ความเห็น 527501

เข้ารับการประเมินด้านที่ 1 และ 2

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ท่านสิริพร

     ความจริงการเตรียมการไม่มีอะไรมาก ถ้าเราได้ทำงานมาโดยตลอด เพียงแต่เอาสิ่งที่เราได้ทำไว้มาแสดงให้คณะกรรมการได้เห็น หรือพาคณะกรรมการไปดูร่องรอบ หรือหลักฐานที่เป็นผลงานของเรา แต่ที่ผมทำคออำนวยความสะดวกคณะกรรมการ จึงนำเอาหลักฐานต่างๆ ที่พอจะนำมาแสดงได้ มาจัดเป็นหวดเป็นหมู่ให้คณะกรรมการได้เห็น ดังนั้นสิง่ที่นำมาแสดงจึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นคุณธรรมจริยธรรม ส่วนที่สองเป็นคุณภาพของงาน

    ส่วนที่เป็นคุณภาพของงาน เราก็แยกออกเป็น 8 แฟ้ม ถ้ามีเอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ก็แยกงานเป็นมุมเหมือนจัดนิทรรศการ 8 มุมตามสมรรถนะ 8 สมรรถนะ  ดังนี้

  1. สมรรถนะที่ 1 มุ่งผลสัมฤทธิ์
  2. สมรรถนะที่ 2 การบริการที่ดี
  3. สมรรถนะที่ 3 การพัฒนาตนเอง
  4. สมรรถนะที่ 4 การทำงานเป็นทีม
  5. สมรรถนะที่ 5 การวิเคราะห์และสังเคราะห์
  6. สมรรถนะที่ 6 การออกแบบการเรียนรู้
  7. สมรรถนะที่ 7 การพัฒนาผู้เรียน
  8. สมรรถนะที่ 8 การบริหารจัดการชั้นเรียน

ส่วนร่องรอยที่เป็นหลักฐานประกอบการประเมินนั้นจะมีการกำหนดไว้ละเอียดว่าจะต้องมีอะไรบ้าง ผมจะนำเอาตัวอย่างของ กศน. มาเป็นตัวอย่างอีกครั้งครับ