คลังนวัตกรรม สพท.นครปฐม เขต 1

ไพฑูรย์
ขอให้การนำไปใช้จงบังเกิดประโยชน์แก่เด็กไทยทั้งมวลด้วยเถิด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1 โดยกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กำลังพัฒนาคลังนวัตกรรม เพื่อให้บุคลากรในสังกัด มีแหล่งเผยแพร่ผลงาน นวัตกรรม ความรู้ ความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยจัดทำเว็บไซต์ขื่อ http://www.npt1inno.org ตอนนี้เพิ่งเริ่มอัพโหลดนวัตกรรมไปใหม่ ถ้าสนใจก็ขอเชิญเยี่ยมชมได้ มีดีบ้าง ไม่ดีบ้าง ชอบบ้าง ไม่ชอบบ้าง สวยบ้าง ไม่สวยบ้าง ใช่บ้าง ไม่ใช่บ้าง สุดแท้แต่ใครจะเห็นประโยชน์และนำไปใช้

ขอให้การนำไปใช้จงบังเกิดประโยชน์แก่เด็กไทยทั้งมวลด้วยเถิด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศน.ไพฑูรย์

คำสำคัญ (Tags)#นวัตกรรม#คลังนวัตกรรม#http:npt1inno.org#สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1#แหล่งเผยแพร่ผลงาน

หมายเลขบันทึก: 155034, เขียน: 20 Dec 2007 @ 21:11 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 07:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

  • มาชื่นชมชาวนครปฐม เขต 1
  • เยี่ยมมากค่ะ
  • คงมีโอกาสได้แลกเปลี่ยน และต่อยอดกันนะคะ
เขียนเมื่อ 

ไปด้วยคน จะไปดูงาน เตรียมรับให้ดีนะครับ ศน ไพฑูรย์

กำลังตามหานวัตกรรมของ สพท. อยู่พอดีค่ะ...ไง...ก็ขอเรียนรู้นวัตกรรมที่ดำเนินการในโครงการ 1 ร.ร. 1 นวัตกรรม ในปีงบประมาณ 2549 - 2550 ด้วยนะคะ

เขียนเมื่อ 

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดงานเกษตรน่ารู้ คู่คนไทย

ผู้ศึกษาค้นคว้า นางบุษรา อกตัน

ปีที่ทำการศึกษา ปีการศึกษา 2551

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดงานเกษตรน่ารู้ คู่คนไทย ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่4 ชุดงานเกษตรน่ารู้ คู่คนไทย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 ก่อนและหลังการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดงานเกษตรน่ารู้ คู่คนไทย ประชากรคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองโสน อำเภอกำแพงแสน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาคือ หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่4 ชุดงานเกษตรน่ารู้ คู่คนไทย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่า t-test

ผลการศึกษา พบว่า 1) หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดงานเกษตรน่ารู้ คู่คนไทย มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.54/83.46 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม หลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ค่า t = 26.05 ) 3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดงานเกษตรน่ารู้ คู่คนไทย โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด( = 4.72 S.D. = 0.45)เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุดทุกข้อ