ความประหยัดหมายถึงพฤติกรรมผู้เรียนที่แสดงออกซึ่งการใช้ทรัพย์สิน สิ่งของ สื่อวัสดุ อุปกรณ์การเรียน น้ำ ไฟ และสาธารณูปโภค ทั้งของตนเอง และของโรงเรียน ตามความจำเป็นอย่างรู้คุณค่า รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมการประหยัด เช่น กิจกรรมรีไซเคิล เป็นต้น