รวมแนวสอบ นพก. เวทีสนาม นพก.51

รวมแนวสอบ นพก.
คัดจากบอร์ดกรมฯ ไม่แต่งเติม

-A B C D E F มีอยู่ 1 ข้อ ค่ะ
นตผ. 1 ข้อ ค่ะ กลุ่มออมทรัพย์ 1 ข้อ ลาบวช ก่อนกี่วัน 1 ข้อ
กบข คนลาออก ได้รับเงินอะไรบ้าง ลาไปต่างประเทศ ของพัฒนากรใครอนุญาตให้ลาค่ะ หมู่บ้าน oTop มีหมู่บ้านไหนบ้าง จังหวัดที่ตกเกณฑ์ จปฐ.มาหที่สุดคือจังหวัดใด จังหวัที่มีรายได้ตำที่สุดคือ จังหวัดอะไร รายได้สูงสุดจังหวัดอะไร จปฐ มีกี่ข้อ โปรแกรม จปฐตอนนี้ใช้เวอร์ชั่นที่เท่าไร่ คิดได้แล้วค่อยบอกอีกนะ
-องค์ประกอบของแผนชุมชน ประกอบด้วย
-Knowledge - Beassed OTOP มีบทบาทสำคัญอย่างไรต่อผู้ผลิตในชุมชน
-ใช้สิทธิ์นอกเขตต้องไปลงทะเบียนเมื่อใด
-สส แบบxxxส่วน มีจำนวนเท่าใด
-4 ป เป็นหลักคิดของใคร มีอะไรบ้าง
-เศรษฐกิจพอเพียงปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่เท่าใด
-รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มีกี่มาตรา
-EPMS ย่อมาจากอะไร มีประโยชน์ อย่างไร
-สว ตามรัฐธรรมนูญ ปี50 มีจำนวน เท่าใด มีที่มาอย่างบ้าง เท่าใด
-ปรัชญาการเป้นข้าราชการที่ดี คือ ต้องรักษาจรรยาข้าราชการ ซึ่งปรากฏอยู่ในหมวด 5 มาตรา 76 ของ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่ คือ
มาตรา 76 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้โดยมุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์สรีความเป้นข้าราชการ โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้
1) การยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง
2) ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ
3) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
4) การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
5) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
- ระบบการกำหนดตำแหน่ง

มีการจัดประเภทตำแหน่งให้สอดคล้องกับลักษณะงานในปัจจุบันซึ่งเดิมมีการกำหนดประเภทตำแหน่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1) ตำแหน่งประเภทบริหารระดับกลางและระดับสูง
2) ตำแหน่งประเภทวิชาการและวิชาชีพเฉพาะ และ
3) ตำแหน่งประเภททั่วไป

โดยมีมาตรฐานกลางในการกำหนดระดับตำแหน่งเพียงหนึ่งเดียว ซึ่งเรียกกันง่าย ๆ ว่า “ซี” คือ การมี Common Level ที่กำหนดร่วมกันไว้เป็น 11 ระดับ ในขณะที่ร่าง พ.ร.บ. ฉบับใหม่นี้จะยกเลิก “ซี” หรือ Common Level และจัดทำมาตรฐานกำหนดระดับตำแหน่งแยกตามลักษณะของประเภทตำแหน่ง ซึ่งร่าง พ.ร.บ. ฉบับใหม่มีการกำหนดประเภทตำแหน่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1) ตำแหน่งประเภทบริหาร มีระดับดังนี้
ระดับต้น
ระดับสูง

2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ มีระดับดังนี้
ระดับต้น
ระดับสูง

3) ตำแหน่งประเภทวิชาการ มีระดับดังนี้
ระดับปฏิบัติการ
ระดับชำนาญการ
ระดับชำนาญการพิเศษ
ระดับเชี่ยวชาญ
ระดับทรงคุณวุฒิ

4) ตำแหน่งประเภททั่ว มีระดับดังนี้
ระดับปฏิบัติงาน
ระดับชำนาญงาน
ระดับอาวุโส
ระดับทักษะพิเศษ
-พอ มีอำนาจอนุมัติวันลาได้ กี่วัน
-ประธานรัฐสภาปัจจุบันคือใคร เป็นคนที่เท่าไหร่
-พอ มีอำนาจอนุมัติวันลาได้ กี่วัน
-เลือกตั้ง สส ในวันใหน
-กลุ่มออมทรัพย์มีตัวชี้วัดหลักในการยกระดับที่ต้องผ่านเกณท์ระดับ 3 ทั้งหมด
-ข้อใดต่อไปนี้เป็นจรรยาบรรณต่อองค์กร
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
moi.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย -
กรมการปกครอง http://www.dola.go.th/
กรมการพัฒนาชุมชน http://www.cdd.moi.go.th/
กรมที่ดิน http://www.dol.go.th/
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย http://www.dpm.moi.go.th/
กรมโยธาธิการและผังเมือง http://www.dtcp.go.th/
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น http://www.thailocalgov.net/

หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
thaigov.go.th

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี http://www.pmo.thaigov.go.th/
กรมประชาสัมพันธ์ http://www.prd.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค http://www.thaiconsumer.net/
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี http://spm.thaigov.go.th/
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี http://www.cabinet.thaigov.go.th/
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ http://www.nia.thaigov.net/
สำนักงบประมาณ http://www.bb.go.th/
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ http://www.nsc.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา http://www.krisdika.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน http://www.ocsc.go.th/
สำนักงานคณะกรรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ http://www.nesdb.go.th/
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) http://www.opdc.go.th
รัฐธรรมนูญไทย
http://www.law.moi.go.th/2550/constitutional_2550.pdf


พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
http://www.law.moi.go.th/2550/officialmanagement7.pdf

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 34
http://www.law.moi.go.th/2550/admin2534.PDF

พรก.ว่าด้วยการมอบอำนาจ2550
http://www.law.moi.go.th/2550/assign2550.PDF
เฉลยผิดถูกดูเอาเอง เน้อ คริ คริ ไม่รับประกัน
(ด่วนที่สุด) Download เอกสารสอบ นพก. ชุดที่ 1 (12/02/2550)

(ด่วนที่สุด) Download เอกสารสอบ นพก. ชุดที่ 2 (16/02/2550)
(ด่วนที่สุด) Download เอกสารสอบ นพก. ชุดที่ 3 (16/02/2550)
(ด่วนที่สุด) ข้อสอบ นพก. ใหม่ จาก Web-site ของกรมการพัฒนาชุมชน (2/03/2550)
สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
สรุประเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2539

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน
การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน 6
ความรู้ทั่วไปของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เตรียมสอบอาจารย์บอยชุดที่ 2 พร้อมเฉลย
เฉลยคำตอบของศูนย์สารสนเทศ
เฉลยข้อสอบอาจารย์ไพบูลย์ชุดที่2
เฉลยข้อสอบอาจารย์ อรษา
เฉลยข้อสอบอาจารย์ไพบูลย์ชุดที่2
รวมข้อสอบทุกชุดจาก ศพช.เขต3
ขอสอบอาจารย์บอยชุดความรู้ทั่วไป
สรุปนโยบายของรัฐบาล
ข้อสอบรัฐธรรมนูญจากอยุธยา

http://www.cdd.go.th/nakhonnayok/letter/npk.rar
http://www.cdd.go.th/nakhonnayok/letter/npk2.rar
http://www.cdd.go.th/nakhonnayok/letter/npk3.rar
http://www.cdd.go.th/nakhonnayok/letter/k1.doc
http://www.cdd.go.th/nakhonnayok/letter/k2.doc
http://www.cdd.go.th/nakhonnayok/letter/k3.doc
http://www.cdd.go.th/nakhonnayok/letter/k4.ppt
http://www.cdd.go.th/nakhonnayok/letter/k5.doc
http://www.cdd.go.th/nakhonnayok/letter/k6.doc
http://www.cdd.go.th/nakhonnayok/letter/k7.doc
http://www.cdd.go.th/nakhonnayok/letter/k8.doc
http://www.cdd.go.th/nakhonnayok/letter/k9.doc
http://www.cdd.go.th/nakhonnayok/letter/k10.doc
http://www.cdd.go.th/nakhonnayok/letter/k11.doc
http://www.cdd.go.th/nakhonnayok/letter/k12.doc
http://www.cdd.go.th/nakhonnayok/letter/k13.doc
http://www.cdd.go.th/nakhonnayok/letter/k14.doc
http://www.cdd.go.th/nakhonnayok/letter/k15.doc
http://www.cdd.go.th/nakhonnayok/letter/k16.doc
http://www.cdd.go.th/nakhonnayok/letter/k17.doc

เครดิต นครนายก
ของ itcenter
๊สรุปเตรียมสอบไว้ที่นี่.....
สรุปทบทวนก่อนสอบ จากผู้หวังดี
http://www.cdd.go.th/it/exam50/aboutus.zip
แบบทดสอบ อ.ไพบูลย์ ชุดที่ 2
http://www.cdd.go.th/it/exam50/cut/paiboon2.zip
แบบทดสอบ อ.อรษา ชุดที่ 1
http://www.cdd.go.th/it/exam50/cut/orasa1.zip
แบบทดสอบ อ.อรษา ชุดที่
http://www.cdd.go.th/it/exam50/cut/orasa2.zip
แบบทดสอบ อ.ทรงพล (บอย) ชุดที่ 2
http://www.cdd.go.th/it/exam50/cut/thongpol2.zip
แบบทดสอบจากเว็บไซต์ ศพช.เขต 3
http://www.cdd.go.th/it/exam50/cut/ket3.zip
แบบทดสอบจาก จ.อยุธยา ชุดที่ 1
http://www.cdd.go.th/it/exam50/cut/ayuthaya1.zip
แบบทดสอบจาก จ.อยุธยา ชุดที่ 2
http://www.cdd.go.th/it/exam50/cut/ayuthaya2.zip
(ผัง)ยุทธศาสตร์การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
http://www.cdd.go.th/it/exam50/kpi50.zip
สรุปของอำนาจเจริญ
http://www.cdd.go.th/it/exam50/pre.zip
สรุปเตรียมสอบ 8 ว
http://www.cdd.go.th/it/exam50/c8.zip
เกี่ยวกับ KPI ปี 2550 ที่พื้นที่ควรรู้..(คัดจาก ppt. ของ กพร.พช.เมื่อ 21 กพ.50
http://www.cdd.go.th/it/exam50/kpi.zip
สรุปเตรียมสอบ นพก. ด้วยความปรารถนาดีจาก ศพช.เขต 4 (link ไปศพช.เขต 4)
http://cddweb.cdd.go.th/cdregion04/
แบบทดสอบ นพก.(เกี่ยวกับงานของ ศักยภาพฯ/ตัวชี้วัดฯลฯ) ด้วยความปรารถนาดีจาก อ.อรษา (ศสพ.)ขอแก้ไขคำเฉลย
http://www.cdd.go.th/it/exam50/orasa2.zip
ขอแก้ไข คำเฉลยจากชุดเตรียมสอบ ฉบับแรก (อ.บอย) :ข้อ 6. สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีจำนวนเท่าใดตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ตอบ ไม่เกิน 250 คน
http://www.cdd.go.th/it/exam50/boy500226.zip
สรุปสาระสำคัญโครงการ กข.คจ... (ความปรารถนาดีจาก คุณมนทิรา เข็มทอง นพก.25)
http://www.cdd.go.th/it/exam50/monthira1.zip
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ ปี 2549 (ขอบคุณกองฝึกอบรม)
http://www.graduate.mahidol.ac.th/gpc/budgets/GBS_PDF/GB241.PDF
แนวข้อสอบ อ.บอย(ทรงพล) ชุดที่ 2 พร้อมเฉลย อยู่ที่หน้าสุดท้ายจ้ะ...
http://www.cdd.go.th/it/exam50/ajanboy2.zip
เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบชุดที่ 2 อ.ไพบูลย์
http://www.cdd.go.th/it/exam50/ajanpaiboon2an.zip
เฉลยคำตอบ แนวข้อสอบ(จปฐ/กชช.2ค.) อ.อรษา
http://www.cdd.go.th/it/exam50/ajanorasa1an.zip
แนวข้อสอบ IT (อ.อรษา) ใหม่ 10 ข้อ เฉลยรอวันศุกร์ค่ะ
http://www.cdd.go.th/it/exam50/ajanorasa2.zip


แนวข้อสอบทั้งหมดมาจาก http://www.cdd.go.th/it/exam.htm คริ คริ ไม่แน่ใจว่าเฉลยถูกหรือผิด ตาดีได้ ตาร้ายเสีย

กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
http://gotoknow.org/blog/cddchiangmai/112866

ข้อบังคับ ก.พ.ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน
http://gotoknow.org/blog/cddchiangmai/112865

ความหมายตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
http://gotoknow.org/blog/cddchiangmai/111500

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
ว่าด้วยการปฏิบัติราชการแทนและการรักษาราชการแทน
http://gotoknow.org/blog/cddchiangmai/110613
รวมกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542

พระราชกฤษฎีกา พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

กฎกระทรวง กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ.2545
กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ(ฉบับที่ 2) พ.ศ 2546
กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2547

ระเบียบ ก.พ.ร. รายละเอียดระเบียบ ก.พ.ร.

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2548
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2546
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548

ระเบียบอื่นที่เกียวข้อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548
ข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินรายได้ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2548


ที่มา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=14&content_id=16
ที่อ่าน
http://gotoknow.org/blog/cddchiangmai/109322
เอเท่านี้พอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดพัฒนาชุมชนเชียงใหม่

คำสำคัญ (Tags)#รวมแนวสอบ นพก.

หมายเลขบันทึก: 156537, เขียน: 29 Dec 2007 @ 16:45 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 05:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (3)

โอ๋
IP: xxx.113.107.92
เขียนเมื่อ 

สุดยอดครับ ขอด้วย [email protected]

หมู
IP: xxx.128.16.54
เขียนเมื่อ 

ขอข้อสอบด้วยค่ะ [email protected]

ขอบคุณค่ะ

NPK
IP: xxx.42.75.58
เขียนเมื่อ 

...................................................................