กิจกรรมปฐมวัย

ครูติ๊ก
การจัดกิจกรรมปฐมวัย 6 กิจกรรม

การจัดกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ของชั้นปฐมวัย1. กิจกรรมเสรี / การเล่นตามมุมทางโรงเรียนได้จัดมุมต่างๆให้กับเด็กคือ มุมวิทยาศาสตร์  มุสร้างสรรค์ มุมบ้าน  มุมดนตรีมุมหนังสือ  มุมปั้น  มุมแต่งตัว  ขั้นตอนการจัดกิจกรรม1.  เด็กจะได้เข้ามุมต่างๆตามความสนใจในตอนเช้าก่อนเข้าเรียนเมื่อสัญญาณการเข้าเรียนเด็กจะเก็บของแล้วเตรียมตัวไปเข้าแถว2.  เด็กจะได้เข้ามุมอีกครั้งต่อเมื่อทำกิจกรรมที่ครูบอกเสร็จก่อนคนอื่นจะได้เข้าเล่นมุมเพื่อรอกิจกรรมต่อไป หรือช่วงหลังตื่นนอนก่อนกลับบ้าน3. หลังจากเล่นตามมุมต่างๆแล้วต้องรับผิดชอบเก็บสิ่งของในมุมนั้นๆให้เรียบร้อย2.  กิจกรรมสร้างสรรค์                กิจกรรมสร้างสรรค์  เป็นกิจกรรมที่ช่วยเด็กให้แสดงออกทางอารมณ์  ความรู้สึก  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจินตนาการ  โดยใช้ศิลปะ  เช่น  การเขียนภาพ  การปั้น  การฉีก -  ปะ  การตัดปะ  การตัดรูปภาพ การพิมพ์ภาพ  การเป่าสี การหยดสี  การระบายสีลงบนผ้าดิบร่วมกัน การร้อย  การประดิษฐ์ของเล่นเช่น กังหัน การพับกรดาษเป็นรูปเรือ นก จรวด  หรือวิธีการอื่นที่เด็กได้คิดสร้างสรรค์  และเหมาะสมกับพัฒนาการ  เช่น  การเล่นพลาสติกสร้างสรรค์  การสร้างรูป  จากฝาขวดน้ำที่มีสีต่างๆกัน  จากถุงพลาสติกที่พับเป็นรูปสามเหลี่ยม การร้อยแผ่นที่เจาะรู  การร้อยลูกปัด  การร้อยดอกไม้                ขั้นตอนการจัดกิจกรรม                1.  ครูจะแนะนำเรื่องที่เกี่ยวกับหน่วยการเรียนชวนพูดคุย                2. แนะนำสื่อที่จะใช้                3.  สาธิตการสร้างงานเช่นการใช้พู่กัน  การจุ่มสี  การจุ่มกาว                4.  เด็กลงมือปฏิบัติ                5.  นำผลงานที่ได้มานำเสนอต่อครูเพื่อบันทึกคำพูด นำเสนอกลุ่มเพื่อน                6. เก็บชิ้นงานเข้าแฟ้ม3.  กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ                การเคลื่อนไหวและจังหวะ  เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ  ของร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะ  โดยใช้เสียงเพลงจากแผ่นซีดี  จากการร้องเพลงร่วมกัน  คำคล้องจอง  ซึ่งเป็นจังหวะดนตรี ที่ใช้ประกอบได้แก่เสียงตบมือ  เสียงเพลง  มาประกอบการเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์  การใช้ส่วนต่าง ๆ  ของร่างกายยังไม่ผสมผสานหรือประสานสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์  การเคลื่อนไหวของเด็กมีลักษณะต่าง ๆ  ดังนี้1.       ช้า  ได้แก่  การคืบ  คลาน2.       เร็ว ได้แก่  การวิ่ง3.       นุ่มนวล ได้แก่  การไหว้  การบิน4.       ขึงขัง  ได้แก่  การกระทืบเท้าดัง ๆ  ตีกลองดัง ๆ5.       ร่าเริงมีความสุข  ได้แก่  การตบมือ  หัวเราะ6.       เศร้าโศกเสียใจ  ได้แก่  สีหน้า  ท่าทาง  ฯลฯทิศทางในการเคลื่อนไหว1.       เคลื่อนไหวไปข้างหน้าและข้างหลัง2.       เคลื่อนไหวไปข้างซ้ายและข้างขวา3.       เคลื่อนตัวขึ้นลง4.       เคลื่อนไหวรอบทิศ                ขั้นตอนการจัดกิจกรรม                ครูจะเริ่มด้วยการสาธิตการร้องเพลงพร้อมทำท่าทางประกอบหลังจากนั้นให้เด็กฝึกร้องเพลงตาม ทำท่าทางประกอบ ถ้าเป็นซีดีจะให้ดูซีดีก่อน 1-2 รอบ แล้วให้เด็กร้องพร้อมทั้งทำท่าทางประกอบ  จากกิจกรรมนี้ทางโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดกิจกรรมเด็กปฐมวัยที่ทางเขตจัดขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2550 โดยนำเด็กทั้งหมด 15 คนร่วมการแข่งขัน4.  กิจกรรมเสริมประสบการณ์ / กิจกรรมในวงกลม                กิจกรรมเสริมประสบการณ์  เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็ก  ได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้  ฝึกการทำงานและอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม  ทั้งกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่  กิจกรรมที่จัดมุ่งฝึกให้เด็กได้มีโอกาสฟัง  พูด  สังเกต  คิดแก้ปัญหาใช้เหตุผลและฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน  โดยจัดกิจกรรมด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น  สนทนา  อภิปราย  สาธิต  ทดลอง  เล่านิทาน  เล่นบทบาทสมมุติ  ร้องเพลง   ท่องคำคล้องจอง  ศึกษานอกสถานที่  เชิญวิทยากรมาให้ความรู้  ฯลฯ                ขั้นตอนการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์  ได้จัดทำหลายเรื่องเช่น                1.  การเล่าข่าวตอนเช้า  เป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาในการพูด  การฟัง  รู้จักแสดงความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น  ซึ่งสื่อที่ใช้อาจเป็นของจริง  ของจำลอง  หนังสือพิมพ์                2.  การเล่านิทาน   เป็นการเล่าเรื่องต่าง ๆ ส่วนมากจะเล่าก่อนนอนหรือเมื่อเด็กต้องการฟังเรื่องที่เล่าจะเป็นเรื่องที่เน้นการปลูกฝังให้เกิดคุณธรรม  จริยธรรม  เช่นเรื่องข้าวฟ้างจอมเหวี่ยง เรื่องนี้ช่วยแก้พฤติกรรมของเด็กชายสิทธิโชคได้มากเพราะเดิมเด็กคนนี้ชอบเหวี่ยงของเล่นวิธีการนี้จะช่วยให้เด็กเข้าใจได้ดีขึ้น  ในการเล่านิทานสื่อที่ใช้อาจเป็นรูปภาพ  หนังสือนิทาน  หุ่นนิ้ว ที่สวมศีรษะ                3.  การสาธิต  เช่นการเพาะเมล็ดผักบุ้ง  การทำแซนวิช  การคั้นน้ำส้ม  การระบายสี  การลากเส้นตัวอักษร การเขียนคำ  การวาดภาพ                4.  การทดลอง  /  การปฏิบัติ  เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเพราะได้ทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง  ได้สังเกตการเปลี่ยนแปลง  ฝึกการสังเกต  การคิด  แก้ปัญหา  และส่งเสริมให้เด็ดมีความอยากรู้อยากเห็นและค้นพบด้วยตนเอง  เช่น วิทยาศาสตร์ง่าย   การเลี้ยงหนอนผีเสื้อ  การปลูกพืช  การเทน้ำใสขวด  การพับกระดาษ                5.  การศึกษานอกสถานที่  ครูได้พาเด็กไปเรียนรู้นอกห้องเรียนตามห้องเรียนต่างๆ เช่นห้องคอมพิวเตอร์ ห้องพยาบาล  ห้องเก็บอุปกรณ์กีฬา บ่อเลี้ยงปลา คลองหน้าโรงเรียน ต้นไม้บริเวณโรงเรียน                6.  การร้องเพลง  เล่นเกม  ท่องคำคล้องจอง  เป็นการจัดให้เด็กได้แสดงออก  เพื่อความสนุกสนาน  เพลิดเพลิน  และเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและจังหวะ  เช่นเกมนกป้อนเหยื่อ บัวตูมบัวบาน                5.  กิจกรรมกลางแจ้ง                กิจกรรมกลางแจ้งเป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้มีโอกาสออกไปนอกห้องเรียนเพื่อออกกำลังเคลื่อนไหวร่างกายและแสดงออกอย่างอิสระ   โดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็กแต่ละคนเป็นหลัก  กิจกรรมกลางแจ้งที่จัดให้กับเด็กได้เล่นเช่น                5.1  การเล่นเครื่องเล่นสนาม                       เครื่องเล่นสนาม  หมายถึง  เครื่องเล่นที่เด็กอาจปีนป่าย  หมุน  โยก  ซึ่งทำออกมาในรูปแบบต่าง ๆ   เช่น                          - เครื่องเล่นสำหรับปีนป่าย  หรือตาข่ายสำหรับปีนเล่น                          - เครื่องเล่นสำหรับโยกหรือไกว  เช่น  ชิงช้า  ไม้กระดก  รถไฟ ฯลฯ                          - เครื่องเล่นสำหรับหมุน  เช่น  ม้าหมุน  พวงมาลัยรถสำหรับหมุนเล่น                          - ราวโหนขนาดเล็กสำหรับเด็ก                          - อิฐบล๊อกเดินทรงตัว  หรือเส้นขอบแนวสนาม                          -  ที่ลื่น หรือสไลเดอร์                          ขั้นตอนการจัดกิจกรรม                           ครูพานักเรียนลงสนาม อาจให้ลงมาเป็นแถวหรือลงไปรอครูก่อนหลังจากทำกิจกรรมเสร็จก่อนเพื่อน เมื่อพร้อมกันเข้าแถวรับฟังการแนะนำจากครู หรือการสาธิตการเล่น  ครูให้เล่นอย่างอิสระ โดยครูจะดูการเลานอยู่ตลอด                5.2  การเล่นกับอุปกรณ์กีฬา                    เป็นการฝึกการเล่นโดยใช้อุปกรณ์เช่น ลูกบอล เกมโยนลูกบอลลงตะกร้า รับ-ส่งลูกบอล ปาบอลลงพื้น  ส่งบอลมือต่อมือ เตะบอลเข้าประตู                5.3  การเล่นเกมละเล่น                        กิจกรรมการเล่นเกมการละเล่นที่จัดให้เด็กเล่น  เช่น เกมการละเล่นของไทย  เกมการละเล่นของท้องถิ่น เช่น มอญซ่อนผ้า  รีรีข้าวสาร  แม่งู  โพงพาง  กาฟักไข่ เป็นต้น  การละเล่นเหล่านี้ต้องใช้บริเวณที่กว้าง   โดยก่อนเล่นครูจะแนะนำและดูแลการเล่นอย่างใกล้ชิดในตอนแรกๆ หลังจากนั้นเด็กจะเล่นกันเองโดยจับกลุ่มกลุ่มเล็กๆตามความสมัครใจ  6.  กิจกรรมเกมการศึกษา                เกมการศึกษาที่ทางโรงเรียนจัดไว้มีทั้งที่จัดซื้อมาด้วยงบประมาณรายหัวส่วนมาจะเป็นไม้ มีลักษณะคงทนสีสวยงาม เช่นบล็อกต่างๆ เกมลอตโต เกมเรียงลำดับ เกมโดมิโน เกมต่อภาพ และยังมีเกมที่ครูผลิตโดยสื่อต้นแบบอีกหลายชุด                ขั้นตอนการจัดกิจกรรม                หลังจากเด็กตื่นนอนเก็บการบ้านและดื่มนมแล้วครูจะแนะนำเกมการศึกษาใหม่ๆ ให้เด็กได้เล่นโดยสาธิต จนเด็กทำได้ หลังจากนั้นเมื่อเด็กเล่นเกมใหม่แล้วจะนำเกมเก่ามาเล่นอีกก็ได้แต่มีข้อตกลงว่าเล่นแล้วเก็บด้วยช่วยกันรักษา 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อการสอน

คำสำคัญ (Tags)#กิจกรรมปฐมวัย

หมายเลขบันทึก: 156312, เขียน: 28 Dec 2007 @ 05:51 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 22:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)