แบบฝึกหัดข้อที่ 4 หัวข้อการสืบค้นข้อมูลทางการพยาบาล

post คำตอบของนักศึกษาทุกท่าน ภายในวันพฤหัสที่ 31 มกราคม 2551 ให้ครบรายละเอียดของคำถามย่อย ทั้ง 4 ข้อ นะคะ ขอความกรุณาเขียนให้ครบทั้ง 4 ข้อ แล้ว post ขึ้นมาทีเดียว ไม่ควร post ขึ้นมาทีละข้อย่อยค่ะ

ข้อ 4    ให้นักศึกษาเลือกเว็บไซต์มา 1 เว็บไซต์ที่สามารถจะเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวิชาการของนักศึกษาได้ในปัจจุบัน และอนาคตโดยพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือ    ของสารสนเทศในเว็บไซต์นั้นๆ               

1) พิจารณาว่าเว็บไซต์นั้นมีโดเมนเนม (Domain name) อย่างไร  บ่งบอกอะไรแก่นักศึกษาบ้าง จงอธิบาย            

2) ใคร(บุคคล คณะบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กร เป็นต้น) เป็นผู้สร้างเนื้อหาของสารสนเทศในเว็บไซต์นั้น            

3) บุคคลในข้อ 2) มีภูมิหลัง  ความรู้  ความชำนาญ ในเนื้อหาของสารสนเทศนั้นๆ อย่างไร             

4) เนื้อหาสารสนเทศนั้น มีความน่าสนใจอย่างไร จงบรรยายตามความคิดเห็นของท่าน      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
นางสาววลีรัตน์ สวัสดี
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เว็บไซต์ที่เลือกคือ http://www.anamai.moph.go.th/home/main/

1.โดเมนเนมคือ .go.th บ่งบอกให้ทราบว่าเป็นเว็บไซต์ที่ทางรัฐบาลเป็นผู้จัดขึ้น ซึ่งในที่นี้เว็บไซต์ที่เลือกผู้ที่จัดทำคือกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยมีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี รวมทั้งการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชน รวมตลอดจนถึงการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีต่างๆ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพโดยถ้วนหน้า
ดังนั้นเว็บไซต์นี้จึงมีความน่าเชื่อได้

2.ผู้สร้างเนื้อหาของสารสนเทศในเว็บไซต์นี้คือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

3.บุคคลในข้อ2.เป็นบุคลากรในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลเรื่องของสุขภาพและยังอยู่ในเครือข่ายของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นบุคคลในข้อนี้จึงมีงความรู้และความชำนาญในเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างดี

4.เนื้อหาในเว็บไซต์นี้มีความน่าสนใจเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ ใครๆก็สามารถเข้ามาชมได้โดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวกับสุขภาพเพราะมีข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านกรมอนามัยและการให้ความรู้ใหม่ๆอยู่เป็นประจำทั้งยังมีการจัดหน้าเว็บที่น่าเชื่อถือและมีการลิงค์เว็บไซต์ที่น่าสนใจให้กับผู้ที่เข้าชม

นางสาวศิริลักษณ์ วงษาสันต์
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 
http://www.sarakadee.com/web/1.โดเมนเนม  คือ  .com  เดิมเป็นเว็ปที่เกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจการค้า  แต่ปัจจุบันได้รับความนิยมและเป็นสากลจึงถูกนำมาใช้ในหลายๆกลุ่ม  ไม่เฉพาะทางการค้าเท่านั้น  ซึ่งในเว็ปไซต์จะเกี่ยวข้องกับนิตยสารสารคดีทั่วๆไป  ที่มีบทความที่มีความน่าสนใจและเป็นแหล่งความรู้เชิงวิชาการได้2.คณะบุคคลของนิตยสาร สารคดี3.คณะบุคคลของนิตยสาร สารคดี  จะต้องมีการสืบค้นข้อมูล  หรือข้อมูลจากประสบการณ์จริงที่ละเอียด  และตรงต่อความเป็นจริง  เนื่องจากมีการตีพิมพ์บทความลงเป็นนิตยสารที่จะเป็นสื่อให้ความรู้แก่บุคคลทั่วๆไป4.เป็นนิตยสาร สารคดีที่มีบทความเรื่องราวต่างๆ  ซึ่งเป็นความรู้ทั่วๆไปรอบตัว  เมื่อได้อ่านทำให้เราได้รู้ในสิ่งต่างมากมายที่ไม่เคยรู้มาก่อน  เว็ปไซต์นี้มีประโยชน์มากสำหรับบุคคลที่ชอบเก็บรวบรวมความรู้ใหม่ๆ  อีกทั้งยังมีการ  Link  กับเว็ปไซต์อื่นๆได้  เพื่อเป็นหนทางในการหาข้อมูมากขึ้นอีกด้วย
วชิราภรณ์ คล้ายมุข เลขประจำตัว 5010092
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เว็บไซด์ที่เลือกคือ  http://www.trf.or.th/tips/x.asp?Art_ID=150

1.Domain ของเว็บไซด์นี้คือ .or.th เป็นเว็บไซด์ที่น่าเชื่อถือได้ เนื่องจากเป็นเว็บไซด์ที่จัดทำขึ้นโดยองค์กรขนาดใหญ่ และมีความถูกต้องทางกฎหมาย รวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลด้านวิชาการเกี่ยวข้องกับงานวิจัยต่างๆ

2.หน่วยงานที่จัดทำคือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย(สกว.):The Thailand Research Fund

3.สกว.เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางกองทุนสนับสนุนงานวิจัยต่างๆ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่ทำเกี่ยวกับงานวิจัยโดยเฉพาะ ทั้งทางด้านการเกษตร งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และที่สำคัญคืองานวิจัยด้านการแพทย์ บุคลากรในหน่วยงานดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความชำนาญและมีความรู้ รวมทั้งมีประสบการในการทำงานสูง

4.เป็นเว็บไซด์ที่มีการอับเดรสข้อมูลอยู่ตลอดเวลา มีการนำเสนองานวิจัยใหม่ๆที่เกิดขึ้น  มีเนื้อหาสารสนเทศมากมาย ไม่จำกัดความรู้ว่าเป็นด้านใด เมื่อเข้ามาแล้วสามารถรับข่าวสารได้ทุกประเภท มีความถูกต้องของข้อมูล น่าเชื่อถือได้ มีแหล่งที่มาของข้อมูลปรากฎชัดเจน และมีการออกแบบเว็บไซด์ให้ใช้งานง่าย และสามารถข้อข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านทาง [email protected]

นางสาววราภรณ์ โปรณะ เลขประจำตัว 5010096
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 
เว็บไซต์ที่เลือก คือ http://www.thaihealth.or.th/index.php 1.) โดเมนเนม คือ .or.th ซึ่งถือเป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ เพราะเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ถือเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวิชาการได้อย่างดี 2.) หน่วยงานที่เป็นผู้สร้างเนื้อหาสารสนเทศ คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) 3.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)มีความชำนาญในการสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชน โดยสนับสนุนพฤติกรรมของบุคคล สภาพสังคม และสิ่งแวดล้อมที่จะนำไปสู่การมีร่างกายที่แข็งแรง สภาพจิตที่สมบูรณ์ อายุยืนยาว และคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถืออย่างยิ่ง เพราะทำเพื่อประชาชนโดยแท้จริง 4.) เนื้อหาสาระในเว็บไซด์ เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลทางสุขภาพที่มีความน่าเชื่อถือ และสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ ได้อย่างง่ายดายเพื่อการสืบค้นข้อมูลที่หลากหลาย ในเว็บไซต์ยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพของตน และลักษณะการออกแบบเว็บไซต์ก็สามารถทำได้เหมาะสม คือสามารถเข้าไปใช้เว็บไซต์ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เนื้อหาสาระก็มีความน่าสนใจที่จะติดตามตลอดจนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้จัดทำเว็บไซต์ได้
นางสาวศุภรนันท์ อินทร์ชมชื่น
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เว็บไซต์ที่เลือกคือhttp://www.childrenhospital.go.th/main/index2.html

1.โดเมนเนมคือ .go.th  บอกให้ทราบว่าเป็นเว็บไชต์ที่รัฐบาลจัดทำขึ้นมา  มีความน่าเชื่อถือ  และสามารถใช้เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี

2.เว็บไซต์ที่เลือกนี้เป็นเว็บไซต์ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  สังกัดโรงพยาบาลเด็ก  กระทรวงสาธารณสุข  โดยมีทีมแพทย์ผู้เชื่ยวชาญด้านกุมารเวช  เป็นผู้ให้ข้อมูล  และจัดทำเว็บไซต์  

3.หน่วยงานและบุคคลในข้อที่2. เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด้านการดูแลและรักษาสุขภาพเด็กโดยตรง  บุคคลที่ให้ข้อมูลแก่เว็บไซต์ก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวช  และยังเป็นหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย

4.เนื้อหาของเว็บไซต์จะเกี่ยวกับการดูแลเด็ก  การวางแผนครอบครัว  และการคุมกำเนิด  ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้  มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์สามารถนำมาปรับใช้กับตนเอง  หรือแนะนำให้ผู้อื่นมีความรู้ด้านการรักษาสุขภาพ  ใช้เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ  และสุขภาพได้เป็นอย่างดี  เพราะมีการรับรองจากบุคลากรทางการแพทย์ที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขด้วย

นางสาวศุภรนันท์ อินทร์ชมชื่น
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

ลืมบอกเลขประจำตัวค่ะ

นางสาวศุภรนันท์   อินทร์ชมชื่น

เลขประจำตัว   5010115  ค่ะ

นางสาวศิริมา ไชยอุย
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เว็บไซต์ที่เลือกhttp://www.thaifammed.org/article/heart.html

1.โดเมนเนมคือ .org  บ่งบอกว่าเป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นโดยองค์กรใดองค์กรหนึ่งซึ่งมีความน่าเชื่อถือ  และเป็นแหล่งความรู้ที่มีคุณภาพ

2.ผู้ที่ให้ข้อมูลของเว็บไซต์คือนายแพทย์ ดร. วิศาล เยาวพงศ์ศิริ  ประธานคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการฯ  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

3.เป็นบุคลากรด้านการแพทย์ที่มีความรู้และความน่าเชื่อถือมาก  เป็นอาจารย์ภาควิชาสรีระวิทยา  มหาวิทยาลัยมหิดล  มีผลงานการวิจัย  และบทความด้านโรคหัวใจ  เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  และบทความสุขภาพอื่นๆ  บทความเคยตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน

4.บทความในเว็บไซต์นี้ให้ความรู้ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ   ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว  และบทความเกี่ยวกับสุขภาพอื่นๆ  การป้องกันตนเองจากโรคหัวใจ  ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน  โรคอ้วน  และปัญหาสุขภาพอื่นๆ  ที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป  สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลทางวิชาการได้เป็นอย่างดี

นางสาวศิริมา ไชยอุย
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

นางสาวศิริมา   ไชยอุย

เลขประจำตัว  5010111 ค่ะ

น.ส.ศรัญญาภรณ์ สายสอน 5010106
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เว็บไซต์ที่เลือก  คือ  http://www.tnc.or.th/index.php

1.โดเมนเนม คือ  .or.th   มีความน่าเชื่อถือเพราะเว็บไซต์ขององค์กรใดองค์กรหนึ่งที่ไม่แสวงหาผลกำไร  ซึ่งสามารถเป็นแหล่งข้อมูลเรียนรู้เชิงวิชาการได้เเละมีความสำคัญต่อวิชาชีพพยาบาล

2.สภาการพยาบาล  เป็นผู้สร้างเนื้อหาสารสนเทศในเว็บไซต์

3.เป็นหน่วยงานที่มีบุคคลเป็นผู้ที่ดูแลรับผิดชอบองค์กรพยาบาลโดยตรง มีความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพพยาบาลเเละการพยาบาล
โดยตรง เเละบุคคลที่ให้ข้อมูลแก่เว็บไซต์มีวิสัยทัศน์ที่ดีคือ   เป็นองค์กรวิชาชีพตามกฎหมาย จะมุ่งมั่นคุ้มครองสิทธิ ผู้บริโภคด้านสุขภาพพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของวิชาชีพการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศชี้นำสังคมด้านสุขภาพ และสร้างเสริมให้วิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ในสังคมโลก   

 

4.เป็นเว็บไซต์ที่มีนื้อหาเกี่ยวกับการพยบาลในด้านต่างๆ เช่น การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ผู้บริโภคบริการทางด้านการพยาบาลเเละการผดุงครรภ์ สร้างกลไกการพัฒนาคุณภาพเเละมาตรฐานวิชาชีพพยาบาล ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้มีความสำคัญต่อวิชาชีพพยาบาลโดยตรง

น.ส.สุพัตรา บุตรมาตร 5010130
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เว็บไซต์ที่เลือก  คือ  http://www.dmsc.moph.go.th/

1.โดเมนเนม คือ  .go.th   มีความน่าเชื่อถือเพราะเว็บไซต์ของของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข  กรมวิทยาศาสตร์การเเพทย์ ซึ่งสามารถเป็นแหล่งข้อมูลเรียนรู้เชิงวิชาการเเละบริการ พร้อมทั้งมีข้อมูลของการเเพทย์ประกอบอยู่ด้วย ซึ่งมีความสำคัญต่อวิชาชีพพยาบาลเเละการพยาบาล

2.กรมวิทยาศาสตร์การเเพทย์  เป็นผู้สร้างเนื้อหาสารสนเทศในเว็บไซต์

3.เนื่องจากบุคลากรผู้ที่สร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วเป็นบุคคลากรที่เกี่ยวกับวิทยาศาตร์การเเพทย์ เป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์เเละด้านการเเพทย์ ซึ่งภายในเว็บไซต์มีการเเบ่งข้อมูลเป็นสัดส่วน เช่น dmsc network ซึ่งเกี่ยวกับสารสนเทศวารสารกรมวิทย์ และอื่นๆ อีกหลายด้าน ในส่วนของบทความหรืองานวิจัยต่างๆก็มีความน่าเชื่อถือมาก เพราะว่า ผู้เชี่ยวชาญได้เขียนและเรียบเรียงขึ้นมาจากการสำรวจ การทดลองต่างๆ จนได้รับการยอมรับและนำมาลงในเว็บไซต์

4.เป็นเว็บไซต์ที่มีนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การเเพทย์ในด้านต่างๆ เช่น  การวิเคราะห์ เเละวิจัยทางห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการสาธารณสุข ของประเทศด้านการ ป้องกันรักษา ควบคุมโรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน และการคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการบริการ ดานวิชาการ การผลิตและฝึกอบรมบุคลากร ด้านการแพทย์ และสาธารณสุข  ซึ่งเนื้อหาเหล่านี้มีความสำคัญต่อวิชาชีพพยาบาลอย่างยิ่ง

น.ส.อินทุอร อมรวัฒน์ เลขประจำตัว 5010154
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เว็บไซต์ที่เลือก คือ http://www.fda.moph.go.th/

1.โดเมนเนม คือ .go.th มีความน่าเชื่อถือ เพราะเป็นเว็บไซต์หนึ่งของกระทรวงสาธารณสุข ที่กล่าวถึงเรื่องของอาหารและยา ซึ่งมีความเกี่ยวข้องในทางสุขภาพและการแพทย์ โดยสามารถใช้เป็นข้อมูลเชิงวิชาการที่สามารถใช้เป็นแหล่งศึกษาได้

2.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นผู้สร้างเว็บไซต์นี้

3.เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นส่วนราชการมีฐานะการปกป้องและคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นต้องมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย  มีการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูลวิชาการที่มีหลักฐานเชื่อถือได้และมีความเหมาะสม  เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ปลอดภัยและสมประโยชน์

4. เนื้อหาให้ความรู้ในเรื่องของการใช้ยา ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย และคุ้มค่า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพที่ดี 

นางสาวรณพร อะทอยรัมย์
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

http://whodoc.moph.go.th/

Domain name คือ go.th บอกถึงว่า เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่สร้างเว็บไซด์ขึ้นมา  และมีความน่าเชื่อถือทางข้อมูลว่าปลอดภัย

ผู้สร้างเว็บไซด์  ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลกกับสำนักวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

องค์การอนามัยโลก (WHO) เป็นทบวงการชำนัญพิเศษอันมีสัมพันธ์กับสหประชาชาติทบวงหนึ่ง ประกอบด้วยสมาชิก 131 ประเทศ ( ธันวาคม พ.ศ. 2511) องค์การนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะคุ้มครองและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนทั่วโลก

เอกสารจากองค์การอนามัยโลก (ฉบับภองค์การอนามัยโลก สำนักวิชาการสาธารณสุข มีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ทางการแพทย์และ สาธารณสุข โดยการจัดตั้ง "ฐานข้อมูลความรู้ของกระทรวงสาธารณสุข" เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจฐานความรู้ของรัฐบาล โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(Information and Communication Technology) เป็นเครื่องมือสำคัญ

เอกสารต่าง ๆ ขององค์การอนามัยโลก ซึ่งได้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสนั้น แสดงให้เห็นชัดเจนว่าการปฏิบัติงานขององค์การในปัจจุบันมัลักษณะกว้างขวางเพียงใดบ้าง เอกสารเหล่านี้นักวิจัยแพทย์ พยาบาล ครูบาอาจารย์นิสิตนักศึกษาและนักเรียน ตลอดจนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่บริหารงานในด้านนี้ได้จัดหานำไปใช้ประโยชน์ตลอดเวลามา องการอนามัยโลกพร้อมที่จะให้ความสะดวกต่าง ๆ แก่ผู้สนใจในเอกสารดังที่มีกล่าวถึงไว้โดยย่อต่อไปนี้ และยินดีจะให้ความร่วมมือในทุก ๆ ทางที่จะทำได้ รายชื่อเอกสารที่ได้จัดพิมพ์ขึ้นและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ ต่อไปนี้ผู้สนใจโปรดมีจดหมายไปติดต่อขอทราบได้ที่ สำนักงานเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ขององค์การอนามัยโลก

สิ่งเหล่านี้เป็นตัวบ่งบอกถึงความชำนาญด้านสุขภาพและข้อมูลทางการพยาบาลและทุกด้านที่เกี่ยวกับสุขภาพ

เนื้อหาสารสนเทศมีความน่าสนใจดังนี้

1.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยทางการพยาบาล

2.มีฐานข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข

3.มี link ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางการพยาบาลมากมาย

4.ข้อมูลในเว็บไซด์มีความน่าเชื่อถือ

5.เป็นศูนย์รวมนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขของหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย

นางสาว วราภรณ์ รัตนประวิตร.
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เว็บไซตที่เลือก  คือ  http://whodoc.moph.go.th/

1. มีโดเมนเนม  คือ go.th  เป็นเว็บที่มีความน่าเชื่อถือเพราะเป็นเว็บที่มีผู้สนับสนุนคือ  องค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุขมีการบอกถึงจุดประสงค์อย่างชัด มีกระดาน ถาม ตอบ    มี homepage  เพื่อให้ติดต่อได้  มีสัญญาลักษณ์บอกถึงองค์ที่ให้ข้อมูล และอื่น ๆ

2. บรรณาธิการวารสารวิชาการสาธารณสุข  

3. บุคคลในข้อ 2.  เป็นผู้ชำนาญการ  เพราะเป็นบรรณาธิการวารสารวิชาการ  ซึ่งเป็นผู้ที่คัดกรองข้อมูลและนำมาเผยแพร่ของกระทรวงสุขภาพอย่างแท้จริง  จึงทำให้มีความน่าเชื่อถือ

4.เป็นวารสารที่เกี่ยวข้องกับวิชาการพยาบาลโดยตรง  และมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ต่าง ๆ  ทำให้สามารถได้รับข้อมูลได้หลากหลาย

 

นางสาวณัฐสุดา แสงบุญ เลขประจำตัว5010038
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เว็บไซต์ที่เลือก คือ  http://www.nhso.go.th/

1.โดเมนเนม คือ .go.th ย่อมาจาก goverment thailand เป็นเว็บไซต์ที่จัดตั้งโดยองค์กรของรัฐบาลไทย  ซึ่งข้อมูลน่าจะมีความน่าเขื่อถือได้  และข้อมูลก็น่าจะนำมาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวิชาการในปัจจุบัน และอนาคตได้

2.ผู้สร้างเนื้อหาของสารสนเทศในเว็บไซต์นี้ คือ สำนักงานหลักประกันคุณภาพแห่งชาติ

3.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 เพื่อสานต่อนโยบายรัฐบาลในการสร้างหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมประชาชนคนไทยทุกคน เพื่อให้ทุกคนได้รับบริการที่มีคุณภาพตามความจำเป็น อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ด้วยระบบบริหารจัดการและการจัดบริการที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงสิทธิของประชาชนในการเลือกหน่วยบริการของตนเอง รวมถึงการที่ผู้ให้บริการมีความสุขและสัมพันธภาพที่ดีกับผู้รับบริการด้วย
       สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีความมุ่งมั่นและพร้อมจะทุ่มเทสรรพกำลัง เพื่อให้บรรลุ
ุเป้าหมายและพันธกิจดังกล่าว โดยจะแสวงหาองค์ความรู้ ควบคู่ไปกับการสร้างความร่วมมือกับ
องค์กรพันธมิตรต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคม ในการผลักดันหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้าให้เป็นจริงสมตามเจตนารมณ์ของกฏหมายต่อไป

4.ความน่าสนใจของเนื้อหาสารสนเทศ คือ  มีการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางการพยาบาลแก่ประชาชน  เช่น  กรรมสิทธิการใช้บัตรทองในการรักษาพยาบาล  และจะเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพการพยาบาลของเราด้วย  เนื่องจากเราจะได้ให้คำปรึกษาแก่คนไข้  และยังสามารถปกป้องสิทะแทนคนไข้ได้ด้วย

    

นางสาวพัทธมน จินดารัตน์
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

1.โดเมนเนม คือ  .or.th   มีความน่าเชื่อถือเพราะเว็บไซต์ของของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งแหล่งข้อมูลเรียนรู้เชิงวิชาการเเละบริการ พร้อมทั้งมีข้อมูลของการเเพทย์ประกอบอยู่ด้วย ซึ่งมีความสำคัญต่อวิชาชีพพยาบาลเเละการพยาบาล

2.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส)  เป็นผู้สร้างเว็บ

3.บุคลากรผู้ที่สร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วเป็นบุคคลากรที่เกี่ยวกับวิทยาศาตร์การเเพทย์ เป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์เเละด้านการเเพทย์ ซึ่งภายในเว็บไซต์มีการจัดรูปแบบข้อมูลอย่างเหมาะสม  มีเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพให้ได้ติดตาม

4.เป็นเว็บไซต์ที่มีนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การเเพทย์ในด้านต่างๆ เช่น  มี  login  member  มีข่าวสาระให้ติดตาม  และเป็นเว็บไซต์ที่  ผลยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนชาวไทยให้ดีขึ้น  ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ประกอบกันขึ้นเป็น “ระบบสุขภาพไทย” กลไกเหล่านี้มีความหมายกว้างกว่าเพียงโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข หรือส่วนราชการกระทรวงต่างๆ แต่ยังครอบคลุมไปถึงหน่วยงานส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน องค์กรสาธารณประโยชน์ และหน่วยงานเอกชนอีกด้วย

นางสาวทิพา ทัศบุตร เลขประจำตัว 5010043
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เว็บไซต์ที่เลือก  คือ  http://whodoc.moph.go.th/

1.โดเมนเนม คือ  .go.th   มีความน่าเชื่อถือเพราะเว็บไซต์เป็นของกระทรวงสาธารณสุข  กรมวิทยาศาสตร์การเเพทย์ ซึ่งสามารถเป็นแหล่งข้อมูลเรียนรู้เชิงวิชาการเเละบริการ พร้อมทั้งมีข้อมูลของการเเพทย์ประกอบอยู่ด้วย ซึ่งมีความสำคัญต่อวิชาชีพพยาบาลเเละการพยาบาล

2.ศูนย์เอกสารองค์การอนามัยโลก สำนักวิชาการสาธารณสุข

3.ผู้ที่สร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วเป็นบุคคลากรที่เกี่ยวกับวิทยาศาตร์การเเพทย์ เป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์เเละด้านการเเพทย์ ซึ่งภายในเว็บไซต์มีการเเบ่งข้อมูลเป็นสัดส่วน อีกทั้งยังมีผู้บริหาร, ที่ปรึกษากระทรวงและผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  วารสารวิชาการสาธารณสุข วารสารอิเล็คทรอนิคส์อื่นๆ  แหล่งข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์และสาธารณสุขที่น่าสนใจ (Medical Informatics Resource)

4.เป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การเเพทย์ในด้านต่างๆ เช่น  แหล่งข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์และสาธารณสุขที่น่าสนใจ (Medical Informatics Resource)   ลิงค์อื่นๆ (Other Interesting Sites) ที่น่าสนใจอีกมาก

นางสาวลัดดาวัลย์ เพ็ญศรี
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

    เว็บไซต์ที่เลือก  คือ http://www.psu.ac.th

1.มีโดเมนเนม คือ ac.th เป็นเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือ เพราะเป็นเว็บของหน่วยงานองค์กรทางการศึกษานั่นคือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีการให้ข้อมูลทางการศึกษาเเละความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลเชิงวิชาการ เช่น ข้อมูลงานวิจัย ข้อมูลเเหล่งศึกษาที่ต่างๆ  ข้อมูลต่างๆที่สืบค้นรายละเอียดต่อได้จากห้องสมุด เเละข่าวสารประจำวันต่างๆ เป็นต้น

 2.ผู้สร้างเว็บไซต์ คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งเป็นองค์กรทางการศึกษา

 3.ผู้จัดทำเป็นตัวเเทนขององค์กรทางการศึกษาย่อมมีความชำนาญในการจัดทำ เพราะทางมหาวิทยาลัยใช้เว็บนี้เป็นหลัก รวมถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเชื่อเสียงระดับประเทศมีหน่วยงานยืนยันเเละรับประกันคุณภาพมากมายย่อมมีความชำนาญเเละน่าเชื่อถือ

 4.เนื้อหาภายในสารสนเทศน์นี้มีความน่าสนใจ ดังนี้ มีการนำเสนอที่มีความชัดเจน สามารถสืบค้นหาข้อมูลได้ง่าย สามารถเชื่อมต่อกับเเหล่งข้อมูลอื่นๆได้เยอะ หน้าเเรกมีสีสันต์เเละรูปเเบบการนำเสนอที่สวยงาม มีความปลอดภัยในการใช้งาน เป็นต้น

น.ส. บูษยาณี แสนพิมล เลขประจำตัว 5010057
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เว็บไซต์ที่เลือกคือ  http://www.ocpb.go.th/

1.  มีโดเมนเนน  คือ  go.th  เป็นเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือ เพราะบอกถึงหน่วยงานของรัฐบาลที่สร้างขึ้นคือสำนักนายกรัฐมนตรี มีความเกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพ เพราะเป็นเว็บของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  มีกระทู้ถามตอบ มีโฮมเพท เพื่อให้สามารถติดต่อได้ มีสัญลักษณ์ที่บอกถึงองค์กรด้วย

2.สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

3.เนื่องจากบุคคลในข้อ  2 เป็นส่วนของราชการมีหน้าที่คุ้มครองประชาชนในการบริโภคในด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ  และสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่มีต่อสุขภาพของตัวเองเพื่อให้ผู้บริโภคปลอกภัยจากการบริโภคในด้านต่าง ๆ  ซึ่งมีหลักฐานน่าเชื่อถือ  เพราะได้มีกฏหมายตามร่างรัฐธรรมนูญ  50

4.เนื้อหาในเรื่องการบริโภคในด้านต่าง ๆ กฏหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตามร่างรัฐะรรมนูฐ 50  ข้อมูลคำแนะนำเพื่อผู้บริโภค    สิทธิผู้บริโภค  5  ประการ การรักษาสิทธิของตนเองโดยไม่ยอมเชื่อโฆษณาง่าย ๆ 

นางสาวเบญจลักษณ์ คู่กระสังข์
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เวปไซต์ที่เลือกคือ   http://www.batsthai.org

1.โดเมนเนมคือ  .org   มีความน่าเชื่อถือ  เพราะเป็นเวปไซต์ของ สำนักโรคเอดส์  วัณโรค  และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

2.สอวพ.เป็นผู้สร้างเวปไซตื

3.เนื่องจากผู้ที่สร้างเวปนี้ขึ้นมาเป็นบุคคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับด้าน  โรคเอดส์  วัณโรค  และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์     ซึ่งภายในเว็บไซต์มีการจัดรูปแบบข้อมูลอย่างเหมาะสม  มีเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพให้ได้ติดตาม

4.เวปไวซ์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับโรคเอดส์  วัณโรค   และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์   ทำให้ประชาชนคนไทย  มีความรู้   เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรค    วีธีป้องกัน   และสามารถนำไปแนะนำคนที่คุณรักได้

นางสาวปิยะวรรณ รักแก้ว
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เว็บไซต์ที่เลือก คือ http://www.fda.moph.go.th/

1.มีโดเมนเนม คือ go.th เป็นเว็บที่น่าเชื่อถือเพราะเป็นเว็บไซต์หนึ่งของกระทรวงสาธารณสุข ที่กล่าวถึงเรื่องของอาหารและยา ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน เครื่องมือทางการแพทย์ วัตถุอันตราย และวัตถุเสพติด ซึ่งมีความเกี่ยวข้องในทางสุขภาพและการแพทย์ โดยสามารถให้ข้อมูลเชิงวิชาการที่สามารถใช้เป็นแหล่งศึกษาได้

2.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา FDA เป็นผู้สร้างเว็บไซต์นี้

3.เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นองค์สาธารณสุขที่มีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากการบริโภค ดุแลผลิตภัณฑ์ที่ประชาชนบริโภคให้สะอาด ปลอดภัย และมีมาตรฐาน ช่วยส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องแก่ประชาชน และสร้างข้อมูลทางวิชาการที่น่าเชื่อถือ มีหลักฐานแน่นอน มีความถูกต้องเหมะสม และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนไดเป็นอย่างมาก

4.เนื้อหาน่าสนใจดีมาก ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจากการบริโภค การใช้ยาที่ถูกต้อง ส่งเสริมให้ประชาชนเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ พัฒนาศักยภาพผู้บริโภคในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย คุ้มค่า เหมาะสม และถูกต้องตามสุขลักษณะ วึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก

นางสาวภัทราภรณ์ พรหมมาวัน
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

 เว็บไซต์ที่เลือก คือ http://www.mat.or.th

1.โดเมนเนม คือ .or.th  บ่งบอกว่าเป็นเว็บไซต์ขององค์ในประเทศไทย  เว็บไซต์ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์มีความน่าเชื่อถือเพราะมีตราสัญลักษณ์ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย เนื้อหาไม่ขัดต่อศีลธรรม ให้ที่อยู่ที่ผู้อ่านสามารถติดต่อผู้ดูแลเว็บ link ไปยังเว็บที่อ้างถึงได้ มีเว็บบอร์ดให้ผู้อ่านได้แสดงความคิดเห็น และระบุวันเวลาในการเผยแพร่ ปรับปรุงข้อมูลรวมทั้งระบุแฟล่งสนับสนุนในการสร้างเว็บ 

2.ศาสตราจารย์นายแพทย์กำธร สุวรรณกิจ

3. บุคคลในข้อ 2 ท่านเคยเป็นอดีตคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งท่านมีความรูและเชี่ยวชาญในด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นอย่างดี

4.เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลข่าวสารทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ข่าวพระราชสำนักฯ ซึ่งเป็นข่าวประกาศจากแพทยสมาคมในประเทศไทย กฏระเบียบต่างๆของแพทย์ นอกจากนี้ยังสามารถ link ไปยังองค์กรหรือหน่วยงานด้านการแพทย์ได้ เราในฐานะที่เป็นบุคคลากรทางการแพทย์ควรที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข

น.ส.ศศิธร สำราญใจ
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 
เว็บไซต์ที่เลือก คือ http://www.moph.go.th/index.php

1. มีdomain name คือ.go.th (goverment Thailand) ซึ่งบ่งบอกว่าเป็นเว็บไซต์ที่รัฐบาลจัดทำขึ้น จึงมีความน่าเชื่อถือในเรื่องของการเป็นผู้ชำนาญการของเจ้าของเว็ปไซต์ และยังเป็นเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณะสุข ซึ่งสามารถใช้หาข้อมูลความรู้ทางวิชาการในด้านการพยาบาลสาธารณสุข  และความรู้ในเรื่องของสุขภาพได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ในวิชาชีพในอนาคตได้อีกด้วย

2.ผู้สร้างเนื้อหาสารสนเทศในเว็บไซต์คือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

3.มีภูมิหลัง ความรู้ ความชำนาญ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขย่อมเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และชำนาญด้านการสาธารณสุขเป็นอย่างดีอีกทั้งยังเป็นองค์กรที่จัดตั้งโดยรัฐบาลจึงมีความเหมาะสมในการให้ความรู้และข้อมูลด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ การสาธารณสุขและข่าวสารเชิงวิชาการที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย และบุคคลที่ทำงานในกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นผู้ที่มีความรู้ทางสุขภาพเป็นอย่างดี   จึงมีความน่าเชื่อถือ

4 มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลวิชาการต่างๆให้ศึกษาค้นคว้าเช่น การแพทย์ การควบคุมโรค การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก วิทยาศาสตร์การแพทย์ สุขภาพจิต อาหารและยา และมีข่าวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและวิชาชีพพยาบาลที่น่าสนใจมากมาย

นางสาวโสภิตา พรมมะลิ
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เว็บไซต์ที่เลือกคือ   www.gpo.or.th

1.Domain name คือ or.th ย่อมาจาก organization thailand

มีความน่าเชือถือ เพราะเป็นเว็บที่จัดตั้งโดยองค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

องค์การเภสัชกรรมเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสนองนโยบายรัฐด้านสาธารณสุข จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐ อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่ผลิตยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสนองความต้องการของประเทศ ถือกำเนิดขึ้น เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2509 ตามพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 โดยการรวมกิจการของกองโอสถศาลา (ก่อตั้ง พ.ศ. 2444) และโรงงานเภสัชกรรม (ก่อตั้ง พ.ศ. 2482) เข้าด้วยกัน

2.ผู้สร้างเนื้อหาสารสนเทศคือ องค์การเภสัชกรรม

3.บุคลากรที่สร้างเว็บส่วนใหญ่เป็นบุคลาการที่มีความชำนาญด้านเภสัชกรรม มีความรู้เรื่องยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ภายในเว็บมีการจัดรูปแบข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีบทความและวารสารวิชาการที่น่าสนใจและเชื่อถือได้เนื่องจากมีแหล่งข้อมูลที่ชัดเจน

4.เนื้อหาส่วนใหญ่แสดงข้อมูลรายชื่อยา และเวชภัณฑ์ต่างๆโดยบอกถึงส่วนประกอบ ข้อบ่งใช้ ข้อควรระวัง อาการข้างเคียงของยา เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีสาระความรู้เรื่องการดูแลและส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงข่าวสารทางสุขภาพที่น่าสนใจและทันสมัยอีกด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพประชาชนเป็นอย่างมาก

น.ส.สุธาทิพย์ เต็นเส้า
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เว็บไซด์ที่เลือกคือ www.mict.go.th

1.โดเมนเนมคือ .go.th  น่าเชื่อถือเพราะเป็นหน่วยงานของรัฐบาล  คือกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลความรู้เชิงวิชาการ  สามารถคันคว้าหาความรู้  เป็นแหล่งอ้างอิงได้ในฐานะของนักศึกษาพยาบาลเราควรมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยเพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพด้วย

2.ผู้สร้างเว็บไซด์คือ  กระทรวงICT

3.บุคลากรผู้สร้างเว็บไซด์เป็นผู้ที่มีความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี  ภายในเว็บไซด์มีการจัดเนื้อหาที่ให้ความรู้ที่เชื่อถือได้  ประกอบด้วยข่าวสารIT ที่ทันสมัยและมีแหล่งที่มาที่ชัดเจนให้ความรู้ไว้มากมายที่เราสามารถนำไปใช้ได้

4.เนื้อหาภายในเว็บไซด์ส่วนใหญ่ที่น่าสนใจเพราะแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยี  การให้การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี  มีบทความน่ารู้  ข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีเช่นข่าวสารเกี่ยวกับไอทีที่ไร้พรมแดน  ซึ่งเป็นความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีของเราเป็นอย่างยิ่ง

นางสาวอริสา สิทธิโชค เลขประจำตัว 5010142
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 
 เว็บไซต์ที่เลือกคือ http://www.gpo.or.th/herbal/herbal.htm

1. Domain name คือ or.th เป็นเว็บที่น่าเชื่อถือ เพราะเป็นเว็บที่องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้จัดทำขึ้น ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐบาล และอยู่ในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข เป็นเว็บที่ให้ข้อมูลในด้านวิชาการในเรื่องของสมุนไพรต่างๆที่สามารถรักษาโรคเกี่ยวกับผิวหนังได้

2.องค์การเภสัชกรรม เป็นผู้สร้างเนื้อหาของสารสนเทศในเว็บไซต์

3. บุคคลในข้อ2 คือ องค์การเภสัชกรรม เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในเรื่องของสมุนไพรโดยเฉพาะเนื่องจากคณะผู้จัดทำนั้นอยู่ในภาควิชาเภสัชพฤกษ์ คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

4.เนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับกับสมุนไพรที่รักษาโรคเกี่ยวกับผิวหนัง ซึ่งมีทั้งลักษณะของสมุนไพรที่จะนำมารักษา  ส่วนที่นำมารักษา เเละสรรพคุณของสมุนไพรนั้นๆ      

นางสาว อัจฉรา ปัตริยะ
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เว็บไซต์ที่เลือกคือ  http:// www.-ddc.moph.go.th

1. มีdomain name คือ.go.th (goverment Thailand) ดังนั้นจึงมีความน่าเชื่อถือ เพราะเป็นเว็ปไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งเป็นเเหล่งข้อมูลเกี่ยวกับด้านสาธารณสุข  เเละให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคต่างๆ  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  เเละเป็นเว็ปไซต์ที่มีความสำคัญต่อวิชาชีพพยาบาล

2.กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้สร้างเว็ปไซต์นี้

3.เนื่องจากกรมควบคุมโรค  เป็นหน่วยงานหนึ่งในกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นบุคลากรจึงเป็นผู้มีความรู้ทางด้านการเเพทย์  ดังนั้นข้อมูลเกี่ยวกับโรคต่างๆ จึงมีความน่าเชื่อถือ

4.เว็ปไซต์เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับ การให้ความรู้เเละการป้องกันโรคต่างๆ  ให้เเก่ประชาชน เเละประชาชนยังสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโรคผ่านทางเว็ปไซต์ได้

น.ส.วิชชุอร อมรวัฒน์ เลขประจำตัว 5010105
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เว็บไซต์ที่เลือกคือ   http://www-ddc.moph.go.th

1.Domain name คือ .go.th มีความน่าเชื่อถือเพราะเป็นเว็บไซต์หนึ่งของกระทรวงสาธารณสุขที่จัดตั้งเป็นองค์กรของรัฐบาล ซึ่งสามารถใช้เป็นความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพเพื่อควบคุมโรคต่างๆ ใช้เป็นความรู้เชิงวิชาการในด้านการพยาบาล และใช้เป็นแหล่งศึกษาได้

2.กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้สร้างเว็บไซต์นี้

3.เนื่องจากมีผู้สร้างเว็บไซต์และบุคลากรที่มีความรู้ในทางการแพทย์ การสาธารณสุขและการควบคุมโรคที่ส่งเสริมสุขภาพในการดูแลประชาชน ซึ่งเป็นเว็บไซต์สังกัดของกระทรวงสาธารณสุขที่มีการเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในด้านการสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างดี

4.เนื้อหามีความน่าสนใจ เนื่องจากมีความสำคัญต่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ที่มุ่งเน้นการป้องกันและควบคุมโรคของประชาชนในประเทศ ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเพื่อปราศจากการเป็นโรคต่างๆ วิธีการป้องกันที่ถูกต้อง ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดและโรคอื่นๆ  บริการรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยซึงจะเป็นประโยชน์ในด้านการมีสุขภาพที่ดี

น.ส.กิติมา ลำคำ เลขที่ 5010012
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 
เวปที่เลือก คือ http://www.moph.go.th/index.php 1.โดแมน คือ .go.th 2.ผู้จัดทำ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3.บุคคลากรที่สร้างเวปเป็นผู้ทำงานในกระทรวงสาธารณสุข มีความรู้และติดตามข่าวสารทางสาธารณสุขมาตลอด มีประสบการณืต่างๆมาก อีกทั้งข้อมูลมีความทันสมัยแสดงให้เห็นว่าผู้สร้างได้ติดตามข่าวสารตลอดเวลา และยังบอกสถานที่ติดต่อไว้เวลาที่สงสัย จึงถือว่าน่าเชื่อถือ 4.เวป มีเหนื้อหาเกี่ยวกับข่าว และเหตุการณ์ของทางสาธารณสุขทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการให้ความรู้ด้านต่างๆที่เกี่ยวกับสาธารณสุข ทั้งเรื่องยา สุขภาพจิต การแพทย์และวิททยาศาสตร์ ที่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการศึกษาค้นคว้าได้ เพรามีความน่าเชื่อถือ
นางสาวอรสา อ่วมจุก เลขประจำตัว 5010141
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 
website ที่เลือกคือ http://www.moph.go.th1) มีโดเมนเนม (Domain name) คือ .go.th (Government Thailand) บ่งบอกถึงเว็บไซด์นี้จัดขึ้นโดยรัฐบาล เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์และน่าเชื่อถือสูง เนื่องจากมีการรับรองจากรัฐบาลให้ลงเว็บไซด์นี้ได้2) ผู้สร้างเนื้อหาของสารสนเทศในเว็บไซต์ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 3) กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรที่จัดตั้งโดยรัฐบาล ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขเป็นอย่างยิ่ง บทความต่างๆที่ได้รับการบันทึกลงในเวปไซด์ป็นบทความที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว จึงเชื่อถือได้4) เนื้อหาสาระสนเทศมีความน่าสนใจ คือ สามารถ link ไปยังเว็บไซต์ต่างๆได้อีกมากมาย อีกทั้งยังมีข้อมูลเกี่ยวกับด้านสุขภาพและด้านการแพทย์ทั้งข้อมูลเชิงวิชาการและข้อมูลสำหรับประชาชน ซึ่งเราสามารถหาข้อมูลจากแหล่งนี้ได้ ในการนำมาใช้สำหรับการศึกษาในวิชาชีพพยาบาลและการดำรงชีวิตของเราได้อีกด้วย
นางสาวอุมรินทร์ นารถชมสา รหัสประจำตัว 5010155
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เว็บไซต์ที่เลือกคือ http://www.riclib.nrct.go.th/

1.Domain name คือ.go.th (goverment Thailand) ซึ่งบ่งบอกว่าเป็นเว็บไซต์ที่รัฐบาลจัดทำขึ้น  เป็นเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของการเป็นผู้ชำนาญการของเจ้าของเว็บไซต์ ซึ่งสามารถใช้หาข้อมูลความรู้ทางวิชาการในด้านงานวิจัย วิทยานิพนธ์และวารสารวิชาการต่างๆ  ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูง

2.ผู้สร้างเนื้อหาสารสนเทศคือ  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช)

 3.เนื่องจากห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นศูนย์กลางตามมติคณะรัฐมนตรี่ในการรวบรวมและเผยแพร่รายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของประเทศที่หน่วยงานวิจัยและสถาบันการศึกษาจัดส่งให้ห้องสมุดงานวิจัย ทั้งแบบรายงานและวารสาร ทำให้เนื้อหาสารสนเทศนี้มีความถูกต้องของข้อมูลและมีเนื้อหาที่ครบถ้วน

4.เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นงานวิจัย วิทยานิพนธ์และวารสารต่างๆที่สำคัญทั่วประเทศ ทำให้สามารถค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพสูง และมีข้อมูลที่ถูกต้อง

 

 

กุลธิดา หุมอาจ เลขที่ 5010013
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 
เวปที่เลือก คือ http://www.moph.go.th/index.php 1.โดแมน คือ .go.th 2.ผู้จัดทำ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3.เนื่องจากเป็นเวปที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ของทางกระทรวงสาธารณสุขบุคคลากรที่สร้าง มีหน้าที่ในกระทรวงสาธารณสุข มีความรู้ความชำนาญในด้านนี้มี 4.เวปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ของทางสาธารณสุขทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการให้ความรู้ด้านต่างๆที่เกี่ยวกับสาธารณสุข ทั้งเรื่องยา สุขภาพจิต การแพทย์และวิทยาศาสตร์ และมีการรายงานสถิติและบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเหมาะกับบุคคลทุกวัยที่จะศึกษา
นางสาวอัจฉรา สงยอด
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เวบไซต์ที่เลือกคือ   http://www.gpo.or.th/index.asp

1.  โดเมนเนมคือ .or.th เป็นเวบไซต์ที่บอกถึงองค์กรในประเทศไทย มีความน่าเชื่อถือเพราะ เป็นองค์กรของสาธารณสุข ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิชาการด้านการแพทย์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องยา ซึ่งพยาบาลก็เป็นบุคลากรในวงการแพทย์จึงเป็นเวบไซต์ที่สำคัญต่อวิชาชีพพยาบาล

2.  องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้สร้างเวบไซต์นี้

3.  เนื่องจากองค์การเภสัชกรรมเป็นองกรค์หนึ่งในกระทรวงสาธารณสุขดังนั้นบุคลากรที่ให้ความรู้จึงมีความเชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์รวมถึงเป็นเวบไซต์ที่มีการเก็บข้อมูลแบบมีประสิทธิภาพ

4.  เป็นเวบไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับยาต่างๆที่ใช้รักษาโรค มีlinkที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเวบไซต์อื่นๆ มีข้อมูลข่าวสารความรู้ต่าง มีเวบบอร์ดให้แสดงความคิดเห็น 

 

นางสาวสุภาวดี จินตวรณ์
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เว็บไซต์ที่เลือกคือ  www.moe.go.th

1.Domain name  คือ  go.th  ซึ่งย่อมาจาก  goverment Thailand  มีความน่าเชื่อถือเพราะเป็นเว็บไซต์ของรัฐบาล  สังกัดกระทรวงศึกษาที่การ  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันนี้  มีหน้าที่หลักในด้านการศึกษาการศาสนาและวัฒนธรรม  เมื่อวันที่  7กรกฎาคม  2546  ได้มีการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการใหม่มีหน่วยงานภายใต้สังกัด คือ  1. สำนักงานรัฐมนตรี  2. สำนักงานปลัดกระทรวง  3. สำนักงานคณะกรรมการสภาการศึกษา 4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  5. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  6. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  7. องค์การมหาชน/องค์กรในกำกับ  และยังบอกข่าวสารของกระทรวงศึกษาธิการ  โครงการ/กิจกรรมที่น่าสนใจ  มีข่าวประชาสัมพันธ์  มีบริการdownloadการเรียนการสอน  และยังสามารถเข้าถึงหน่วยงานภายใต้สังกัดทั้ง 7 สำนักงานได้  และมีตราสัญลักษณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ

2.ผู้สร้างเนื้อหาของสารสนเทศในเว็บไซต์นี้คือ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานปลัดกระทรวง  (กระทรวงศึกษาธิการ Ministry of Education)

3. มีภูมิหลัง  ความรู้  ความชำนาญ  เนื่องจากผู้สร้างเว็บไซต์นี้มีความชำนาญในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและเว็ปไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการมีการจัดรูปแบบเว็บไซต์อย่างเหมาะสม  มีเนี้อหาเกี่ยวกับการศึกษาทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นต้น และยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับเว็บไซต์อยู่ด้วย  ยังเป็นเว็บไซตืที่มีความน่าเชื่อถือ

4.เนื้อหาสารสนเทศนี้มีความน่าสนใจ  โดยมีแหล่งการเรียนรู้ให้ได้ค้นคว้า  ยังมีข่าวความก้าวหน้าของกระทรวง  และยังมีบทความวิชาการให้ค้นคว้า  ยังมีบริการdownload  การเรียนการสอน  มีประกาศต่างๆ  มีเกี่ยวกับเรื่องของทุนการศึกษา  ยังมี E-Learning  มีการแนะนำหนังสือแนะนำเว็ปไซต์ต่างๆ  ทำให้เราสามารถค้นคว้าสิ่งที่เราต้องการเกี่ยวกับการศึกษาได้ด้วยตนเอง  ยังเพิ่มความรู้ในเรื่องของการศึกษาได้ด้วยและเป็นเว็บไซต์ที่มีความเชื่อถือได้    

นางสาวสุทธินี วรถิรสถิต
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

1.domain name คือ ac.th เป็นเว็บของหน่วยงานองค์กรทางการศึกษา เป็นเว็ปไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือได้แก่ เว็ปไซต์ของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย โดยมีการให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพทางการพยาบาลและเป็นสถาบันทางการศึกษาที่สร้างบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ให้มีคุณลักษณะและความสมารถเชิงวิชาชีพสูง มีความเป็นสากลและมีอัตลักษณ์ของพยาบาลกาชาด อีกทั้งค้นคว้าวิจัยพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาสังคมด้านสุขภาพให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

2.องค์กรที่เป็นผู้สร้างเนื้อหาสารสนเทศ คือ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

3.บุคคลในข้อ2 คือ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยเป็นอย่างดีเห็นได้จากเนื้อหาข้อมูลในเว็ปที่มีความละเอียดครอบคลุมทุกเนื้อหาซึ่งมีความน่าเชื่อถือได้และมีการนำข้อมูลมาปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย

4.เนื้อหาสารสนเทศมีความน่าสนใจในด้านเนื้อหาที่มีความครอบคลุมทั้งหมดที่เกี่ยวกับวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย และมีการจัดเนื้อหาออกเป็นหมวดหมู่ทำให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล มีประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการจะศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพทางการพยาบาล

นางสาวสุทธินี วรถิรสถิต
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 
อาจารย็คะชื่อเว็ปไซต์ที่หนูเลือก คือ http://www.trcn.ac.th/
นางสาวเย็นฤดี แสนมนตรี เลขประจำตัว 5010085
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เว็บไซต์ที่เลือกคือ   http://www.moe.go.th/new_site/home 

1)โดเมนคือ .go.thเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งสามารถเชื่อถือได้เพราะสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลได้           

2)โดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   สำนักงานปลัดกระทรวง          

3) ผู้จัดทำเป็นบุคคลที่มีความชำนาญ ในเนื้อหาของสารสนเทศในด้านการศึกษาและการสื่อสารโดยตรง      

4) เนื้อหาสารสนเทศเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและการสื่อสารเพื่อประชาชน  ซึ่งเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการศึกษา 

วิชชุดา มากมาย เลขประจำตัว 5010104
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เว็บไซต์ที่เลือกคือ http://www.riclib.nrct.go.th/

1.Domain name คือ go.th มีความน่าเชื่อถือ เพราะเป็นเว็บไซต์ของห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)  ซึ่งสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวิชาการ เนื่องจากเป็นเว็บไซต์ที่มีการรวบรวมและเผยแพร่รายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของประเทศ

2, ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ภายใต้สภาวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้สร้างเนื้อหาสารสนเทศนี้ขึ้น

3. เนื่องจากบุคลากรที่สร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นได้รับข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ จากหน่วยงานวิจัยและสถาบันการศึกษาจัดส่งให้ห้องสมุดงานวิจัย ทั้งในแบบรายงานเล่มและวารสาร โดยผู้เขียนเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญในเรื่องนั้นจริงๆ

4. เป็นเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ซึ่งสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวิชาการได้ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

นางสาวสายฝน สารพันลำ (5010121)
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เว็บไซต์ที่เลือกคือ  http://www.pedsocthai.org/content_view.php?content_id=153&PHPSESSID=da69fa263834d2fe4161c1d686a7e42b%20target=_blank

1) เว็บไซต์มีโดเมนเนม (Domain name) .org  ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข  บ่งบอกว่าสามารถเชื่อถือได้ 

2)   สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย       

3)  เป็นสมาคมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็ก  โรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับเด็ก และการป้องกัน  ซึ่งมีความชำนาญ ในเนื้อหาของสารสนเทศนี้โดยตรง          

4)   ทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคไอพีดี  ซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับทารกและเด็กเล็ก  ในเนื้อหาได้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับโรค  เชื้อที่เป็นสาเหตุ  ผลจากการติดเชื้อ  การรักษา  และการป้องกัน  ซึ่งเมื่อเราได้ศึกษาก็สามารถนำความรู้ที่ได้ไปแนะนำคุณแม่ของเด็กๆเกี่ยวกับโรคนี้ได้

นางสาวทิพาวรรณ เอี่ยมนุ่ม เลขประจำตัว 5010044
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เว็บไซต์คือhttp://www-ddc.moph.go.th/Bird_flu_brif_12072004.html

1.  โดเมนเนมคือ  go.th  มีความน่าเชื่อถือเพราะเป็นของกระทรวงสาธารสุข

2.  สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข

3.  บทความมีความน่าเชื่อถือเพราะเป็นเว๊บไซตืของสำนักโรคติดต่อทั่วไป  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  มีความเชี่ยวชาญด้านนี้เป็นอย่างดีอยู่แล้ว

4.  เว็บไซตืนี้มีความน่าสนใจเพราะเป็นเว็บที่ทำออกมาเพื่อให้ประชาชนรู้จักปัญหาของไข้หวัดนกที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศไทยในขณะนี้  เพื่อบอกให้ประชาชนป้องกันและช่วยกันควบคุมโรคไข้หวัดนกเพื่อไม่ให้แพร่ระบาดไปมากกว่านี้  สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือ  สามารถลิงค์ไปยังเว็บอื่นได้อีก  และตกแต่งเว้บไซต์ได้น่าสนใจ

นางสาวจินดามณี ซู่สั้น เลขประจำตัว5010020
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เว็บไซต์ที่เลือก  คือ http://www.fda.moph.go.th/www_fda/

1.) เว็บไซต์มีโดเมนเนม (Domain name) .go.th   มีความน่าเชื่อถือเพราะเป็นเว็บไซต์ของรัฐบาล  สามารถตรวจสอบข้อมูลได้

2.)สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

3.)ผู้จัดทำมีความชำนาญด้านนี้โดยตรง  เพราะเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับอาหารเเละยา  และเป็นเว็บของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

4.)เพราะให้บริการความรู้เกี่ยวกับยาต่างๆ  เครื่องสำอาง  เครื่องมือเเพทย์  วัตถุเสพติดและวัตถุอันตราย  ซึ่งข้อมูลเเละข่าวสารต่างๆในเว็บไซต์นี้มีความน่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก

นางสาวจุฑารัตน์ ตรีแสน เลขประจำตัว 5010030
IP: xxx.136.93.192
เขียนเมื่อ 

1. เลือกเว็บไซต์http://www.gpo.or.th/herbal/herbal.htm

domain คือ  or.th เป็นเว็บไซด์ขององค์การเภสัชกรรม  มีความน่าเชื่อถือ และเป็นเว็บไซด์ของรัฐบาลจึงเป็นแหล่งที่มาของข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถืออย่างยิ่ง

2.หน่วยงานที่ร้างเว็บไซด์นี้คือ องค์กรเภสัชกรรม

3.เว็บไซต์ในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยงานที่ล้วนมีผู้มีความชำนาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับสุขภาพ จึงมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างยิ่ง

4.เนื้อหาข้อมูลมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพที่เกี่ยวกับสมุนไพร บอกถึงประโยชน์ คุณสมบัติของสมุนไพรแต่ละชนิดที่สามารถรักษาโรคต่างๆได้ และเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือเนื่องจากผู้จัดทำเป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือคือองค์การเภสัชกรรม ภาควิชาเภสัชพฤกษ์ศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3.

นางสาว จุฑารัตน์ จันทร์เพ็ญ เลขประจำตัว 5010029
IP: xxx.136.93.192
เขียนเมื่อ 
1. เว็บไซต์ที่เลือก  คือhttp://www.gpo.or.th/news/interest/list.htmdomain คือ  or.th เป็นเว็บไซด์ขององค์การเภสัชกรรม  มีความน่าเชื่อถือ และเป็นเว็บไซด์ของรัฐบาลจึงเป็นแหล่งที่มาของข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือสามารถตรวจสอบข้อมูลได้2.ผู้สร้างเนื้อหาของสารสนเทศในเว็บไซต์นี้คือ  องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข3.ผู้จัดทำมีความชำนาญด้านนี้โดยตรง  เพราะเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับสุขภาพในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยงานที่ล้วนมีผู้มีความชำนาญและมีประสบการณ์เกี่ยวกับสุขภาพ 4.เว็บไซตืนี้มีความน่าสนใจเพราะเป็นเว็บที่ทำออกมาเพื่อให้ประชาชนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาและการดูแลสุขภาพซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก
นางสาวจุไรรัตน์ เจียกสูงเนิน เลขประจำตัว 5010032
IP: xxx.136.93.192
เขียนเมื่อ 

1.โดเมนที่ใช้ คือ ac.th ซึ่งเป็นโดเมนของสถานศึกษาถือว่ามีความน่าเชื่อถือ

2.หน่วยงานที่จัดทำคือ ศูนย์พันธุวิศวกรรมแห่งชาติ

3.ศูนย์พันธุวิศวกรรมแห่งชาติมีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรเป็นอย่างดี

4.จากเนื้อหานั้นมีความน่าสนใจเนื่องจากเป็นสมุนไพรสามาถนำไปใช้ประโยขน์ได้ในชีวิตประจำวัน

จุฑามาศ เย็นใส เลขประจำตัว 5010028
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เว็บบไซต์ที่เลือกคือ http://www.who.int/en/

1. โดเมนเนม คือ .int/en/

2. เป็นโดเมนเนมที่บอกให้ทราบถึงการเป็นองค์กรระดับชาติ คือองค์การอนามัยโลก

3. เป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือให้ข้อมูลที่เป็นความรู้เกี่ยวกับสุขภาพการช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บขาดแคลน

4. มีความน่าสนใจที่มีความครอบคลุมคือ มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับโลกและเป็นองค์กรที่ใหญ่สำหรับทางการพยาบาลนั้นก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคต่างๆ สุขภาพ

นางสาวกมลชนก จินดารักษ์ เลขประจำตัว 5010003
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เว็บไซต์ที่เลือก คือ http://www.riclib.nrct.go.th/

1.โดเมนเนม คือ  .go.th  เป็นเว็บไซต์ขององค์กร

2.เป็นเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข

3.ผู้สร้างเว็บไซต์นี้สำนักงานคณะกรรมการงานวิจัยแห่งชาติ รวมรวมงานวิจัยและวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับงานวิชาการที่มีความน่าเชื่อถือ

4.เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เป็นงานวิจัยและวิทยานิพนธ์

ซึ่งมีอยู่หลายเรื่องและมีความหลากหลายทางด้านสาขาวิชา

นางสาว ดุษฎีพร เนินสงคราม เลขประจำตัว 5010040
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เว็บไซต์ที่เลือกคือ http://familydoctor.org/

1. โดเมนเนม คือ .org  ซึ่งเป็นขององค์กรๆหนึ่งในประเทศอเมริกาที่ทำงานโดยไม่หวังผลตอบเเทน มีความน่าเชื่อถือ เพราะผู้ให้ความรู้คือเเพทย์ที่มีประสบการณ์

2. หน่วยงานที่จัดทำคือ กลุ่มเเพทย์ผู้มีประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยมาอย่างเชี่ยวชาญ

3.เป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือเพราะหลังจากที่เข้าไปดูในเว็บเเล้วกลุ่มเเพทย์เหล่านี้ล้วนมีประบสการณ์ในการรักษาโรคเเละที่สำคัญคือ ที่ทำไปทุกอย่างนั้นไม่หวังผลตอบเเทนเเต่อย่างใดเลย

4.เนื้อหาในเว็บล้วนครอบคลุมเกี่ยวกับการดูเเลรักษาพยาบาลผู้ป่วยเเละมีความรู้เลือกโรคต่างๆมากมายเหมาะเเก่การสืบค้นข้อมูล

 

นางสาวจิตพิสุทธิ์ มั่นศิล เลขประจำตัว 5010019
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เว็บไซต์ที่เลือกคือ http://www.gpo.or.th/herbal/herbal.htm

1.domain คือ  or.th เป็นเว็บไซด์ของกระทรวงสาธารณสุข มีความน่าเชื่อถือ และเป็นเว็บไซด์ของรัฐบาลจึงเป็นแหล่งที่มาของข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือสามารถตรวจสอบข้อมูลได้

2.เป็นเว็บไซด์ของกระทรวงสาธารณสุข

3.เว็บไซต์ในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความชำนาญเกี่ยวกับสุขภาพ จึงมีความน่าเชื่อถือมาก

4.เนื้อหาในเว็บเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรที่สามารถนำมารักษาโรคได้

นางสาวจุรีพร ขึงกระโทก เลขประจำตัว 5010031
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เว็บไซต์ที่เลือกคือ http://www.gpo.or.th/news/interest/choose/choose.htm

1.domain คือ  or.th เป็นเว็บไซด์ของกระทรวงสาธารณสุข มีความน่าเชื่อถือ และเป็นเว็บไซด์ของรัฐบาลจึงเป็นแหล่งที่มาของข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือสามารถตรวจสอบข้อมูลได้

2.เป็นเว็บไซด์ของกระทรวงสาธารณสุข

3.เว็บไซต์ในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความชำนาญเกี่ยวกับสุขภาพ จึงมีความน่าเชื่อถือมาก

4.เนื้อหาในเว็บเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำแนะนำในการใช้ยา  เเละครอบบคลุมเนื้อหาที่มีประโยชน์

นางสาวณัฐนันท์ บุทธิจักร์ 5010037
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เว็บไซต์ที่เลือกคือ hht://www.mims-online.com/

1.โดเมนเนมคือ .com  ซึ่งเป็นของบริษัท Medimedia Asia Pte Ltd ประเทศสิงคโปร์

2.หน่วยงานที่จัดทำคือ เป็นกลุ่มบริษัทผลิตยา

3.เป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือเพราะก่อนที่จะเข้าไปใช้บริการก็ต้องเป็นสมาชิกก่อน จึงสามารถเข้าไปหาข้อมูลในเว็บไซต์ได้

4.เนื้อหาในเว็บค่อนข้างที่จะครอบคลุมเกี่ยวกับยารักษาโรคต่างๆเพียงแค่เราสืบค้นข้อมูลยาโดยใช้ชื่อสามัญหรือชื่อการค้าที่มีจำหน่ายหรือชื่อบริษัทผู้ผลิต/ผู้แทนจำหน่าย แสดงข้อมูลในยาในรูปแบบ Drug monograph

นส.วราพรรณ พวงทอง 5010093
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เว็บไซต์ที่เลือกคือ  www.trcn.ac.th

1.โดเมนเนมคือ .ac เป็นเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษา

2.บุคคลที่จัดทำคือ บุคคลากรของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

3.เมื่อเป็นบุคคลากรของวิทยาลัยโดยตรงย่อมจะมีความน่าเชื่อถือในระดับสูง  ย่อมจะรู้ข้อมูลขององค์กรเป็นอย่างดี

4.เนื้อหาในเว็บมีข้อมูลของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยโดยตรง

นักศึกษาพยาบาลหรือบุคคลอื่นสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยนี้ได้เลย

น.ส.จุฑามาศ แก้วเทพ 5010026
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เว๊บไซด์ที่เลือกคือ www.chula.ac.th

1.โดเมนเนมคือ .ac เป็นเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษา

2.บุคคลที่จัดทำคือ บุคคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.บุคคลที่อยู่ในสถานศึกษาที่ได้รับการรับรอง ย่อมมีความสามารถในด้านนี้โดยตรงจึงได้เป็นผู้จัดทำข้อมูลในเว๊บไซด์นี้ขึ้น

4.เนื้อหาในเว็บมีความน่าสนใจมาก คือ มีความรู้ทางวิชาการ มีสารน่ารู้ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ได้โดยตรง

นางสาวธัญจิรา ศิริหล่อ เลขประจำตัว5010046
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เว็ปไซต์ที่เลือก: http://www.lib.ru.ac.th/index.html

1. โดเมนเนมคือ ac.th เป็นเว็ปไซต์ของสถาบันการศึกษา

2. บุคคลที่จัดทำ สำนักหอสมุดกลางม.รามคำแหง

3. เป็นหน่วยงานของสถาบันอุดมศึกษาที่มีความน่าเชื่อถือได้เป็นอย่างดีและมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน

4. เป็นข้อมูลที่ให้ความรู้ในเรื่องของงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์ และความรู้ทางด้นวิชาการต่างๆได้เป็นอย่างรวมไปถึงความรู้ทางด้านวิชาชีพพยาบาลได้ดีอีกด้วย

น.ส นริสรา ชุมปวน 5010050
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เว็บไซต์ที่เลือกคือ http://www.kku.ac.th/

1.โดเมนเนมคือ .ac.th  ซึ่งเป็นเว็ปไซด์ของสถานศึกษา

2.หน่วยงานที่จัดทำคือ บุคคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.เป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือเพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ และข้อมูลก็ถูกเขียนขึ้นโดยบุคคลากรที่มีความรู้และเป็นที่ยอมรับในมหาวิทยาลัย

4.เนื้อหาในเว็บค่อนข้างที่จะครอบคลุม ทั้งข้อมูลวิจัย และ บทความวิชาการต่างๆ โดยข้อมูลก็เปิดเผยชื่อผู้ที่เขียนข้อมูลนั้นๆขึ้นมา ทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

นางสาวคำพันธ์ สิงหลสาย(5010015)
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เว็บไซต์ที่เลือกคือ  http://www.gpo.or.th

1. โดเมนเนมคือ .or.th  เป็นเว็บองค์การเภสัชกรรมซึ่งถือเป็นองค์การที่น่าเชื่อถือเพราะ มีสถานที่ตั้งชัดเจน  เป็นหน่วยงานของรัฐและสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

2. องค์กรที่จัดทำคือ องค์การเภสัชกรรมซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข

3.มีภูมิหลัง  ความรู้  ความชำนาญ ในเรื่องของยานั้นเป็นอย่างดีดูจากประวัติได้มีการจัดตั้งตั้งแต่ก่อนพ.ศ.2480มีโรงงานผลิตยามีการศึกษาคิดค้นยา  มีการทดลองใช้ยาตัวใหม่และมีการพัฒนามาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน

4. มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในเรื่องยาที่ทุกคนจะต้องได้สัมผัสและที่สำคัญเราอยู่ในวิชาชีพพยาบาลเราจะต้องได้รู้  ศึกษา  ซึ่งเราสามารถสืบค้นได้ที่เว็บนี้  ค่ะ

นางสาวกรรณิกา เนียมโพล้ง
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เว็บไชต์ที่เลือกคือ http://www.tnc.or.th/index.php

1. โดเมนเนม คือ .or.th ซึ่งเป็นขององค์กรของประเทศไทยที่ได้จัดทำขึ้น ภายในเวปไชต์มีการแจ้งข่าวสาร  รวมถึงประกาศข้อบังคับของสภาการพยาบาล  แบบคำขอต่างๆ ข้อมูลสาระน่ารู้ในเรื่องต่างๆทางการพยาบาล  Linkของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2. หน่วยงานที่จัดทำคือ สภาการพยาบาล

3.สภาการพยาบาล เป็นองค์กรหลักทางการพยาบาลที่มีหน้าที่คอยควบคุมดูแลผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลรวมทั้งมีหน้าที่ในการส่งเสริมให้คำปรึกษา ตลอดจนการผดุงคุณธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสภาการพยาบาลโดยตรงจึงนับว่าเป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ

4.เนื้อหาในเว็บไชต์นับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากทั้งต่อผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลเองและบุคคลทั่วไป เนื่องจากมีเนื้อหาครอบคลุมทางด้านการพยาบาลโดยตรง สามารถติดตามเรื่องราวต่างๆได้อย่างทันเหตุการณ์ตลอดทั้งมีแหล่งบริการข้อมูล เช่น  มุมหนังสือและวารสาร งานวิจัยต่างๆ  ดิฉันจึงคิดว่าเป็นเว็ปไชต์ที่มีความน่าเชื่อสูงและสามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงข้อมูลางวิชาการได้เป็นอย่างดีทั้งปัจจุบันและอนาคต

 

นางสาวกมลรัตน์ ทิพรัตน์ เลขประจำตัว 5010004
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

 

1) พิจารณาว่าเว็บไซต์นั้นมีโดเมนเนม (Domain name) อย่างไร  บ่งบอกอะไรแก่นักศึกษ

1) พิจารณาว่าเว็บไซต์นั้นมีโดเมนเนม (Domain name) อย่างไร  บ่งบอกอะไรแก่นักศึกษาบ้าง จงอธิบาย           

2) ใคร(บุคคล คณะบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กร เป็นต้น) เป็นผู้สร้างเนื้อหาของสารสนเทศในเว็บไซต์นั้น           

3) บุคคลในข้อ 2) มีภูมิหลัง  ความรู้  ความชำนาญ ในเนื้อหาของสารสนเทศนั้นๆ อย่างไร            

4) เนื้อหาสารสนเทศนั้น มีความน่าสนใจอย่างไร จงบรรยายตามความคิดเห็นของท่าน  าบ้าง จงอธิบาย           

2) ใคร(บุคคล คณะบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กร เป็นต้น) เป็นผู้สร้างเนื้อหาของสารสนเทศในเว็บไซต์นั้น           

3) บุคคลในข้อ 2) มีภูมิหลัง  ความรู้  ความชำนาญ ในเนื้อหาของสารสนเทศนั้นๆ อย่างไร            

4) เนื้อหาสารสนเทศนั้น มีความน่าสนใจอย่างไร จงบรรยายตามความคิดเห็นของท่าน  

เว็บไซต์ที่เลือกคือ  www.gpo.or.th

1.เว็บไซต์ที่เลือกมีโดเมนเนมที่บ่งบอกถึงความเป็นองค์กรหนึ่งของรัฐและเป็นเว็บไซต์ของประเทศไทย  โดยสังเกตได้จาก   .or.th

2.ผู้สร้างเนื้อหาของสารสนเทศในเว็บไซต์คือ  กองประชาสัมพันธ์   แผนกสารสนเทศ  องค์การเภสัชกรรม

3.เป็นบุคคลที่สามารถเชื่อถือได้เนื่องจากองค์การเภสัชกรรมเป็นหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข  ดังนั้นกฎเกณฑ์การรับสมัครบุคลากรเข้าทำงานในหน่วยงานจะต้องมีการกำหนดคุณสมบัติ  วุฒิการศึกษา/สาขาและการผ่านการพิจารณาเลือกสรรจากหลายฝ่ายเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งดูได้จากลักษณะของเนื้อหาในเว็บไซต์ที่เข้าชมพบว่ามีสาระความรู้ที่กว้างขวาง  สามารถเชื่อมโยงกับหลายหน่วยงาน   ซึ่งแสดงถึงความเป็น        เว็บไซต์ที่ดี

4.เนื้อหาสารสนเทศมีความน่าสนใจในด้านของสมุนไพรคือเราสามารถเข้าไปชมเว็บไซต์ว่าสมุนไพรชนิดใดช่วยรักษาโรคอะไร  หรือถ้าเราเป็นโรคชนิดนี้ควรใช้สมุนไพรใดรักษาได้บ้าง  หรือจะเป็นในด้านของการใช้ยาและการดูแลสุขภาพ อีกทั้งยังสามารถเข้าไปชมผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณค่าแก่ตัวเราและผู้อื่นได้  ซึ่งผลิตโดยองค์การเภสัชกรรมเอง

นางสาวณัฏฐณิช สิงห์นิกร
IP: xxx.24.77.138
เขียนเมื่อ 

รหัสนักศึกษา 5010035
นางสาวณัฏฐณิช สิงห์นิกร
คำตอบ
ชื่อเว็บไซต์ที่เลือกคือ www.who.int/en/
1.Domain name คือ .int ย่อมาจาก  International Organization
ซึ่งเป็นนามสกุลที่ใช้สำหรับองค์กรนานาชาติ บ่งบอกให้เห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ
เนื่องจากเป็นองค์กรระดับโลก มีความมั่นคง สามารถติดต่อได้
2.ผู้ที่สร้างเนื้อหาของสารสนเทศนี้คือ องค์การอนามัยโลก
3.ผู้สร้างเนื้อหามีความเชี่ยวชาญ มีภูมิหลัง ความรู้ ความชำนาญในเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างดี
4.เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ น่าสนใจตรงที่เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงในด้านวิชาชีพ
ข้อมูลก็เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เนื่องจากว่าผู้ที่สร้างเป็นผู้เชี่ยวชาญ เนื้อหาสามารถนำมาใช้ได้อย่างง่าย
อย่างเช่น รหัสโรค ICD-10 ก็เป็นสิ่งที่พยาบาลอย่างเราควรรู้ รวมทั้งข้อมูลทางสุขภาพอื่นๆที่มีการปรับปรุงข้อมูล
สม่ำเสมออีกด้วย

นลินลักษณ์ ต้นสุวรรณ
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เว็บไซต์ที่เลือกคือ  www.moe.go.th

1. Domain name  คือ  go.th  ซึ่งย่อมาจาก  goverment Thailand  มีความน่าเชื่อถือเพราะเป็นเว็บไซต์ของรัฐบาล  สังกัดกระทรวงศึกษาที่การ  

2. สร้างเนื้อหาโดยโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
สายด่วนการศึกษา 1579
กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

3. บุคคลที่จัดทำเว็บไซด์มีภูมิหลังความรู้คือ เป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงศึกษาธิการซึงเป็นกระทรวงของรัฐบาล มีที่อยู่และเบอร์โทรที่ติดต่อได้

4. เนื้อหามีความน่าสนใจคือ เป็นข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาโดยเฉพาะ มีการบอกถึงความเคลื่อนไหวของกระทรวงศึกษาธิการ มีทั้งสถาบันอุดมศึกษา มัธยมศึกษา และข่าวสารที่ได้เป็นข่าวที่น่าเชื่อถืออีกด้วย

น.ส.สุชาดา บุญเจริญ เลขประจำตัว 5010126
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เว็ปไซด์ที่เลือกคือ   http://www.moph.go.th/index.php

1.โดเมนเนมคือ  .go.th   มาจาก (goverment Thailand) บ่งบอกว่าเป็นเว็ปไซด์ที่มีความน่าเชื่อถือพอสมควร เพราะรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารสุขได้จัดทำขึ้นมา  สามารถนำไปเป็นแหล่งความรู้ที่ดีได้และตรวจสอบได้ว่ามีอยู่จริง และเป็นแหล่งข้อมูลเชิงวิชาการได้เป็นอย่างดี

2.ผู้จัดทำเว็ปไซด์คือ     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

3.คนที่จัดทำเว็ปไซด์ คือองค์กรของกระทรวงสาธารสุขซึ่งเป็นผู้ที่มีข้อมูลความรู้ด้านสาธารณสุขและสุขภาพต่างๆเป็นอย่างดี  จึงจัดว่าอยู่ในหลักการของการพิจารณาความน่าเชื่อถือในหัวข้อการเป็นผู้ชำนาญการ  ดังนั้นการสืบค้นข้อมูลจากเว็ปไซต์นี้จึงมีความน่าเชื่อถือ

4.ในเว็ปไซด์ได้เป็นแหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสาธารณสุข  และเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆ มากมาย และยังสามารถเข้าถึงเว็ปไซด์อื่นๆที่น่าสนใจได้    ทำให้เราสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการศึกษาเล่าเรียน  และนำไปใช้ในวิชาชีพต่อไปได้

น.ส.จุฑามาศ คงเปี่ยม เลขประจำตัว 5010027
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เว็บไซต์ที่เลือก คือ http://familydoctor.org/

1.โดเมนเนม คือ .org ซึ่งเป็นเว็บไซต์ขององค์กรที่ไม่หวังผลกำไร  ในประเทศสหรัฐอเมริกา

2.บุคคลที่จัดทำ คือ American Acadamy of Family Physician

3.เมื่อเป็นองค์กรระดับประเทศจึงมีความน่าเชื่อถือมาก อีกทั้งยังให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวกับด้านสุขภาพ  จึงต้องมีการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญ

4.เนื้อหาของเว็บไซต์เกี่ยวกับโรคต่างๆ อาการ และการดูแลรักษา ที่เหมาะสำหรับประชาชนทั่วไป  เพราะถ้าหากพยาบาลมีการออกชุมชน ต้องหาข้อมูลที่ทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายๆ

นลินลักษณ์ ต้นสุวรรณ เลขประจำตัว 5010051
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เว็บไซต์ที่เลือกคือ  www.moe.go.th

1. Domain name  คือ  go.th  ซึ่งย่อมาจาก  goverment Thailand  มีความน่าเชื่อถือเพราะเป็นเว็บไซต์ของรัฐบาล  สังกัดกระทรวงศึกษาที่การ  

2. สร้างเนื้อหาโดยโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
สายด่วนการศึกษา 1579
กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

3. บุคคลที่จัดทำเว็บไซด์มีภูมิหลังความรู้คือ เป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงศึกษาธิการซึงเป็นกระทรวงของรัฐบาล มีที่อยู่และเบอร์โทรที่ติดต่อได้

4. เนื้อหามีความน่าสนใจคือ เป็นข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาโดยเฉพาะ มีการบอกถึงความเคลื่อนไหวของกระทรวงศึกษาธิการ มีทั้งสถาบันอุดมศึกษา มัธยมศึกษา และข่าวสารที่ได้เป็นข่าวที่น่าเชื่อถืออีกด้วย

นางสาว ธิติญาพร กันยะ(5010047)
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เว็บไซด์ที่เลือกคือ  http:/www.riclib.nrct.go.th

1. โดเมนเนมคือ .go.th เป็นเว็บไซด์เกี่ยวกับองค์กร

2.องค์กรที่จัดตั้งคือ ห้องสมุดงานวิจัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือ วช.

3.องค์กรที่จัดตั้งนี้  ผู้จัดตั้งได้นำงานวิจัยที่ผ่านการตรวจสอบแล้วออกไปเผยแพร่  ซึ่งข้อมูลในเว็บนี้ค่อนข้างน่าเชื่อถือ

4.เนื้อหาสารสนเทศนี้มีความน่าสนใจคือ เป็นข้อมูลเชิงวิชาการที่สามารถให้ความรู้แก่ผู้ที่ต้องการอยากศึกษาค้นคว้า

นางสาววชรภรณ์ ทองสุ
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เว็บไซต์ที่เลือกคือ  http://www.stks.or.th/

1. โดเมนเนม คือ .or.th มีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากเป็นเว็บไซต์ของรัฐบาลทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้

2. หน่วยงานที่จัดทำคือ ศูนย์บริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.ศูนย์บริการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับอนุมัตจาก กวทช. ให้จัดสร้างขึ้นให้บริการแก่ชุมชนวิจัย ผู้สร้างนวัตกรรม และภาคการผลิตในการสร้างขีดความสามารถ และยกระดับศักยภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย

4.เนื้อหาในเว็บไซต์จะมีห้องสมุดมีแหล่งความรู้ทุกรูปแบบของไทยและต่างประเทศที่ทันสมัย ทัดเทียมห้องสมุดระดับสากล  เป็นศูนย์กลางบริการฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของประเทศไทย มีการบริการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลแบบออนไลน์ที่เข้าถึงได้สะดวก โดยไม่จำกัดสถานที่ บุคคล และเวลา รวมทั้งสร้างพันธมิตรการจัดการองค์ความรู้ เพื่อก้าวสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

น.ส. วราภรณ์ จันทร์จิตร์ (5010095)
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 
เว็บไซต์ที่เลือกคือ http://car.chula.ac.th 1.(domain name)คือ .ac.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษา ภายในเว็บไซต์เราสามารถสืบค้นข้อมูลได้ เพราะภายในเว็บไซต์มีข้อมูลที่เกี่ยวกับความรู้ของคณะต่างๆและงานวิจัยอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับพยาบาล 2.หน่วยงานที่จัดทำคือ บุคคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3.เป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือเพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ และบุคคลากรที่จัดทำก็มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับข้อมูลของแต่ละคณะของมหาวิทยาลัย 4.เนื้อหาของเว็บไซต์มีประโยชน์ต่อทั้งพยาบาลและบุคคลทั่วไปที่ต้องการสืบค้นข้อมูล ดิฉันคิดว่าเว็บไซต์นี้มีประโยชน์ต่อการศึกษาพยาบาลของดิฉันและการทำงานพยาบาลในอนาคตของดิฉันเพราะสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้หลายอย่างทั้งทางด้าน การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล ความรู้เรื่องยาที่เกี่ยวข้องกับโรค เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปได้อีกด้วย
นางสาวสโรชา แซ่ลิ้ม เลขประจำตัว 5010120
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เว็บไซต์ที่เลือกคือ  http://www-ddc.moph.go.th/m_faq.php?offset=0&limit=20

1. Domain name  คือ  go.th  ซึ่งย่อมาจาก  goverment Thailand เป็นเว็บไซต์ของรัฐบาล  ซึ่งมีความน่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้

2.ผู้สร้างเนื้อหาของสาระสนเทศคือ กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณะสุข

3.บุคคลที่จัดทำเว็บไซต์คือกรมควมคุมโรคกระทรวงสาธารณะสุข ซึ่งมีความชำนาญ และความรู้เป็นอย่างดี

4.เนื้อหาในเว็บไวต์ เป็นเนื้อเกี่ยวกับเรื่องไข้หวัดนก  เนื้อหาข้อมูลเข้าใจง่าย  มีการจัดเป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการสืบค้น  และ เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์  สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

นางสาวอัจฉรา ข่วงทิพย์ เลขประจำตัว 5010143
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เวบไซต์ที่เลือก คือ http://www.nationalhealth.or.th/

1. โดเมนเนม คือ .or.th ( organization thailand ) บอกให้เราทราบว่าเป็นเวบไซต์ที่เป็นองค์กรภายในประเทศไทย ซึ่งมีความน่าเชื่อถือ เป็นเวบไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ( สช. ) ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพ และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการปฏิรูปสุขภาพได้ ซึ่งพยาบาลก็เป็นบุคคลในทีมสุขภาพ จึงต้องให้ความสนใจทั้งข้อมูงข่าวสารใหม่ๆและการเปลี่ยนแปลง ปฏิรูปต่างๆด้วย

 2. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้สร้างเนื้อหาของสารสนเทศในเวบไซต์นี้

3. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ถือว่ามีความสำคัญทางด้านสุขภาพเป็นอย่างมาก บุคคลที่ให้ความรู้จึงเป็นบุคคลในทีมสุขภาพ

เช่น แพทย์ ซึ่งจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ และสุขภาพเป็นอย่างดี

4. เนื้อหาในเวบไซต์น่าสนใจเพราะมีการอัพเดตข้อมูล นโยบายเกี่ยวกับสุขภาพ มีรายการเกี่ยวกับสุขภาพให้สามารถติดตามชม และมี link ของภาคีเครือข่ายหลายๆหน่วยงาน ซึ่งจะทำให้เราได้รับประโยชน์และความรู้ซึ่งสามารถนำไปใช้ต่อไปเป็นอย่างมาก

นางสาววราภรณ์ คำซ้อน(5010094)
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เว็บไซต์ที่เลือกคือ http://portal.nso.go.th/otherWS-world-context-root/index.jsp

1.โดเมนเนม คือ .go.th ซึ่ง เป็นเว็บไซต์ที่เป็นของรัฐบาล  สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงมีความน่าเชื่อถือ

2. หน่วยงานที่จัดทำคือ  สำนักงานสถิติแห่งชาติ

3.เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการด้านสถิติของประเทศ
และเป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติที่ได้มาตรฐานสากล
เพื่อให้ประเทศไทยได้มีข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพสำหรับใช้ในการตัดสินใจ

4.จัดให้มีบริการข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีคุณภาพ เป็นที่เชื่อถือโดยการผลิตและบูรณาการข้อมูลจากหน่วยสถิติ
เพื่อใช้ในการสนับสนุนการบริหารงานของภาครัฐและเอกชน

 

นางสาวกัลยานี อินทะจักร์
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เว็บไซต์ที่เลือกคือ  http://www.mua.go.th/default1.html

1. โดเมนเนมคือ .go.th  ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือเนื่องจากเป็นโดเมนเนมที่แสดงถึงหน่วยงานของรัฐบาลที่สามารถตรวจสอบที่มาได้ ในเว็บไซต์มีบอกรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ หน่วยงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวกับข้อมูลทางการศึกษาและยังเป็นศูนย์ประสานงานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง

2. องค์กรที่จัดทำคือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

3.เป็นองค์กรหลักทางการศึกษาที่น่าเชื่อถือ เนื่องจากมีหน้าที่กำหนดแผยพัฒนาและมาตราฐานสถาบันอุดมศึกษาไทยให้สอดคล้องกับมาตราฐานที่เป็นสากล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทย

4.เนื้อหาในเว็บไซต์มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากในขณะนี้เรากำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาและถ้าหากเราต้องการที่จะทราบข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาเช่น การศึกษาต่อหรือทุนการศึกษา รวมทั้งโครงการต่างๆที่เพิ่มความรุ้ให้แก่เรา เราก็สามารถสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ได้

นางสาวนพรัตน์ แม่บุญเรือน
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

นางสาวนพรัตน์  แม่บุญเรือน

รหัสประจำตัว  5010048

เว็บไซต์ที่เลือกคือ  http://www.gpo.or.th

1. โดเมนเนม  คือ  .or.th  ย่อมาจาก  Organizing  Thailand

เป็นเว็บไซต์ขององค์กรเภสัชกร  ซึ่งน่าเชื่อถือได้เพราะ เป็นองค์กรที่ระบุแหล่งที่มา  และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้

2. ผู้สร้างเว็บไซต์นี้คือ  องค์กรเภสัชกรรม  กระทรวงสาธารณสุข

3.ผู้จัดทำมีความชำนาญ เพราะเป็นเว็บไซต์ที่มีผู้ที่มีความชำนาญทางด้านนี้โดยตรง

4. เป็นเว็บไซต์ที่มีความน่าสนใจ เพราะเป็นแหล่งข้อมูล/ความรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปได้  ซึ่งตอนนี้ภาวะสุขภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

นางสาวจารุวรรณ บริวาล 5010018
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เวบไซต์ที่เลือกคือ   http://www.gpo.or.th/news/interest/inter1.htm

1.  โดเมนเนมคือ .or.th เป็นเวบไซต์ขององค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล มีความน่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบได้

2.  องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้สร้างเวบไซต์นี้

3.  เนื่องจากองค์การเภสัชกรรมเป็นองกรค์หนึ่งในกระทรวงสาธารณสุขดังนั้นบุคลากรที่ให้ความรู้จึงมีความเชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์รวมถึงเป็นเวบไซต์ที่มีการเก็บข้อมูลแบบมีประสิทธิภาพ เเละมีความน่าเชื่อถือ

4.  เป็นเวบไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสารอาหารต่างๆทึ่มีผลต่อการต้านการเกิดโรคตา ซึ่งปัญหาของโรคตาที่อาจส่งผลให้เกิดภาวะตาบอดหรือความบกพร่อง ในการมองเห็นได้ เป็นความพิการที่น่าสลดใจ เเละสารอาหารจำพวก วิตามินเอ ธาตุสังกะสี วิตามินอี และวิตามินซี สามารถช่วยป้องกันได้

น.ส.โศจิรัตน์ มูนมัน
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

1. เว็บไซต์ที่เลือกคือ http://www.hed.go.th/healthty/mainPage.asp

domain คือ .go.th เป็นนามสกุลซึ่งหมายถึงรัฐบาลเป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์

2.ผู้สร้างเนื้อหาคือ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

3. กองสุขศึกษา กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ เป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่ประชาชนเป็นอย่างดี

4.เนื้อหานั้น มีความน่าสนใจคือ มีการจัดหมวดหมู่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพด้านต่างๆ ทั้งด้านอารมณ์ อาหาร การออกกำลังกาย การอนามัยชุมชน ซึ่งเราสามารถที่จะนำไปใช้เป็นความรู้ได้

น.ส.โศจิรัตน์ มูนมัน เลขประจำตัว 5010116

นางสาวจตุพร สุขนา เลขประจำตัว 5010016
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เว็บไซต์ที่เลือก คือ http://www.dms.moph.go.th

1.โดเมนเนมคือ  .go.th   มาจาก (goverment Thailand) บ่งบอกว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือพอสมควร เพราะรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารสุขได้จัดทำขึ้นมา  สามารถนำไปเป็นแหล่งความรู้ที่ดีได้และตรวจสอบได้ว่ามีอยู่จริง 

2.ผู้จัดทำเว็บไซต์คือ  กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข

3.คนที่จัดทำเว็บไซต์ คือ กรมการแพทย์  ซึ่งเป็นองค์กรของกระทรวงสาธารสุขซึ่งเป็นผู้ที่มีข้อมูลความรู้ด้านสาธารณสุขและสุขภาพต่างๆเป็นอย่างดี   ดังนั้นการสืบค้นข้อมูลจากเว็ปไซต์นี้จึงมีความน่าเชื่อถือ

4.เนื้อหาของเว็บเกี่ยวกับ  การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของกรมการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มีการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงสาธารณสุข  โรงพยาบาลต่างๆ  และมีการให้ข้อมูลเรื่องสุขภาพ  พร้อมทั้งเสนอข่าวสารสุขภาพ

นางสาวนิภาพร กุมภาษี
IP: xxx.24.77.138
เขียนเมื่อ 

นางสาวนิภาพร  กุมภาษี

รหัสประจำตัว  5010055

เว็บไซต์ที่เลือก  คือ  http://www.pharm.chula.ac.th/osotsala/

1. โดเมนเนม คือ  .ac.th  ย่อมาจาก Academic  Thailand บ่งบอกว่าเป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษา

2.  จัดทำขึ้นโดย คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. จากเนื้อหาในเว็บไซต์นี้จะกล่าวถึงเรื่องเกี่ยวกับยา เพราะฉะนั้น ผู้ที่จัดทำก็ควรจะเป็นผู้ที่มีความรู้  เกี่ยวกับเรื่องยา  ซึ่งในที่นี้คือ  คณะเภสัชศาสตร์  จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย

4. มีความน่าสนใจเพราะซึ่งวิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ต้องมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับสุขภาพในหลาย ๆ ด้าน  รวมทั้ง เรื่องยา  ซึ่งเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่เราสามารถเข้ามาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับยาต่าง ๆ ได้  รวมถึงบุคคลทั่วไปก็สามารถเข้ามาค้นหาข้อมูลได้

นางสาวจิรานุช บุตรกูล เลขประจำตัว 5010023
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เวบไซต์ที่เลือกคือ  http://www.who.int/en/ 

1.โดเมนคือ  .int ย่อมาจาก international  organization  ซึ่งเป็นองค์กรระดับนานาชาติที่ทั่วโลกใช้กัน เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานในการดำเนินงานดังนั้นข้อมูลข่าวสารย่อมทันสมัยและมีความแตกต่างจึงเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

2.ผู้สร้างเนื้อหาสาระคือ  องค์กรอนามัยโลก

3.องค์กรอนามัยโลก เป็นองค์กรที่มีความรู้ทางด้านสุขภาพเป็นอย่างดีเพราะมีบุคลากรด้านสุขภาพที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนี้โดยตรงจากหลายประเทศมาทำงานร่วมกันจึงทำให้มีความชำนาญด้านงานสุขภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น

4.เนื้อหาสาระในเว็บนี้มีความน่าสนใจมากเพราะมีความรู้ทางด้านสุขภาพต่างๆมากมายที่เรายังไม่รู้และข้อมูลเหล่านั้นนอกจากเป็นประโยชน์ต่อตัวเองแล้วยังสามารถนำความรู้เหล่านั้นมาใช้ในวิชาชีพพยาบาลได้ด้วยและที่สำคัญข้อมูลในเว็บนี้ก็มีความน่าเชื่อถือเพราะมาจากองค์กรที่มีความเป็นสากลข้อมูลจึงทันสมัยตลอดเวลา

นางสาว วราภรณ์ วันดีสุข
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เว็บไซต์ที่เลือกคือ http://www.thaihof.org

1.โดเมนเนม  .org ซึ่งเป็นเว็บไซต์ขององค์กรที่ไม่หวังผลกำไร ในประเทศสหรัฐอเมริกา น่าเชื่อถือ เพราะสามารถตรวจสอบข้อมูลได้2. หน่วยงานที่จัดทำคือ มูลนิธิสุขภาพไทย3. มูลนิธิสุขภาพไทย เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนให้ประชาชนป้องกัน และรักษาโรคด้วยตนเอง โดยใช้สมุนไพรอย่างถูกต้อง โดยเน้นการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน และสนับสนุนให้ชุมชนในชนบทรวมกลุ่มดำเนินงานด้านสุขภาพในชุมชน ได้รับการสนันสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)4. เนื้อหาในเว็บไซต์มีความน่าสนใจ ซึ่งประกอบด้วย บทความที่เกี่ยวกับสุขภาพ การออกกำลังกาย การรักษาสุขภาพ การบำบัดรักษาโรคด้วยสุมนไพรต่างๆ  และโครงการที่น่าสนใจของมูลนิธิ โดยรวมแล้วเนื้อหาก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพ
นางสาวนิตยา ศิริแวว เลขประจำตัว 5010054
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 
เว็บไซต์มี่เลือก คือ http//www.rtanc.ac.th 1.Domain name คือ .ac.th บอกให้ทราบว่าสถานศึกษาเป็นผู้จัดทำ ซึ่ง .ac.th ย่อมาจาก Academic Thailand สำหรับสถานศึกษาในประเทศไทย 2.ผู้จัดทำคือ พ.ท.หญิง ศิริพร พูนชัย อาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก3.เนื่องจาก พ.ท.หญิง ศิริพร พูนชัย เป็นอาจารย์พยาบาลจึงมีความรู้และชำนาญในเรื่องของ สิทธิ หน้าที่ความรับผิดชอบ บทบาทและจรรณยาบรรณของพยาบาลวิชาชีพอีกทั้งมีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ 4.ความน่าสนใจของเนื้อหา เนื่องจากเราเรียนพยาบาลก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษาเรื่อง สิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบ บทบาทและจรรณยาบรรณของพยาบาลวิชาชีพ เพราะเมื่อเราทำงานก็จะสามารถพัฒนาตนเองเป็นพยาบาลที่มีคุณภาพได้
นางสาวธนิกานต์ ปันทวัง เลขประจำตัว 5010045
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เวบไซต์ที่เลือก คือ http://www.gpo.or.th

1.  โดเมนเนมคือ .or.th ย่อมาจาก  Organizing  Thailand   บอกให้เราทราบว่าเป็นเวบไซต์ที่เป็นองค์กรภายในประเทศไทย

2.  ผู้สร้างเวบไซต์ คือ องค์การเภสัชกรรม

3.  เนื่องจากองค์การเภสัชกรรมเป็นองกรค์หนึ่งในกระทรวงสาธารณสุขดังนั้นบุคลากรที่ให้ความรู้จึงมีความเชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์รวมถึงเป็นเวบไซต์ที่มีการเก็บข้อมูลแบบมีประสิทธิภาพ เเละมีความน่าเชื่อถือ

4.  เป็นเวบไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับยา แสดงชื่อยา รูปแบบยา ส่วนประกอบ ข้อบ่งใช้ ขนาดของยา ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้ และอาการข้างเคียง

นางสาวจินตหรา ศิลานันท์ 5010022
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

ตอบ 1. เลือก www.fda.moph.go.th  มีdomain go.th เป็นเว็บของรับบาล  มีความน่าเชื่อถือสูงมั่นใจได้ว่าไม่ถูกหลอกลวง

        2.จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา FDA

        3.หน่วยงานนี้มีความน่าเชื่อถือมากเนื่องจากได้รับการรับรองจากรัฐบาล  และเป็นที่รู้จักของคนในสังคมดี

         4.เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลยาสามัญประจำบ้าน ยาแผนปัจจุบัน  เครื่องสำอางค์ เครื่องมือแพทย์  วัตถุอันตราย วัตถุเสพติด ภายในเว็บมีสีสันน่าสนใจเนื้อหาครบถ้วน  สามารถค้นหาข้อมูลได้ด้วยความมั่นใจว่าปลอดภัย

น.ส.อนิตา จิตตวีระ เลขประจำตัว 5010137
IP: xxx.8.58.31
เขียนเมื่อ 

เว็บไซต์ที่เลือกคือ  http://www.fda.moph.go.th/

1.โดเมนเนมคือ  go.th บ่งบอกว่าเป็นหน่วยงานของรัฐบาลและจาก .moph  เป็นเว็บไซต์ของสำนักงานอาหารและยาซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข

 

2.ผู้สร้างคือบุคคลากรของสำนักงานอาหารและยาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

 

3.สำนักงานอาหารและยาทำหน้าที่ในการปกป้องและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์  และมีการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูลวิชาการที่มีหลักฐานเชื่อถือได้  รวมทั้งเป็นเว็บไซต์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาล บุคคลากรผู้จัดทำจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านนี้อย่างถูกต้องและแท้จริง ความน่าเชื่อถือจึงมีมาก

 

4.เนื้อหาจะกล่าวถึงกฏกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ต่างๆมีบริการการขออนุญาติทำรายการต่างๆ   บริการสืบค้นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเเล้วรวมถึงข่าวสารในด้านของการระวังอันตรายจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ  มีการบริการให้ผู้บรโภคร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์และยังมีการเชื่อมโยงถึงเว็บไซต์ของหน่วยงานอื่นๆอีกด้วย 

นางสาวอนุธิดา ภาระวงค์ เลขประจำตัว 5010138
IP: xxx.8.58.31
เขียนเมื่อ 
 

เว็บไซต์ที่เลือกคือ  http://www3.ipst.ac.th/index2.php

1.  Domain name คือ  ac.th  ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับหน่วยงานหรือองค์กรทางการศึกษา  จึงมีความน่าเชื่อถือในข้อมูลที่จะได้รับ 

2.  ผู้สร้างเนื้อหาของสารสนเทศในเว็บไซต์  คือ  คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3.  บุคคลมีภูมิหลัง  ความรู้  ความชำนาญ ในเนื้อหาของสารสนเทศ  คือ   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.)  จัดตั้งขึ้นโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 42 ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2515 ภายใต้ความร่วมมือและการสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ  และผู้เชี่ยวชาญจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ  (UNDP) ปัจจุบันเป็นหน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 แก้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2548 ซึ่งบุคคลที่ทำงานทางด้านนี้เป็นผู้ที่มีความรู้และความชำนาญ ในข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสาระบนเว็บไซต์แล้ว           วัตถุประสงค์ในการจัดทำเว็บไชต์นี้  คือ 
  1. ริเริ่ม ดำเนินการ ส่งเสริม ประสานและจัดให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัยและพัฒนาหลักสูตรวิธีการเรียนรู้วิธีสอน และการประเมินผลการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก
  2. . ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรการฝึกอบรมครู อาจารย์  นักเรียน นิสิตและนักศึกษา เกี่ยวกับการเรียนการสอน และการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการค้นคว้า วิจัย ปรับปรุง และจัดทำแบบเรียน  แบบฝึกหัด  เอกสารทางวิชาการ และสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดทั้งประดิษฐ์อุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. ส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการประเมิน มาตรฐานการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในสถานศึกษา
  5. พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดทั้งการส่งเสริมการผลิตครู อาจารย์ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
  6. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาหรือสถานศึกษาเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ตามข้อ 1 ถึง 5
 ตัวอย่างการวิจัยด้านการศึกษาจัดทำโครงการวิจัยร่วมกับนานาชาติ ได้แก่โครงการ TIMSS 2007 โครงการ PISA โครงการ SITES 2007ตัวอย่างการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้สำหรับประชาชน จัดทำข่าว บทความผลงานของ สสวท. บทความเยาวชน  เผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน  รายการเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร์ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 นิตยสาร สสวท.  นิทรรศการผลงานของ สสวท. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้  เผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ทั่วประเทศ

4.  เนื้อหาสารสนเทศนั้น มีความน่าสนใจ  ในเว็บไซต์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.) นั้นมีความหลากหลายในด้านวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี  ซึ่งนอกจากนี้ยังได้มีการส่งเสริมด้านการวิจัยต่าง ๆ  ทุนการศึกษา  การออกแบบหนังสือเรียนของนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา และได้มีตัวอย่างหนังสือแบบเรียนให้ดู  มีเนื้อหาเกี่ยวกับสาขาวิชาต่าง ๆ  เช่น สาขาชีววิทยา  สาขาฟิสิกส์  สาขาเคมี  สาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  และข้อมูลทางไอที  ซึ่งเราสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้จากเนื้อหาข้างต้นนี้ได้จากเว็บไซต์นี้  ซึ่งยังมีรูปแบบในการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว  แน่นอนว่าเว็บไซต์นี้จะไม่ทำให้ท่านตกยุคไอที แน่นอน      

นางสาวมุทิดา ขุนวงศ์ เลขประจำตัว 5010084
IP: xxx.28.179.12
เขียนเมื่อ 

เว็บไซต์ที่เลือกคือ http://elib.fda.moph.go.th/library/

1.domain name คือ .go.th ซึ่ง.th บ่งบอกว่าเป็นเว็บไซต์ประจำสัญชาติไทย .go.th คือเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานราชการซึ่งมีความน่าเชื่อถือพอที่เราจะไว้ใจในข้อมูลหรือข่าวสารที่ได้รับ

2.ผู้สร้างเนื้อหาของสารสนเทศในเว็บไซต์นี้คือ   ศูนย์วิทยบริการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สังกัดกองแผนงานและวิชาการ

3.บุคคลในข้อ 2. มีภูมิหลัง  ความรู้  ความชำนาญ ในเนื้อหาของสารสนเทศนั้นๆ คือ     ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก่อตั้งเมื่อปี 2518 สังกัดกองวิชาการต่อมาในปี 2536 ได้มีการจัดตั้งเป็นการภายในให้เป็นฝ่ายวิทยบริการสังกัดศูนย์สารสนเทศเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การวางระบบงานการปรับปรุงและพัฒนาระบบการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ การเพิ่มประสิทธิภาพการค้นข้อมูลด้วย CD-ROM การเชื่อมโยงการสืบค้นข้อมูลจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ
ในปี 2538 ห้องสมุด อย.ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายให้เป็น 1 ใน 4 ของห้องสมุดเฉพาะดีเด่น ประเภทห้องสมุดเพื่อการวิจัยจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปัจจุบันห้องสมุดได้รับการพัฒนาขึ้นเป็น "ศูนย์วิทยบริการ" ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกองแผนงานและวิชาการ ทำหน้าที่เป็นศูนย์วิทยบริการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 และปรับปรุงระบบให้เป็นห้องสมุดดิจิตอล ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพฉบับเต็ม (Full text) ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

                      และมีหน้าที่คือ

(1) เป็นแหล่งข้อมูลกลางในการรวมรวมและให้บริการเอกสารวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(2) พัฒนาการให้บริการข้อมูลและฐานข้อมูลทางวิชาการที่เชื่อถือได้สามารถนำไปอ้างอิง (Evidence Based) เพื่อสนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(3) ประสานงานกับศูนย์ข้อมูลวิชาการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดเครือข่ายข้อมูลวิชาการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ การแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน
(4) เป็นศูนย์กลางข้อมูลวิชาการ (E-Knowledge) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย
(5) เป็นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารราชการของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540

4. เนื้อหาสารสนเทศนั้น มีความน่าสนใจคือ เป็นแหล่งข้อมูลกลางที่เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆที่มีประโยชน์ทำให้มีความสะดวกที่จะสืบค้นข้อมูลที่ต้องการจึงเป็นเว็บไซต์ที่ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นเว็บไซต์หนึ่งที่น่าสนใจ

น.ส.จุฬารัตน์ สุขผ่อง รหัส 5010033
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เว็บไซต์ที่เลือกคือ  www.vcharkarn.com

1.มีโดเมนเนมคือ .com บ่งบอกให้รู้ว่า  เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการค้า  ถึงแม้ว่าจะเป็นเว็บไซต์ด้านการค้าแต่เมื่อศึกษาดูให้ดีๆ  ก็จะพบว่า  เป็นเว็บที่ดีเว็บหนึ่งเพราะ  เป็นเว็บที่ประกอบด้วยบุคคลหลากหลายความรู้  หลากหลายวัย  และหลากหลายสาขาอาชีพ  รวมกลุ่มแบบเสมือนจริงกันขึ้น  โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลาง  โดยทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ  สร้างและถ่ายทอดความรู้ให้แก่สังคมไทย  โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน

2.ทีมงาน ทุกท่าน ทุกตำแหน่ง บน วิชาการ.คอม เป็น อาสาสมัคร เสนอตัวเข้าช่วย ในการให้ทั้งองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านงานวิชาการ ทั้งด้านแนวคิด ด้านข้อเสนอแนะ ทุกคนล้วนทำด้วยจิตใจที่อยากให้ โดยไม่หวังค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น และ ทุกคน ไม่เคยได้รับค่าตอบแทนซักบาทเดียว ตลอดระยะเวลากว่า 7 ปีที่ วิชาการ.คอม ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อให้ความรู้แก่สังคมไทย ภายใต้การรับรองและสนับสนุนโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท) ก็มีแกนนำจากอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยต่างๆ  เป็นผู้ช่วยกันทำงานสร้างเว็บขึ้นมา

3.เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ  ซึ่งท่านก็เป็นอาจารย์สอนประจำมหาวิทยาลัย  และอยู่ในองค์กรวิทยาศาสตร์ที่สำคัญๆ  ในประเทศไทย  เช่น  คณะวิทยาศาสตร์ ม.จุฬาฯ  SIIT ม.ธรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  ม.มหิดล  นักวิจัย(NECTEC,MTEC,NANOTEC,BIOTEC)  นักวิชาการ  นักวิชาการของ สสวท. ฯลฯ

4.มีความก้าวหน้า  ทันสมัยอยู่เสมอ  เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ในยุคปัจจุบันหรือในอดีตที่ผ่านมาแล้ว  เป็นข้อความเกี่ยวกับวิชาการล้วนๆ ที่มีความน่าเชื่อถือได้  มีหลากหลายสาขาวิชาที่เราอยากจะรู้  อยากจะค้นคว้าศึกษา  ได้อย่างกว้างขวาง  เนื้อหาสาระอ่านแล้วเข้าใจได้ไม่ยาก  และระบุชื่อผู้เขียนบทความทุกครั้งทำให้ทราบแหล่งที่มาของข้อมูลได้

นงาสาว นายา ทรัพย์เจริญ เลขประจำตัว 5010053
IP: xxx.90.116.154
เขียนเมื่อ 

เว็บไซต์ที่เลือกคือ  http://www.moph.go.th/index2.php

1. โดเมนเนม  คือ  .go.th บ่งบอกว่าเป็นหน่วยงานของรัฐบาล

2. ผู้สร้างเว็บไซต์นี้คือ  กระทรวงสาธารณสุข

3.ผู้จัดทำมีความชำนาญ เพราะหน่วยงานของรัฐบาล  น่าจะมีความน่าเชื่อถือสูง  ข้อมูลมีการพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

4. เป็นเว็บไซต์ที่มีความน่าสนใจ เพราะเป็นแหล่งให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป  และยังมีวิธีการแนะนำการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธี  ซึ่งตอนนี้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญต่อการรักษาสุขภาพมากยิ่งขึ้น

นางสาวจุฑาทิพย์ ทิพย์วัน เลขประจำตัว 5010025
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เวบไซต์ที่เลือกคือ http://www.gpo.or.th

1. Domain name  คือ or.th ซึ่ง แสดงให้เห็นว่าเป็นเวบไซต์ขององค์กรหนึ่งในประเทศไทย คือองคืการเภสัชกรรม ซึ่งอยู่ในกระทรวงสาธารณสุข

2.ผู้สร้างเนื้อหาในเวบไซต์นี้คือ องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งมีความน่าเชื่อถือมาก

3. บุคคลที่สร้างเนื้อหาสาระ ข้อมูลทางวิชาการนี้ ต้องมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมากเพราะว่าอยู่ ในกระทรวง และดูจาก ที่ตั้งของเวบไซต์ และ จำนวนคนที่เข้ามา หาข้อมูลเป็นจำนวนมาก และข้อมูลที่อัพเดตตลอดเวลา จึงเชื่อได้ว่า บุคคลมีความชำนาญมาก ในเรื่องเภสัชกรรมจึงในการให้ข้อมูลต่างๆในเวบไซต์ให้น่าเชื่อถือได้

4.เนื้อหาสารสนเทศในเวบไซต์นี้ ได้พูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับ ยา สมุนไพรที่ใกล้ตัวเราแล้วถูกมองข้าม แต่มีสรรพคุณมาก เรื่องเครื่องสำอาง  และเรื่องสุขภาพ  เนื่องจากเราเป็นพยาบาล เราจึงควรมีความรู้เกี่ยวกับยาที่มีผลต่อตัวบุคคล เราก็สามารถหาข้อมูลจากที่นี่ได้

นางสาวชุติมา มงคลบุตร เลขประจำตัว 5010034
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เว็บไซต์ที่เลือกคือ http://www.gpo.or.th

1. Domain name คือ .or.th     .or เป็นเว็บไวต์ที่เกี่ยวกับหน่วยงานหรือองค์กรซึ่งในที่นี้คือองค์การเภสัชกรรม  ส่วน.th ก็หมายความว่าเป็นเว็บไซต์ขององค์กรหรือหน่วยงานในประเทศไทยนั่นเอง

2.ผู้ที่สร้างเว็บไซต์นี้คือ องค์การเภสัชกรรม

3. บุคคลที่สร้างเว็บไซต์นี่ย่อมมีความชำนาญเพราะ องค์การเภสัชกรรมเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสนองนโยบายรัฐด้านสาธารณสุข จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐ อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทำหน้าที่ผลิตยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสนองความต้องการของประเทศ ถือกำเนิดขึ้น เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2509 ตามพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 โดยการรวมกิจการของกองโอสถศาลา (ก่อตั้ง พ.ศ. 2444) และโรงงานเภสัชกรรม (ก่อตั้ง พ.ศ. 2482) เข้าด้วยกัน    ซึ่งบุคคลากรที่ทำงานนั้นล้วนมีความรู้และมีความชำนาญในด้านนี้เป็นอย่างมาก  ได้ชื่อว่า"เป็นผู้นำในธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อสังคมไทยอย่างเป็นธรรม"

4. เนื้อหาสารสนเทศนี้มีความน่าสนใจเพราะ องค์การเภสัชกรรมเป็นหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขที่ให้ข้อมูลความรู้ทางด้านสุขภาพ การรักษาด้วยยาหรือวิธีต่าง ๆเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการรักษาอาการป่วย  การใช้ยา  คุณสมบัติของยา  ผลิต จำหน่ายและบริการยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ วิจัยและพัฒนายาและเวชภัณฑ์ใหม่ๆ เืพื่อตอบสนองความต้องการและความจำเป็นต่อสังคมไทย ซึ่งจะเห็นว่าเนื้อหานั้นเป็นประยชน์ต่อเรามาก ซึ่งในการเป็นพยาบาลที่ดีสมควรที่จะศึกษาเรื่องนี้ด้วย

นางสาววราภรณ์ โปรณะ รหัสประจำตัว 5010096
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เวบไซต์ที่เลือก คือ http://www.most.go.th/home.htm

1.) Domain name คือ .go.th  ซึ่งเป็นบ่งบอกว่าเป็นเวบไซต์ของรัฐบาลที่มีความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้มาก 

2.) ผู้สร้างเนื้อหาในเวบไซต์นี้ คือ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3.) บุคคลที่จัดทำเป็นผู้ที่มีความชำนาญในข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างปัญญาในสังคม ใช้สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างความสามารถของประเทศอย่างยั่งยืน  และจะต้องเป็นผู้ที่มีความทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีการทดลองกันทุกวัน ทั้งในประเทศไทยเอง หรือจะเป็นต่างประเทศที่มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งทำให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ต้องอัพเดทข้อมูลใหม่ ๆ ตลอดเวลา พร้อมกับมีความน่าเชื่อถือของข้อมูล เพราะมีผู้เชี่ยวชาญในด้าน     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ประจำในกระทรวง

4.) เนื้อหาสารสนเทศในเวบไซต์นี้ มีความน่าสนใจมาก เพราะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีทั้งความรู้เกี่ยวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่เด็ก ๆ หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ก็สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้อย่างง่ายดาย  และยังมีข่าวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอัพเดทให้กับผู้ที่สนใจได้ลองมาศึกษาดูด้วย นอกจากนั้นยังมีโครงการอีกหลายอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ให้ได้ลองค้นหากัน ซึ่งถือเป็นเวบไซต์ที่ให้ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างแท้จริง ซึ่งข้อมูลที่ทางกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีได้จัดทำขึ้นก็ล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อเราชาวไทยทั้งนั้น  โดยจะทำให้เราไม่ตกยุคและก้าวทันเทคโนโลยี และเวบไซต์นี้ก็ได้มีการอัพเดทให้เป็นปัจจุบัน

นางสาวทรายขวัญ ปัญญชุณห์
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

ว็บไซต์ที่เลือก คือ http://www.md.chula.ac.th/

1.) domain name คือ .ac.thย่อมาจาก academic in Thailand หมายถึง โรงเรียน มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .AC.TH  : หนังสือจัดตั้งโรงเรียน หรือ กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้นั้น รบกวนทางโรงเรียนออกหนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของโรงเรียน และรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมทั้งประทับตราและเซ็นต์รับรองโดย ท่านผู้อำนวยการของทางโรงเรียน

2.) ผู้สร้างเนื้อหาในเวบไซต์นี้ คือ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.) คณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้สร้างเว็บไซต์นี้ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื่อหาโดยตรง เนื่องจากเนื้อหาในเว็บส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ

4.) เนื้อหาในเว็บมีความน่าสนใจเพราะ เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแพทย์เป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีความสำคัญต่อวิชาชีพพยาบาลของข้าพเจ้า

นางสาวสุภาพร ปทุมานนท์ เลขประจำตัว 5010131
IP: xxx.246.75.102
เขียนเมื่อ 

เว็บไซต์ที่เลือกคือ http://dw.mof.go.th/foc/program/income_gov/index.asp

1.domain name คือ .go.th ซึ่งเป็นเว็ปไซต์ที่จัดทำขึ้นโดยรัฐบาลจึงมีความน่าเชื่อถือมาก

2.ผู้สร้างเนื้อหาในเว็ปไซต์นี้ คือ กลุ่มนโยบายการคลังและงบประมาณ สำนักนโยบายการคลัง  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

3.เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างดี เพราะเป็นผู้จัดทำนโยบาย งบประมาณ และวางรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งแสดงถึงความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจโดยตรง เพราะเป็นเว็ปไซต์ของกระทรวงการคลังเองด้วย

4.เนื้อหาเป็นข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของรัฐบาลในปีหนึ่งๆซึ่งทำให้ทราบว่ารัฐบาลนั้น มีรายรับจากด้านใดบ้าง และทำให้เราทราบถึงทิศทางทางเศรษฐกิจ ว่ารัฐบาลของเรานั้นได้วางนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไร และมีแนวโน้มจะจัดทำงบประมาณเศรษฐกิจในปีต่อไปอย่างไร โดยดูจากตัวเลขรายได้ของรัฐบาลกับหนี้สาธาณะ

นางสาวนวพร คำมี (5010052)
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 

เว็บไซต์ที่เลือกคือ  www.eduzones.com

 

1.  domain name คือ .com  ซึ่งย่อมาจาก  Commercial  Enterprise  แสดงว่าเป็นเว็บไซต์เชิงธุรกิจ  ใช้กับบริษัททั่ว ๆ ไป  หรือเป็นนามสกุลไฟล์

 2.  ผู้สร้างเนื้อหาสารสนเทศในเว็บไซต์คือ ประธานบริษัทบริษัท ไอ เอดดูเคชั่น โซน จำกัด  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์ , คณะกรรมการบริษัท  และเจ้าหน้าที่ของบริษัท  และอาจารย์จากสถานศึกษาต่าง ๆ

 3. เป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการศึกษา  สามารถให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการศึกษาได้เป็นอย่างดี

4. มีความน่าสนใจตรงที่ให้ข้อมูลแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการศึกษา  สามารถตอบคำถามและชี้แนะทางการศึกษาได้  ทั้งการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ

นางสาวสุภาพร พลายบุญ เลขประจำตัว 5010132
IP: xxx.246.75.102
เขียนเมื่อ 

1.domain name คือ .go.th ซึ่งเป็นเว็ปไซต์ที่จัดทำโดยรัฐบาลจึงมีความน่าเชื่อถือมาก

2.ผู้สร้างเนื้อหาในเว็ปไซต์นี้ คือ กระทรวงพลังงาน

3.บุคคลที่จัดทำต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านพลังงานเป็นอย่างดี เพราะต้องวางแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประเทศ และเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับด้านความสามารถในด้านการจัดการพลังงาน จากกระทรวงพลังงาน

4.เนื้อหาเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน ประกอบไปด้วย ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ ความมั่นคง ด้านพลังงาน พัฒนาพลังงานอย่างมีดุลยภาพควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงานเป็นกระทรวงสมรรถนะสูง  ซึ่งทำให้เราได้รู้ว่ากระทรวงพลังงานมีแผนการพัฒนาด้านพลังงานอย่างไร ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง

นางสาวอมร มิถาลา เลขประจำตัว 5010139
IP: xxx.246.75.102
เขียนเมื่อ 

1.domain name คือ .go.th ซึ่งเป็นเว็ปไซต์ที่จัดทำโดยรัฐบาลจึงมีความน่าเชื่อถือมาก

2.ผู้สร้างเนื้อหาในเว็ปไซต์นี้ คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3.บุคคลที่จัดทำจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทางด้านเกษตร ทางด้านกฎหมายและทางด้านการติดต่อ การประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งในและนอกประเทศเป็นอย่างดี เพราะได้มีการจัดอนุสัญญา พันธะ ข้อตกลงร่วมกัน เพื่อตกลงผลประโยชน์ร่วมกัน และเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับความสามารถจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4.เนื้อหาเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ 1.อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ2.อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ 3.อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ4อนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลก5.อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก6.อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ทำให้เราทราบว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำข้อตกลงอะไร อย่างไร และกับประเทศใดบ้าง

นางสาวสุภาพร พลายบุญ เลขประจำตัว 5010132
IP: xxx.246.75.14
เขียนเมื่อ 

 เว็ปไซต์ที่เลือก คือ   http://www.energy.go.th/moen/Index.aspx?MenuID=15

1.domain name คือ .go.th ซึ่งเป็นเว็ปไซต์ที่จัดทำโดยรัฐบาลจึงมีความน่าเชื่อถือมาก

2.ผู้สร้างเนื้อหาในเว็ปไซต์นี้ คือ กระทรวงพลังงาน

3.บุคคลที่จัดทำต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านพลังงานเป็นอย่างดี เพราะต้องวางแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประเทศ และเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับด้านความสามารถในด้านการจัดการพลังงาน จากกระทรวงพลังงาน

4.เนื้อหาเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน ประกอบไปด้วย ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ ความมั่นคง ด้านพลังงาน พัฒนาพลังงานอย่างมีดุลยภาพควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงานเป็นกระทรวงสมรรถนะสูง  ซึ่งทำให้เราได้รู้ว่ากระทรวงพลังงานมีแผนการพัฒนาด้านพลังงานอย่างไร ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง

นางสาวอมร มิถาลา เลขประจำตัว 5010139
IP: xxx.246.75.231
เขียนเมื่อ 

 เว็ปไซต์ที่เลือก คือ http://www.moac.go.th/builder/moac/inside.php?link=page&c=208

1.domain name คือ. go.th ซึ่งเป็นเว็ปไซต์ที่จัดทำโดยรัฐบาลจึงมีความน่าเชื่อถือมาก

2.ผู้สร้างเนื้อหาในเว็ปไซต์นี้ คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3.บุคคลที่จัดทำจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทางด้านเกษตร ทางด้านกฎหมายและทางด้านการติดต่อ การประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งในและนอกประเทศเป็นอย่างดี เพราะได้มีการจัดอนุสัญญา พันธะ ข้อตกลงร่วมกัน เพื่อตกลงผลประโยชน์ร่วมกัน และเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับความสามารถจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4.เนื้อหาเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ 1.อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ2.อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ 3.อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ4อนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลก5.อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก6.อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ทำให้เราทราบว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำข้อตกลงอะไร อย่างไร และกับประเทศใดบ้าง

นางสาวกรรณิการ์ สายแสง
IP: xxx.24.77.241
เขียนเมื่อ 

ว็บไซต์ที่เลือก คือ http://www.md.chula.ac.th/

1.) domain name คือ .ac.thย่อมาจาก academic in Thailand หมายถึง โรงเรียน มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
เอกสารที่สามารถใช้อ้างอิงการจดทะเบียนโดเมนเนมภายใต้ .AC.TH  : หนังสือจัดตั้งโรงเรียน หรือ กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้นั้น รบกวนทางโรงเรียนออกหนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของโรงเรียน และรับรองการขอจดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมทั้งประทับตราและเซ็นต์รับรองโดย ท่านผู้อำนวยการของทางโรงเรียน

2.) ผู้สร้างเนื้อหาในเวบไซต์นี้ คือ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.) คณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้สร้างเว็บไซต์นี้ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื่อหาโดยตรง เนื่องจากเนื้อหาในเว็บส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ

4.) เนื้อหาในเว็บมีความน่าสนใจเพราะ เป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการแพทย์เป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีความสำคัญต่อวิชาชีพพยาบาลของข้าพเจ้า

นางสาวกรวิภา ภาษยะวัตร
IP: xxx.24.77.241
เขียนเมื่อ 

1.domain name คือ .go.th ซึ่งเป็นเว็ปไซต์ที่จัดทำโดยรัฐบาลจึงมีความน่าเชื่อถือมาก

2.ผู้สร้างเนื้อหาในเว็ปไซต์นี้ คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3.บุคคลที่จัดทำจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับทางด้านเกษตร ทางด้านกฎหมายและทางด้านการติดต่อ การประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งในและนอกประเทศเป็นอย่างดี เพราะได้มีการจัดอนุสัญญา พันธะ ข้อตกลงร่วมกัน เพื่อตกลงผลประโยชน์ร่วมกัน และเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับความสามารถจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4.เนื้อหาเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ 1.อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ2.อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ 3.อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ4อนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลก5.อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก6.อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ทำให้เราทราบว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำข้อตกลงอะไร อย่างไร และกับประเทศใดบ้าง

นางสาวจันทร์เพ็ญ อัมภรัตน์ (5010017)
IP: xxx.200.255.162
เขียนเมื่อ 
เว็ปไซต์ที่เลือก คือ http://www.thaiarthritis.org

1. Domain name คือ .org ซึ่งเป็นเว็ปไซต์ที่จัดทำโดยองค์กรหนึ่งที่น่าเชื่อถือมาก

2. ผู้สร้างเนื้อหาของสารสนเทศในเว็บไซต์นี้ คือ มูลนิธิโรคข้อในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

3.องค์กรนี้เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นจากความร่ามมือร่วมใจกันของแพทย์ 4 สมาคม ได้แก่ คณะแพทย์ทางอายุรศาสตร์ โรคข้อทางศัลยสาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู และทางศัลยกรรมทางมือ รวมทั้งเภสัชกร โดยมีบริษัทไฟเซอร์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดให้การสนับสนุนในการก่อตั้ง ซึ่งบุคคลที่ก่อตั้งองค์กรเหล่านี้ล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญทางเรื่องนี้โดยตรง

4.เนื้อหาของสารสนเทศนี้เป็นข้อมูลที่เผยแพร่ความรู้ในเรื่องโรคข้อและกระดูก รวมถึงวิธีการปฏิบัติตัว และการรักษาที่ถูกต้องชัดเจนอีกทั้งยังสามารถเข้ามาศึกษาได้ง่ายและข้อมูลน่าเชื่อถือเนื่องจากมีเอกสารอ้างอิงที่ชัดเจน มีการนำเอาเรื่องโรคข้อต่างๆมาอัพเดตทุกวันทำให้เราได้รู้จักโรคข้อต่างๆ

คนภายนอกคับ
IP: xxx.42.78.160
เขียนเมื่อ 

ถ้าเราอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับ สภาพยาบาลระหว่างประเทศ (ICN)สามารถหาได้จากที่ใหนค่ะ (แบบที่ว่าละเอียดๆ)พอจะแนะนำแหล่งหาข้อมูลได้หรือเปล่า

หรือรายละเอียดข้อมูล ช่วยด้วยนะส่งอาจารย์พรู่งนี้ แปดโมงนะคับ

คนภายนอกคับ
IP: xxx.42.78.160
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณล่วงหน้าคับ

IP: xxx.42.78.160
เขียนเมื่อ 

ตอบด้วยคับส่งทางเมลก็ได้

เขียนเมื่อ 

เรียน คุณคนภายนอก

หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับ ICN สามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ website อย่างเป็นทางการของ International Council of Nurses ที่ http://www.icn.ch/abouticn.htm ได้เลยค่ะ มีข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวค่ะ หากต้องการภาษาไทย ลองค้นดูแล้ว ไม่มีนะคะ

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น