สภาอาจารย์ : สำคัญแค่ไหนใน พ.ร.บ.

dhanarun
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

     

          ทวนสักนิ๊ดนะคะ  ตอนนี้เรายังย่ำอยู่ใน หมวด ๒ ของ พ.ร.บ. มน. และ พ.ร.บ. ม.มหิดล หมวดนี้มีชื่อว่า การดำเนินการ

          สำหรับ พ.ร.บ. มหิดล หมวดดำเนินการจะสิ้นสุดที่ มาตรา ๒๗ (ตามบันทึกนี้)  แล้วจะไปขึ้น หมวด ๓ การบริหารงาน เป็นมาตราที่ ๒๘

          แต่ พ.ร.บ. ของ มน. จะไม่มีหมวดบริหารงาน โดยสาระของการบริหารงานจะรวมอยู่ในหมวด ๒ ไล่เรียงต่อกันต่อไป

          ดังนั้น เพื่อให้สะดวกในการเทียบเคียง  บันทึกนี้ ดิฉันขอนำเสนอมาตรา ๒๕ ของ พ.ร.บ.มน. แบบกระโดดข้ามมาตราซึ่งไม่ต่อกับบันทึกเดิมนะคะ (ที่จริงต้องต่อ มาตรา ๒๑) และขอสัญญาว่า จะพยายามเรียงร้อยมาตราให้เป็นลำดับได้ในที่สุดค่ะ       

 

พ.ร.บ. มน. 

 

พ.ร.บ.มหิดล 

มาตรา ๒๕    ให้มีสภาอาจารย์เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่ออธิการบดีเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเสริมสร้างด้านจรรยาบรรณ และคุณธรรมของอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
   ให้มีสภาเจ้าหน้าที่ ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอแนะต่ออธิการบดี  และทำหน้าที่อื่นที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย
   องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ การได้มา วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ ตลอดจนการประชุมของสภาอาจารย์และสภาเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
มาตรา ๒๖      ให้มีสภาคณาจารย์ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย
   จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของสมาชิกสภาคณาจารย์ ตลอดจนการประชุมและการดําเนินงานของสภาคณาจารย์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
    มาตรา ๒๗    สภาคณาจารย์มีอํานาจและหน้าที่ ดังนี้
   (๑) ให้คําปรึกษาแนะนําแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ในกิจการของมหาวิทยาลัย
   (๒) เสนอแนะข้อคิดเห็น คําแนะนํา และให้คําปรึกษาแก่ สภามหาวิทยาลั ย และอธิการบดี เกี่ยวกับมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการกํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณดังกล่าว ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
   (๓) เสนอแนะข้อคิดเห็น คําแนะนํา และให้คําปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีเกี่ยวกับการพัฒนาคณาจารย์ทางด้านทักษะแห่งวิชาชีพคณาจารย์
   (๔) ติดตามและประเมินผลการพัฒนาคณาจารย์ ในมหาวิทยาลัยทางด้านทักษะแห่งวิชาชีพคณาจารย์
   (๕) เชิดชูและผดุงเกียรติคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย
   (๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยห้รืออธิการบดีมอบหมาย  

ข้อสังเกต

 1. การที่ พ.ร.บ. มหิดล จัดให้บทบาทของสภามหาวิทยาลัย  และสภาอาจารย์ อยู่ในหมวดที่ ๒ "การดำเนินการ" อาจเป็นเพราะ อยากจะให้สภามหาวิทยาลัย และสภาอาจารย์ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่เชิงนโยบาย กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผล  ไม่ใช่หน่วยงานในระดับลงมือบริหารงานเอง
 2. พ.ร.บ. มน. กำหนดให้มีทั้งสภาอาจารย์ และสภาเจ้าหน้าที่  นับเป็นการจัดระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมได้ดี 
  เพียงแต่ อำนาจหน้าที่ของสภาเจ้าหน้าที่ ยังไม่ได้ระบุให้ชัดเจนว่าให้คำปรึกษาและเสนอแนะต่ออธิการบดี เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง ??  อันที่จริง  อาจล้อตามของสภาอาจารย์ก็ได้มังคะ เพียงแต่เปลี่ยนคำว่าอาจารย์เป็นเจ้าหน้าที่ ก็เท่านั้นเอง
 3. ในเมื่อ สภามหาวิทยาลัย มีประธานสภาอาจารย์ เป็นกรรมการอยู่ด้วย ก็สมควรแล้วที่ ประธานสภาอาจารย์จะได้นำ ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น คําแนะนํา จากสภาอาจารย์  ไปบอกต่อแก่ สภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี ดังนั้น ใน พ.ร.บ.มน. สภาอาจารย์ต้องทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อ สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี  ไม่ใช่ต่ออธิการบดีเท่านั้น
 4. ใน พ.ร.บ. มน. กำหนดให้สภาอาจารย์มีหน้าที่เสริมสร้างด้านจรรยาบรรณ และคุณธรรมของอาจารย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ต้องลงมือบริหารจัดการ  ไม่เหมือนกับ พ.ร.บ.มหิดล ที่เพียงแต่กํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ ตามที่สภาคณาจารย์ได้เสนอแนะข้อคิดเห็น คําแนะนํา และให้คําปรึกษาแก่ สภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี ไว้แล้วเท่านั้น 
  ดิฉันเห็นว่า สภาอาจารย์ไม่น่าที่จะเป็นหน่วยงานลงมือเอง เพราะจะซ้ำซ้อนกับหน่วยงานด้านพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย และอาจมีปัญหาด้านงบประมาณ
 5. การกำหนดอำนาจหน้าที่ของสภาคณาจารย์ ของ พ.ร.บ. ม.มหิดล มีความละเอียดครอบคลุมดี ไม่เพียงแต่เรื่องจรรณยาบรรณ  แต่ยังรวมถึงเรื่องพัฒนาคณาจารย์ทางด้านทักษะแห่งวิชาชีพคณาจารย์ และเชิดชูและผดุงเกียรติคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยด้วย
  ถ้า พ.ร.บ.มน. กำหนด เพิ่มเติม ก็จะได้เพิ่มเป็น 2 เท่า เพราะจะรวมถึงเจ้าหน้าที่ด้วย


บันทึกเดิมที่เกี่ยวข้อง  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blogความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

155409

เขียน

22 Dec 2007 @ 18:53
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 22:05
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก