Performance Plan and Core Competency (๓)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สมรรถนะประจำกลุ่ม และ พฤติกรรมที่เหมาะสมหน้าที่ความรับผิดชอบ

สมรรถนะประจำกลุ่มงาน

 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งแต่ละหน่วยงาน หรือ สาขาวิชาชีพ ต้องตกลงกันโดยที่ต้องสอดคล้องกับ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแต่ละคณะ/ศูนย์/สถาบันและสำนักนั้นๆ

 สมรรถนะประจำกลุ่มงานในภาพรวมประกอบด้วย

 ๑. การคิดวิเคราะห์

 ๒. การมองภาพองค์รวม

 ๓. การพัฒนาศักยภาพคน

 ๔. การสั่งการตามอำนาจหน้าที่

 ๕. การสืบเสาะหาข้อมูล

 ๖. ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม

 ๗. ความเข้าใจผู้อื่น

 ๘. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ

 ๙. การดำเนินงานเชิงรุก

 ๑๐. ความถูกต้องของงาน

 ๑๑. ความมั่นในในตนเอง

 ๑๒. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน

 ๑๓. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ

 ๑๔. สภาวะผู้นำ

 ๑๕. สุนทรียภาพทางศิลป์

 ๑๖. วิสัยทัศน์

 ๑๗. การวางกลยุทธ์ภาครัฐ

 ๑๘. ศักยภาพเพื่อนำการปรับเปลี่ยน

 ๑๙. การควบคุมตนเอง

 ๒๐. การให้อำนาจแก่ผู้อื่น

ในส่วนของศูฯย์บริการวิขาการ จะได้เรียนเสนอต่อไป และ จะเล่าประสบการณ์การจัดทำ PP หรือ ที่เรียกว่า Peformance Plan ให้ท่านทราบพอเป็นแนวทางเพื่อ "ลปรร เพื่อการพัฒนาครับ"

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)