ตัวอย่างของงานวิจัยสู่อุตสาหกรรม


          นักวิจัยและพัฒนาสู่อุตสาหกรรมต้องอ่านหนังสือเล่มนี้

 

                                                 


          ผมได้เขียนคำนำไว้ดังต่อไปนี้


คำนิยม

หนังสือ “ลอกเลียน – เรียนรู้ : จากปฏิวัติ  Xerox  สู่ปฏิบัติของนวัตกรรมไทย”
โดย สุธีระ  ประเสริฐสรรพ์


            โลกเต็มไปด้วยความบังเอิญ     ผมจำไม่ได้แน่ว่าบังเอิญผมได้อ่านคำวิจารณ์หนังสือ “Copies in Seconds” จากที่ไหน     แต่ผมก็ติดใจพอที่จะลองติดต่อไปที่ร้านหนังสือแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ     แล้วก็ให้บังเอิญเขาก็มีขาย     และอาจมีอะไรมาดลใจให้ผมสะเพร่าแจ้งให้คุณสุนทรี  ผู้ช่วยของผมให้ซื้อทันที  ถ้ามี     เมื่อหนังสือมาถึงผมก็ตกใจเพราะเล่มเล็กนิดเดียว     ราคาตั้งพันสองร้อยบาท     นี่ถ้าผมไปที่ร้านหนังสือและเห็นขนาดหนังสือและราคา     ผมคงจะไม่ซื้อ


            แต่เมื่อได้อ่านก็วางไม่ลง


            แล้วก็ไม่ทราบว่ามีอะไรมาดลใจให้ผมส่งไปให้ ดร. สุธีระยืมอ่าน     ผมเดาว่าคงจะเป็นความบังเอิญ     แล้วก็บังเอิญให้ ดร. สุธีระ  เกิดอาการ “ยุขึ้น” คือเขียนหนังสือเล่มนี้     และเขียนแบบ “จัดการความรู้” เสียด้วย


            ท่านที่อ่านหนังสือเล่มนี้โปรดเตรียมตัวให้ดี     เพราะท่านจะวางไม่ลง     ดร. สุธีระ เขียนแบบ “เปลี่ยนฉาก” อยู่ตลอดเวลา     คือฉากข้อความในหนังสือ Copies in Seconds (ตัวอักษรปกติ)     กับฉากความคิดของตนเอง (ตัวเอน)     ผมคิดว่าวิธีเขียนแบบนี้ทำให้ผู้อ่านเกิดความเร้าใจอยู่ตลอดเวลา     


            การจัดการความรู้เน้นที่  “ความรู้เพื่อการปฏิบัติ” และ “ความรู้จากการปฏิบัติ”     ดร. สุธีระได้ตีความเรื่องการจัดการความรู้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมอยู่ในหนังสือเล่มนี้ตลอดเล่ม     ไม่ใช่เฉพาะในบทสุดท้าย     ทำให้ผมได้รับประโยชน์     ได้รับทราบมุมมองต่อการจัดการความรู้ขยายไปจากที่ผมเข้าใจหรือบางส่วนก็ต่างไปจากที่ผมเข้าใจ


            ทำให้ผมรู้สึกขอบคุณ “เทวดา” ที่มาดลใจผม     ให้ส่งหนังสือเล่มนี้ไปให้ ดร. สุธีระ ยืมอ่าน     ทำให้สังคมไทยได้มีหนังสือที่อ่านสนุกและประเทืองปัญญาเพิ่มขึ้นอีก 1 เล่ม

 


                                                                                                วิจารณ์  พานิช
                                                     สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
                                                                                                23 เมษายน 2548