ฉันได้ประเด็นๆหนึงที่สำคัญมาก และตั้งปณิธานไว้ในใจว่าต้องไปสู่เป้าหมายนี้ให้ได้

คือ การทำให้"งานวิจัย" เป็นวิถีชีวิต

การตั้งคำถามมีความสำคัญมาก แต่ประเด็นคำถาม และจังหวะการโยนคำถามก็มีความสำคัญ

กระบวนการเรียนรู้เพื่อหาคำตอบยิ่งต้องทำต้องปฏิบัติให้มากๆ จึงจะเป็น"วิถี"

หน้าที่คุณเอื้อ และคุณอำนวยคือต้องจัด "กระบวนการที่ดี" ให้คุณกิจ

ต้องแยกให้ออกระหว่าง"งานวิจัย" กับ"งานพัฒนา" แต่เมื่อได้คำตอบของโจทย์แล้วต้องไม่หยุดพัฒนาตราบเท่าที่ชีวิตของเรายังดำเนินต่อไป

ชุมชนส่วนมากมีปัญหาความแตกแยก และชุมชนล่มสลายนั้นเป็นเรื่องจริงที่เราต้องยอมรับ แต่จะสามารถ"สร้าง"ความเข้มแข็ง "สร้าง" ความชัดเจน(ในแนวคิด)                                        และดึง"ศักยภาพใน"คนS ~" (โปรดสังเกตคนเติม S หมายถึงคนหลายๆ คน เพราะคนเดียวไม่สามารถทำได้) และเข้าสู่กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมทำและร่วมรับประโยชน์ การสร้าง"แรงขับเคลื่อนจึงมีความสำคัญมาก" ดังนั้น เวทีทำความเข้าใจจึงต้องใช้ความอดทนและเวลา

ไม่ทำ ไม่รู้จริงๆ นะจะบอกให้