ขั้นตอนการค้าสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้

สัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้(สัตว์น้ำ) มีดังนี้ - ปลาตะพัด หรือปลาอโรวาน่า (Scleropages formosus) - ปลาเสือตอ (Coius microlepis) - จระเข้น้ำจืด (Crocodylus siamensis) - จระเข้น้ำเค็ม (Crocodylus porosus) - เขียดแลว (Rana blythii)


1.สัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้(สัตว์น้ำ) มีดังนี้  
  -    ปลาตะพัด หรือปลาอโรวาน่า (Scleropages formosus)  
  -    ปลาเสือตอ (Coius microlepis)  
  -    จระเข้น้ำจืด (Crocodylus siamensis)  
  -    จระเข้น้ำเค็ม (Crocodylus porosus)  
  -    เขียดแลว (Rana blythii)  
    สัตว์ป่าคุ้มครอง 5 ชนิดดังกล่าวที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ สามารถขออนุญาต ครอบครอง และค้าได้ โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด
2.”ค้า หมายความว่า ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จำหน่าย จ่าย แจก หรือโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อประโยชน์ทางการค้า รวมถึงมีหรือแสดงไว้เพื่อขายด้วย
3. ผู้ประสงค์จะขออนุญาตค้าสัตว์ป่า 5 ชนิดดังกล่าว ซาก หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า 5 ชนิด ดังกล่าว ยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป.11) ได้ ณ สถานที่
ดังต่อไปนี้
    3.1   เขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ติดต่อที่ ส่วนอนุญาตและจัดการประมง กรมประมง  
    3.2   เขตต่างจังหวัด ติดต่อที่ สำนักงานประมงจังหวัด ณ ท้องที่
4.ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแสดงหลักฐานการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายของสัตว์ป่า ซาก หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว ดังนี้
    4.1  ใบอนุญาตนำเข้า (สป.5) หรือ  
    4.2  หนังสือกำกับการจำหน่าย ตามแบบที่อธิบดีกำหนด  
    4.3  ใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าเคลื่อนที่เพื่อการค้า (สป.13)
5.ใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป.11) มีอายุ 1 ปี และต้องขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันหมดอายุ
6. ใบอนุญาต สป.11 อนุญาตให้ค้าได้เฉพาะสัตว์ป่า ซาก ผลิตภัณฑ์ ตามชนิดและรายการที่ระบุไว้ในบัญชี  แนบท้ายเท่านั้น
การค้าหรือครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองนอกเหนือจากบัญชีแนบท้าย หรือนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต
มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
7.ผู้ได้รับใบอนุญาต สป.11 ต้องดำเนินการค้าสัตว์ป่า ซาก หรือผลิตภัณฑ์ ณ สถานที่ทำการค้าที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น

การจำหน่าย
1 .เมื่อจำหน่ายสัตว์ป่า ซาก หรือผลิตภัณฑ์ ให้แก่บุคคลใด ให้ผู้ขายออกหนังสือกำกับการจำหน่ายให้กับบุคคลนั้น ทุกครั้งที่มีการจำหน่าย  
2. การกรอกข้อความในหนังสือกำกับการจำหน่ายฯ ให้เขียนครั้งเดียวและให้ตรงกันทั้งต้นฉบับและสำเนา  
3. หนังสือกำกับการจำหน่ายตามข้อ 1 กรมประมงจัดพิมพ์เป็นเล่ม จำนวนเล่มละ 50 ฉบับ โดยมีหมายเลขกำกับเล่มและหมายเลขกำกับหนังสือ เรียงกันไปตามลำดับ มีสำเนา 2 ฉบับ
   ต้นฉบับ      มอบให้แก่ผู้ซื้อ
   สำเนา        ฉบับที่ 2 รวบรวมส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกอนุญาตให้ค้า ภายในวัน15 ของเดือนถัดไป ทุกเดือน         สำเนา       ฉบับที่ 3 ติดต้นขั้วไว้ และให้เก็บไว้ในที่ปลอดภัย ในสถานที่ทำการค้า
  4 กรณีผู้ค้านำสัตว์ป่า หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าวเคลื่อนที่เพื่อการค้า ต้องขอรับใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าเคลื่อนที่เพื่อการค้า (สป.13) ด้วย

หลังการจำหน่าย
 ผู้ซื้อ  

  1.กรณีนำไปเลี้ยงดู (ครอบครอง) ต้องนำหนังสือกำกับการจำหน่ายที่ได้รับจากผู้ขาย ไปขอรับใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป.15) ณ กรมประมง หรือ
สำนักงานประมงจังหวัดท้องที่ปลายทาง
  2.กรณีผู้ซื้อเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ค้า หรือ สป.11 (ซื้อเพื่อนำไปจำหน่าย) ต้องนำหนังสือกำกับการจำหน่ายที่ได้รับจากผู้ขาย ไปขออนุญาตค้า (สป.11) หรือ เพิ่มเติมรายการในบัญชีแนบท้ายใบอนุญาตให้ค้าเดิม ณ หน่วยงานท้องที่ปลายทาง
 3. ต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อแก้ไขรายการในบัญชีแนบท้ายใบอนุญาตให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง
    ผู้ขาย  
  1 .กรณีนำไปเลี้ยงดู (ครอบครอง) ต้องนำหนังสือกำกับการจำหน่ายที่ได้รับจากผู้ขาย ไปขอรับใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป.15) ณ กรมประมง หรือ สำนักงานประมงจังหวัดท้องที่ปลายทาง
  2 กรณีผู้ซื้อเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ค้า หรือ สป.11 (ซื้อเพื่อนำไปจำหน่าย) ต้องนำหนังสือกำกับการจำหน่ายที่ได้รับจากผู้ขาย ไปขออนุญาตค้า (สป.11) หรือ เพิ่มเติมรายการในบัญชีแนบท้ายใบอนุญาตให้ค้าเดิม ณ หน่วยงานท้องที่ปลายทาง
  3  การนำหลักฐานไปแจ้งขอครอบครอง หรือขอค้า นั้น ให้ดำเนินการโดยเร่งด่วนทันที กรณีหากเป็นการดำเนินการในวันหยุดราชการ ให้นำหลักฐานดังกล่าวแจ้งท้องที่ปลายทางในวันเปิดทำการวันแรก

ขั้นตอนการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้
  1 ผู้ประสงค์จะขออนุญาตครอบครองสัตว์ป่า 5 ชนิดดังกล่าว หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว ยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป.15) ได้ ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
    1.1 เขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร ติดต่อที่ ส่วนอนุญาตและจัดการประมง
    1.2 เขตต่างจังหวัด ติดต่อที่ สำนักงานประมงจังหวัด ณ ท้องที่
  2 ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแสดงหลักฐานการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายของสัตว์ป่า ซาก หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าดังกล่าว ดังนี้
    2.1 ใบอนุญาตนำเข้า (สป.5) หรือ
    2.2 หนังสือกำกับการจำหน่าย ตามแบบที่อธิบดีกำหนด
    2.3 ใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าเคลื่อนที่เพื่อการค้า (สป.13)
  3.ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป.15) มีอายุ 3 ปี และต้องขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันหมดอายุ
  4.ใบอนุญาต สป.15 อนุญาตให้ครอบครองได้เฉพาะสัตว์ป่า ซาก ตามชนิดและรายการที่ระบุไว้ในบัญชีแนบท้ายเท่านั้นการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองนอกเหนือจากบัญชีแนบท้าย หรือนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  5.ผู้ได้รับใบอนุญาต สป.15 ต้องครอบครองสัตว์ป่า ซาก ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น    
  6.กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนของสัตว์ป่า หรือซากของสัตว์ป่าที่อยู่ในความครอบครอง ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง เพื่อจดแจ้งไว้ในใบอนุญาต
ที่มา http://www.fisheries.go.th/management/care.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง G.703ความเห็น (0)