ผลสัมฤทธิ์การจัดระบบพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในเขตจังหวัดนครสวรรค์

หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

        โครงการ  "หนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์"  จากนโยบายสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล  ในวันที่  30  เมษายน  2544  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้วยกระบวนการการพัฒนาท้องถิ่นสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้  และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ด้วยการนำทรัพยากร  ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  มีเอกลักษณ์และโดดเด่นให้เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ  ทำให้เกิดโครงการ  "หนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์" ขึ้น  เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง  เป็นการสร้างงานทำให้เกิดรายได้ให้แก่ตนเองและพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนของตนเองดีขึ้น  ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศชาติได้ในระดับหนึ่ง

         ดังนั้นการจัดระบบพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อส่งเสริมการตลาดในโครงการ  หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  เป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ชุมชน  และลักษณะของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่นำระบบการจัดการพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้กับกลยุทธ์การตลาดการทำการค้าในรูปแบบใหม่โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์  กับผลิกภัณฑ์ชุมชนในโครงการ  "หนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์"  หรือ  OTOP  นั้น   ศึกษาข้อมูลในเขตจังหวัดนครสวรรค์  พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ชุมชนนั้น  จำเป็นต้องอาศัยหลักการจัดการในเรื่องของการวางแผน  การจัดองค์การ  การจัดคน  การอำนวย  การควบคุม  การประสานงาน  การจัดงบประมาณ  และการรายงานผลมาใช้ในการพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานของระบบพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดขึ้น   อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมกลยุทธ์ทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนในโครงการ  "หนึ่งตำบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์"  ดังนั้น  รัฐบาลจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนดำเนินกิจกรรมทางการค้าในระบบพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้น  เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนของไทยมีโอกาสไปแสดงและจำหน่ายให้กับตลาดทั้งภายในและต่างประเทศมากขึ้น  ตามแนวคิดของรัฐบาลที่ต้องการให้ระบบบริหารระดับจังหวัดเชื่อมจังหวัดต่อจังหวัด  จากจังหวัดสู่ภาค  และจากภาคสู่ระดับประเทศ  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงจากจังหวัดสู่สากล

                                              References

กองบรรณาธิการ.  (2003).  “ผ่านนโยบาย  ปลุก  1 ตำบล  1  ผลิตภัณฑ์  (โอท็อป)  ระวัง ! ปลาตาย  น้ำตื้น !”  Customer  Magazine.  ประจำเดือนสิงหาคม.

ชูศักดิ์  เดชเกรียงไกรกุล,  นิทัศน์  คณะวรรณ.  (2545).  ช่องทางการต่อยอดและพัฒนาสินค้า  1  ตำบล  1  ผลิตภัณฑ์  สู่ธุรกิจ  SMES.  กรุงเทพฯ:  ซีเอ็ดยูเคชั่น.

ปกรณ์  จาตุรันต์,  บรรณาธิการ.  (2546).  “WHO”S  WHO  สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์  One  Tambon  One  Product – OTOP”.  นักธุรกิจ.  ปีที่  11  ฉบับที่  123.

Bovee,  Courtand  L.,   Michael  J.  Houston  and  John  V.  Thill.  1993.  Marketing,  2 th  ed.   New  York : McGraw-Hill,  Inc.

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หัวข้อการวิจัยความเห็น (1)

IP: xxx.28.62.245
เขียนเมื่อ 
กลับบ้าเถอะหลวงพี่