ปัจจัยที่มีผลต่อระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐทุกแห่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ของกระทรวงการคลังโดยการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปที่ราคาไม่สูงมากนักให้ใช้วิธี e-Shopping ส่วนการจักซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าการดำเนินงานสูงหรือ การประมูลเรื่องราคาหรือผลประโยชน์อื่นที่เสนอให้รัฐ ให้ใช้วิธี e-Auction รวมทั้ง ให้จัดทำประกาศจัดซื้อเว็บไซด์ www.gprocurement.go.th
          - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2545 ข้อ18 (6) การประมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
          - กระทรวงการคลังจัดทำประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อและการจ้างประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 13 มกราคม 2548 เพื่อพัฒนารูปแบบและวิธีการดำเนินการประมูลฯ ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุด โดยยกเลิกประการศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดหาพัสดุโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
          - ประกาศฯ จะมีผลบังคับใช้กับส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นของรัฐที่ถือปฎิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับกรณีหน่วยงานของรัฐประเภทอื่นๆ เช่น รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น มีความต้องการจะถือปฏิบัติตามประกาศฯ ก็สามารถดำเนินการโดยการแก้ไขกฎระเบียบหรือข้อบังคับภายในหน่วยงานให้สอดคล้องกับประกาศฯต่อไป
          - วงเงินจัดหาพัสดุเกินกว่า 2,000,000 บาทขึ้นไป ยกเว้น งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบและคุมงาน และการซื้อการจ้างด้วยวิธีพิเศษหรือกรณีพิเศษ
          - สำหรับการดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่นใดของรัฐได้ดำเนินการตามวิธีการเดิม ตามกระบวนการที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุฯ กล่าวคือ เมื่อหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบการประกวดราคาตามรายงานที่เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอขออนุมัติ (ตามข้อ 29 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ) ก็ให้หน่วยงานนั้นดำเนินการตามกระบวนการเดิมต่อไปจนเสร็จสิ้นการจัดจ้างในครั้งนั้น และขอให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยประกวดราคาครั้งต่อไปด้วยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดไว้ในประกาศฯ ฉบับปัจจุบัน
ประเด็นปัญหา
          เนื่องจากเป็นระบบใหม่กฎระเบียบไม่ชัดเจน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อจัดจ้างขาดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
          ผู้ประมูลต้องเสียค่าบริการให้ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

          ประหยัดงบประมาณหรือไม่

          การสมยอมราคาร่วมกันยังมีอยู่หรือเปล่า

ที่มาของแหล่งข้อมูล
          - www.gprocurement.go.th

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน prachak094048ความเห็น (0)