การเขียนบทความวิจัย ตอนที่ 1 เน้นที่แก่นของเนื้อหา

แก่นของเนื้อหาคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเขียนบทความวิจัย แต่มักถูกมองข้าม ผู้วิจัยควรตระหนักถึงสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารกับผู้อ่าน สิ่งที่ต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจ ทั้งนี้เนื่องจากในสมัยโลกาภิวัฒน์ ทุกคนมีความจำเป็นต้องรับสารอย่างรวดเร็วและชัดเจน แบบฝึกหัดต่อไปนี้จะช่วยให้ท่านรู้จักวิธีการสื่อสารให้ตรงประเด็น

  • เขียนประเด็นหลัก 3 ข้อจากงานวิจัยของท่าน
  •   สรุปบทความวิจัยของท่านด้วยประโยค 1 ประโยค
  •   อธิบายงานวิจัยให้ผู้ร่วมงานฟังโดยใช้เวลาเพียง 1 นาที

ปัญหาที่พบบ่อยคืองานวิจัยมีการค้นพบที่สำคัญหลายอย่าง ทำให้ผู้วิจัยประสบความยากลำบากในการเรียบเรียง ดังนั้นอาจใช้ประโยคได้มากกว่า 1 ประโยคในการบรรยายภาพรวมของงานวิจัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาตนเองความเห็น (0)