ชุมชน "คุณเอื้อ" และการประชุม F2F ครั้งที่ 1

- สคส. ได้เปิดชุมชนบล็อกสำหรับ "คุณเอื้อ" gotoknow.org/ckocop และขอเชิญชวน "คุณเอื้อ" ทั้งหลายสมัครเข้าเป็นสมาชิกของชุมชนนี้   และเขียนบล็อกเล่าประสบการณ์ในการเป็น "คุณเอื้อ" ครับ
- เราขอเชิญชวน นพ. พิเชฐ  บัญญัติ,  ผศ. ดร. วิบูลย์  วัฒนาธร,  รศ. มาลินี  ธนารุณ,  รศ. พญ. ปารมี ทองสุกใส,  อ. พิชิต เรืองแสงวัฒนา,  คุณเกรียงไกร คะนองเดชชาติ (รองอธิการบดีกรมส่งเสริมการเกษตร),  พญ. นันทา  อ่วมกุล (ที่ปรึกษา กรมอนามัย),  พญ. อัจฉรา  เชาวะวณิช (ผอ. สถาบันบำราศนราดูร),  รศ. สมนึก  เอื้อจิระพงษ์พันธ์ (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มวล.) และ "คุณเอื้อ" ท่านอื่น ๆ สมัครเป็นสมาชิกชุมชน "คุณเอื้อ" นี้ครับ   และขออภัย "คุณเอื้อ" ที่ไม่ได้เอ่ยนามในที่นี้ด้วย
- สคส. จะดูว่าชุมชน "คุณเอื้อ" นี้เกิดได้จริงหรือไม่   ถ้าเกิดได้จริงก็จะดำเนินการจัดประชุม F2F สำหรับ ลปรร. ระหว่าง "คุณเอื้อ" ต่อไป
- สคส. ขอคำแนะนำครับ   ว่าเราควรขับเคลื่อน CoP คุณเอื้ออย่างไรดี

วิจารณ์  พานิช
 20 ก.พ.49