ความเห็น 526803

เข้ารับการประเมินด้านที่ 1 และ 2

เขียนเมื่อ 

การประเมินในครั้งนี้ต้องเตรียมอะไรบ้าง

1 สิ่งแรกที่ต้องเตรียมคือ หลักฐานที่แสดงว่า ตัวเอาเองมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งมีหลักๆ 5 เรื่องคือ
     1.1 พฤติกรรมการรักษาระเบียบวินัย
     1.2 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
     1.3 ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
     1.4 การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
     1.5 การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม


2 สิ่งที่สองที่ต้องเตรียมคือ หลักฐานที่แสดงว่าเราทำงานมีคุณภาพ ซึ่งมีอยู่ 8 ด้าน