กระบวนการจัดทำ Competency ศูนย์บริการวิชาการ

ธวัช มข.
Competency

กระบวนการจัดทำ Competency ศูนย์บริการวิชาการ

1. ขั้นเตรียมการ

จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ Competency แก่บุคลากรของ ศูนย์บริการวิชาการ รวมถึงบุคคลที่ เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นหลักในการทำงานหรือประสานงานต่อไป

2. วิเคราะห์องค์การ

จะทำการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ ศูนย์บริการวิชาการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำ Core Competency ของ ศูนย์บริการวิชาการ ต่อไป

3. จัดทำ Core Competency

จะเป็นการพิจารณาว่า บุคลากรทุกคนใน ศูนย์บริการวิชาการ ต้องมีขีดสมรรถนะอะไรบ้างที่จะไปสนับสนุนและทำให้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ ศูนย์บริการวิชาการ บรรลุผลสำเร็จ โดยการพิจารณาจะคัดเลือก Competency ที่จำเป็นจริงๆ เพราะ Core Competency จะเป็น Competency หลักที่บุคลากรทุกคนใน ศูนย์บริการวิชาการ ต้องมี และเป็นชุด Competency ที่ทุกคนใน ศูนย์บริการวิชาการ ต้องใช้ร่วมกัน เมื่อได้ชุดของ Competency แล้ว จึงมาเขียน รายละเอียดของ Core Competency ในแต่ละตัวให้มีรายละเอียดที่ครบถ้วน ถูกต้อง โดยเริ่มตั้งแต่ การกำหนดชื่อ คำนิยาม กำหนดการจัดระดับ และกำหนดพฤติกรรมในแต่ละระดับ

4. จัดทำ Functional Competency

เมื่อได้จัดทำ Core Competency แล้ว ต่อไปจะเป็นการจัดทำ Functional Competency หรือความสามารถในแต่ละสายงานหรือแต่ละตำแหน่ง โดยจะพิจารณา Competency หรือความสามารถที่จำเป็นและสอดคล้องกับภารกิจที่ปฏิบัติงานอยู่ ซึ่งเมื่อได้คัดเลือก Functional Competency ในแต่ละสายงานหรือแต่ละตำแหน่งมาแล้ว ก็จะมาเขียนรายละเอียดของ Functional Competency ในแต่ละตัวให้มีรายละเอียดที่ครบถ้วน ถูกต้อง โดยเริ่มตั้งแต่การกำหนดชื่อ คำนิยาม กำหนดการจัดระดับ และกำหนดพฤติกรรมในแต่ละระดับ

5. จัดทำ Job Mapping

เมื่อได้มีการจัดทำ Competency เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งในส่วนของ Core Competency และ Functional Competency ขั้นต่อไปคือ การจัดทำ Job Mapping ซึ่งมีการดำเนินงาน 2 ขั้นตอนคือ

5.1 การทำ Job Mapping Profile คือ กรอบในการพิจารณาว่า แต่ละสายงานและแต่ละตำแหน่งใน ศูนย์บริการวิชาการ นั้น ต้องการ Competency ตัวไหน ในระดับใด ซึ่งจะมีวิธีการนำเชื่อมกันระหว่างตำแหน่งในสายงานต่างๆ กับ Competency ที่จัดทำขึ้น เพื่อจะกำหนดเป็นมาตรฐานความสามารถของผู้ดำรงตำแหน่งหรือเรียกว่าการจัดทำ Job Competency Mapping

5.2 การกำหนดมาตรฐานความสามารถของผู้ดำรงตำแหน่ง โดยวิธีการจัดทำนั้น จะต้องรู้ภารกิจแต่ละตำแหน่งให้ถูกต้องว่าทำอะไรบ้าง โดยดูจากการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบันแล้วนำไปกำหนดว่า ตำแหน่งงานนั้นๆ จะต้องมี Competency ที่กำหนดขึ้นในระดับใด ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับตำแหน่งต่าง ๆ ใน ศูนย์บริการวิชาการ ด้วย

6. จัดทำคู่มือ Competency

เมื่อจัดทำ Job Mapping เสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็จะจัดทำเป็น คู่มือ Competency ของ ศูนย์บริการวิชาการ เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของ ศูนย์บริการวิชาการ ต่อไป

จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ Competency แก่บุคลากรของ ศูนย์บริการวิชาการ รวมถึงบุคคลที่ เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นหลักในการทำงานหรือประสานงานต่อไปจะทำการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ ศูนย์บริการวิชาการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำ Core Competencyของ ศูนย์บริการวิชาการ ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มภารกิจอำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 16194, เขียน: 21 Feb 2006 @ 10:03 (), แก้ไข: 31 May 2012 @ 15:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)