ก้าวที่ 2 ของการเลื่อนวิทยฐานะก็เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2551 โดยเข้ารับการประเมิน

  • ในวันที่ 21 มกราคม 2551 ข้าราชการครูของ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ารับการประเมิน ด้านที่ 1 และ 2 เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ คือ นางอบเชย แก้วสุข และนายศรีเชาวน์ วิหคโต โดยมีผู้อำนวยการสำนักผู้ตรวจราชการเขต 9 นายสุดใจ ทองอ่อน เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผล และคณะกรรมการประกอบด้วย ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ กุลจินต์  อดีตผู้อำนวยการ ศนอ. และ นายสมคิด ไวยวรรณ ครูเชี่ยวชาญ ศนอ.
  • ผู้อำนวยการ ศนอ. กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ พร้อทั้งแนะนำผู้เข้ารับการประเมินทั้ง 2 ท่าน ต่อจากนั้นจึงเริ่มต้นเข้าสู่กระบวนการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ตามลำดับ