หลายวันมานี้ ได้ดูโฆษณาเกี่ยวกับ กรอ. (กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต) ภาษาอังกฤษ ใช้ตัวย่อว่า ICL (income contingent Loan) ซึ่งจะนำมาใช้ในปีการศึกษา 2549 สำหรับนักศึกษาใหม่ระดับอุดมศึกษา (ปวส. ถึง ปริญญาตรี)

   สรุปเนื้อหาสำคัญได้ดังนี้ครับ

การกู้แบบ กรอ.

 1. ให้นักศึกษาระดับ ปวส. ถึงระดับปริญญาตรีเท่านั้นที่มีสิทธิกู้
 2. ให้นักศึกษายื่นกู้ต่อสถานศึกษาที่ประสงค์จะศึกษา
 3. กู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียนเท่านั้น
 4. แบบฟอร์มในการลงทะเบียนเรียนใช้เป็นสัญญาในการกู้ยืม
 5. นิสิตหรือนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ  ยื่นคำขอตามแบบ วิธีการและเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการกำหนด
 6. กองทุนจ่ายเงินค่าเล่าเรียนให้กับสถานศึกษาโดยตรง และบันทึกนิสิต นักศึกษาผู้ขอรับทุนเป็นลูกหนี้

การชำระหนี้

 1. กรมสรรพากรเป็นผู้รับชำระหนี้
 2. ผู้กู้ชำระเงินคืนเมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนด
 3. เงินต้นปรับค่าตามดัชนีราคาผู้บริโภค
 4. วิธีการชำระหนี้
      - ผู้กู้ชำระด้วยตนเอง
      - นายจ้างหัก  ณ  ที่จ่าย
      - ถ้าไม่ชำระโดยไม่มีเหตุผลอันควรจะเสียเงินเพิ่มในการชำระคืนครั้งต่อไปอีกไม่เกินร้อยละ 1.5 ต่อเดือน


      สำหรับผู้กู้เก่า กยศ. (กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา) ที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาปีที่ 1 โดยกู้ยืมเงินในระบบ กรอ. ต่อ จะต้องแปลงหนี้จาก กยศ. ไปสู่ กรอ.

      สำหรับงบประมาณปี 2549 มีดังภาพข้างล่างนี้

 
   
 

 ส่วนใครต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ตามข้างล่างนี้

 

   

    หรืออาจจะ Download powerpoint file ได้ที่นี่ <Click>

****************************