การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ

อยู่เพื่อตนอยู่แค่วันตายอยู่เพื่อชนอยู่จนฟ้าดินสลาย

              การพัฒนาระบบสารสนเทศ

                      การพัฒนาระบบสารสนเทศมีหลักในการพัฒนาที่หลากหลาย  ในที่นี้จะเสนอการพัฒนาที่เป็นที่นิยม และเข้าใจง่ายโดยใช้หลักSDLC (System   Development   Life Cycle)  มีขั้นตอนการพัฒนา ระบบ 7 ขั้นตอนดังนี้

               1. เข้าใจปัญหา จะพัฒนาอย่างไร จะเลือกไปทิศทางใด

               2. ศึกษาความเป็นไปได้ การกำหนดปัญหาคืออะไร พัฒนาระบบมีความเป็นไปได้หรือไม่

               3. วิเคราะห์ระบบ  โดยการศึกษาระบบของการทำงานนั้นๆ

               4. การออกแบบ นำเอาความต้องการที่เก็บรวบรวมไว้ในขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบ มาทำการออกแบบให้เป็นระบบงานใหม่

               5. ลงมือสร้างและทดสอบ   สร้างโปรแกรมและทดสอบโปรแกรม

               6. การติดตั้ง  เมื่อพัฒนาโปรแกรมและตรวจสอบความถูกต้องเสร็จแล้ว  ก็ทำการติดตั้งโปรแกรม

               7. การบำรุงรักษา  เป็นขั้นตอนการปรับเปลี่ยนแก้ไข เพื่อพัฒนาต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศความเห็น (0)