ผลกระทบที่มีต่อผู้เสียภาษีในการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ต

ผลกระทบต่อผู้เสียภาษี
            สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางบางรัก 3 เป็นหน่วยงานที่สังกัดกรมสรรพากร กระทรวง            การคลัง  ซึ่งมีที่ตั้งอยู่  เลขที่ 2  อาคารเคซีซี ชั้น 4  ถ.สีลม  แขวงสีลม เขตบางรัก  กรุงเทพ ฯ  มีหน้าที่ ความรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีอากรในย่านสีลม     ซึ่งถือว่าในเขตพื้นที่นี้เป็นย่านธุรกิจที่สำคัญมีประชาชนที่มีเงินได้ที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเป็นจำนวนมาก ซึ่งในทุก ๆ ปีทางสำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาบางรัก 3   ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางอินเทอร์เน็ต       เพื่อสนองนโยบายถึงภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปของกรมสรรพากรที่ต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในสังคมยุคโลกาภิวัตน์       ในปัจจุบัน    ตลอดจนกรมสรรพากรก็มีเป้าหมายในการบริหารการจัดเก็บภาษีเพื่อสร้างความยั่งยืน         ในการเสียภาษีที่ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงได้ทั่วถึงทุกราย อันเป็นการเสียภาษีที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อมุ่งสู่อนาคตด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัยซึ่งมีความแตกต่างจาก     ระบบการบริหารจัดเก็บภาษีในรูปแบบเดิม ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคือ (1) เพื่อศึกษาผลการดำเนินของโครงการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางอินเทอร์เน็ต (2) เพื่อศึกษาถึง ทัศนคติของผู้เสียภาษีที่มีต่อการยื่นภาษีทางอินเทอร์เน็ต (3)  เพื่อศึกษาถึงปัญหาและข้อจำกัดในการให้บริการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางอินเทอร์เน็ต
        จากการรายงานผลการการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2547   ทางสำนักบริหารการ  
เสียภาษีทางอิแล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรรายงานว่า    ผลในการการยื่นแบบแสดงรายการ    
ภงด. 90,91 ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 3 ที่ใช้บริการยื่น            แบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ต   6,777  ราย และการชำระผ่านทาง 
เคาน์เตอร์ของสำนักงานสรรพากรเขต 7,631 ราย  ซึ่งจากรายงานดังกล่าวจะเห็นว่าในการยื่น                 แบบชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ตกับการชำระผ่านทางเคาน์เตอร์ของสำนักงานสรรพากรเขตมี                 ความแตกต่างไม่มากนักซึ่งจากการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างประชากรที่อยู่ในกลุ่มของคนทำงาน                      ที่มีเงินได้ปัญหาที่พบในการดำเนินงานคือ ประชาชนใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี        ทางอินเทอร์เน็ตมีเป็นจำนวนน้อย เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ของกรมสรรพากรยังไม่ทั่วถึง                 การจัดจุดให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตยังมีน้อย  ปัญหาทางด้านค่าใช้จ่ายในการใช้  บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้บริการต้องเสียค่าธรรมเนียมให้แก่ธนาคารกรณีที่ชำระค่าภาษีที่ต้องชำระเพิ่ม ระบบการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีความขัดข้องบ่อยในช่วงเดือนมีนาคม        ซึ่งผู้เสียภาษีที่ใช้บริการจะเกิดความไม่มั่นใจว่าข้อมูลที่ใช้ในการยื่นภาษีว่าได้มีการประมวลผลเสร็จสิ้นสมบูรณ์หรือไม่หรือมีปัญหาข้อมูลหายเมื่อไฟฟ้าดับ หรือระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหลุด ทำให้ผู้ใช้  บริการไม่สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมแบบแสดงรายการได้       ผู้เสียภาษีใช้บริการยื่นแบบแสดง       รายการและชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ตไม่มีความมั่นใจในคุณภาพ ของระบบยื่นแบบแสดงรายการ         และชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ต
            จากการศึกษาถึงผลกระทบที่มีต่อผู้เสียภาษีในเขตสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 3 ในการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ตนั้น      มีจุดประสงค์ที่จะให้ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้เสียภาษีเพื่อที่จะให้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว 
----------------------------------------------------------------------------------------
รัตนา  เลิศภิรมย์ลักษณ์และคณะ. 2545 . การประเมินประสิทธิผลและการบริหารแนวใหม่ของ       กรมสรรพากร: กรณีศึกษาสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5. ภาคนิพนธ์ปริญญา มหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์.
สาธิต  รังคสิริ. กรอบและทิศทางการปฎิบัติงานของกรมสรรพากร ปี 2547 สรรพากรสาส์น ปีที่ 50
            ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2546 : 11-25.
เว็บไซด์ www.rd.go.th (รายงานการเปรียบเทียบการยื่นภาษีทางอินเทอร์เน็ตกับยื่นผ่านเคาน์เตอร์     ในปี 2547 : สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร).
รายงานการรับแบบ ภงด.90,91 ปีภาษี 2548. สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร.
               

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผลกระทบต่อผู้เสียภาษีที่ชำระภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเห็น (0)