46311601

น้ำผึ้ง ต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังต่อไปนี้

(1) มีสี กลิ่นและรส ตามลักษณะเฉพาะของน้ำผึ้ง

(2) มีน้ำตาลรีดิวซิ่งคิดเป็นน้ำตาลอินเวอร์ตไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของน้ำหนัก

(3) มีความชื้นไม่เกินร้อยละ 21 ของน้ำหนัก

(4) มีน้ำตาลซูโครสไม่เกินร้อยละ 5 ของน้ำหนัก

(5) มีสารที่ไม่ละลายน้ำไม่เกินร้อยละ 0.1 ของน้ำหนัก

(6) มีเถ้าไม่เกินร้อยละ 0.6 ของน้ำหนัก

(7) มีค่าความเป็นกรดไม่เกิน 40 มิลลิอิควิวาเลนท์ของกรดต่อ 1 กิโลกรัม

(8) มีค่าไดแอสเตสแอกติวิตี (Diastase activity) ไม่น้อยกว่า 3 โกเต สเกล (Gothe Scale)

(9) มีค่าไฮดรอกซีเมทธิลเฟอร์ฟิวรัล (Hydroxymethylfurfural) ไม่เกิน 80 มิลลิกรัม ต่อ 1 กิโลกรัม

(10) ไม่ใช้วัตถุเจือปนอาหาร

(11) ไม่ใช้สี

(12) ไม่มีจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค

(13) ไม่มีสารพิษจากจุลินทรีย์ในปริมาณที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

(14) ตรวจพบยีสต์และราไม่เกิน 10 ต่อน้ำผึ้ง 1 กรัม

(15) ไม่มีสารปนเปื้อน เว้นแต่

(15.1) สารหนู ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัม ต่อน้ำผึ้ง 1 กิโลกรัม

(15.2) ตะกั่ว ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม ต่อน้ำผึ้ง 1 กิโลกรัม

ข้อ 5 ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าน้ำผึ้งเพื่อจำหน่าย ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ว่าด้วยเรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร

ข้อ 6 การใช้ภาชนะบรรจุน้ำผึ้ง ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ภาชนะบรรจุ

ข้อ 7 การแสดงฉลากของน้ำผึ้ง ให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ฉลาก

ข้อ 8 ประกาศฉบับนี้ ไม่ใช้บังคับกับน้ำผึ้งที่ผลิตเพื่อจำหน่ายโดยสถานที่ผลิตที่ไม่เข้า

ลักษณะเป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

ข้อ 9 ให้ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหารหรือใบสำคัญการใช้ฉลากอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 139 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำผึ้ง ลง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุรีวัลย์ความเห็น (0)