มาตรการในการปราบปรามเรือประมงผิดกฎหมาย

มาตรการในการปราบปรามเรือประมงผิดกฎหมาย

 

กรมเจ้าท่ามอบหมายอำนาจ ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย ให้แก่กรมประมง ดังต่อไปนี้

 

๑.มาตรา ๑๕๘ แห่ง พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖
๒. มาตรา ๙ แห่ง พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย(ฉบับที่๖)พระพุทธศักราช ๒๔๘๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่๕๐ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๑๕
๓. มาตรา ๒๓ แห่ง พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕
๔. มาตรา ๑๗๕ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕)

 

ที่มา  http://www.navy.mi.th/tmbfcc/IntDocControlShip.php

 

 

ที่มา    http://www.navy.mi.th/tmbfcc/IntDocControlShip.php

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง G. 704ความเห็น (0)