สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1 โดยกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กำลังพัฒนาคลังนวัตกรรม เพื่อให้บุคลากรในสังกัด มีแหล่งเผยแพร่ผลงาน นวัตกรรม ความรู้ ความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยจัดทำเว็บไซต์ขื่อ http://www.npt1inno.org ตอนนี้เพิ่งเริ่มอัพโหลดนวัตกรรมไปใหม่ ถ้าสนใจก็ขอเชิญเยี่ยมชมได้ มีดีบ้าง ไม่ดีบ้าง ชอบบ้าง ไม่ชอบบ้าง สวยบ้าง ไม่สวยบ้าง ใช่บ้าง ไม่ใช่บ้าง สุดแท้แต่ใครจะเห็นประโยชน์และนำไปใช้

ขอให้การนำไปใช้จงบังเกิดประโยชน์แก่เด็กไทยทั้งมวลด้วยเถิด