการทำ 5 ส. แต่ไม่ได้มาตรฐาน 5 ส.
 •  สีขาว พื้นที่ที่ได้มาตรฐาน 5 ส.

      ปีนี้ผมเสนอว่าให้ใช้สีเดียวคือ สีขาว พื้นที่ที่ไม่ได้มาตรฐาน 5 ส. ไม่ต้องติดสติ๊กเกอร์  พื้นที่ได้มาตรฐาน 5 ส. ก็จะเป็นพื้นที่ตัวอย่างครับ เน้นความรู้สึกเชิงบวก กิจกรรม 5 ส. จะนำมาเล่าสู่กันฟังใน Blog ต่อไปครับ

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

 

    

     

 

 


 

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)