ท่าเรือประมง

Mr. Mr.Dong Dang
ท่าเรือประมง
  ท่าเรือประมง
ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2514 แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2515 โดยงบประมาณแผ่นดิน 3,000,000 บาท และ
งบประมาณลงทุนขององค์การสะพานปลา 919,150 บาท รวมเป็นเงิน 3,919,150 บาท เปิดให้ชาวประมงจอดเรือขนถ่ายสินค้า
สัตว์น้ำ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2515 เป็นต้นมา
   ได้จัดแบ่งพื้นที่ตามประโยชน์การใช้งานเป็น 5 ส่วน คือ 
                
   1. ท่าเทียบเรือประมง โรงคลุมขนถ่ายสัตว์น้ำ ลานคัดเลือกปลา ซึ่งมีอยู่เดิมมีความยาวประมาณ 200 เมตร พื้นที่ประมาณ 
4,800 ตารางเมตร สามารถให้บริหารเรือประมงได้พร้อมกันครั้งละ 28-32 ลำ และได้รับงบประมาณ กจภ. ปี 2538 ขยายท่าเทียบ
เรือประมงออกไปเต็มพื้นที่ริมแม่น้ำ ความยาวประมาณ 180 เมตร โดยก่อสร้างเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2540 แต่ส่วนหนึ่งเป็นท่า
โม่น้ำแข็งของบริษัทเอกชนประมาณ 54 เมตร คงเหลือเป็นท่าเทียบเรือประมงสำหรับให้บริการชาวประมงเพียง 126 เมตร พร้อม
โรงคลุมและลานคัดเลือกปลา พื้นที่ประมาณ 4,000 ตารางเมตร ซึ่งเมื่อรวมความยาวท่าเทียบเรือประมงทั้งหมดประมาณ 326 
เมตร สามารถให้บริการเรือประมงได้พร้อมกันครั้งละประมาณ 40-50 ลำ
   2. ตลาดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ และโรงคลุมบรรจุสัตว์น้ำ 2 โรง เนื้อที่ประมาณ 2,500 ตารางเมตร จัดแบ่งเป็นล็อต ประมาณ 
120 ล็อต และพื้นที่สำหรับบรรจุขนถ่ายสัตว์น้ำ (ปลาเลย) สำหรับรถบรรทุก 10 ล้อ (ตู้) รวมประมาณ 15,560 เที่ยว/ปี ซึ่งไม่รวม
การขนส่งปลาไก่ประมาณ 9,000 เที่ยว/ปี
   3. พื้นที่อาคารพาณิชย์ อาคารแพปลา อาคารที่อยู่อาศัย ตลาดจำหน่ายอาหาร รวมประมาณ 175 คูหา และพื้นที่สำรองที่จะก่อ
สร้างเพิ่มเติมได้อีกประมาณ 34 คูหา
   4. พื้นที่อุตสาหกรรมพื้นฐานของการประมง และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อาทิ โรงน้ำแข็ง 1 โรง โรงงานปลากระป๋อง 1 โรง
   5. พื้นที่อุตสาหกรรมย่อยแปรรูปสินค้าสัตว์น้ำขึ้นต้น (Pre processing) จำนวนประมาณ 15 ราย และกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกัน
กับการขนส่งสินค้าสัตว์น้ำ จำนวนประมาณ 5 ราย
   ท่าเทียบเรือประมงปัตตานีให้บริการขนถ่ายสัตว์น้ำแก่เรือประมงตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุดตลอดทั้งปี ซึ่งมีหลักเกณฑ์การ
ใช้สถานที่ในการนำเรือประมงต่าง ๆ เข้าขนถ่ายสัตว์น้ำ ดังนี้
   
   1. เรืออวนล้อม อวนซั้ง ใช้สถานที่ในส่วนของท่าเทียบเรือ (ท่าเก่า) ตั้งแต่ล๊อคที่ 1-32 ตลอด 24 ชั่วโมง
   2. เรืออวนลาก ใช้สถานที่ในส่วนของท่าเทียบเรือ (ท่าเก่า) ตั้งแต่ล๊อคที่ 17-32 ระหว่างเวลา 24.00 - 09.00 นาฬิกา
   3. เรือปลาโขด (อวนดำหรืออวนล้อมทำประมงไม่เกิน 4 วัน) ใช้สถานที่ในส่วนของท่าเทียบเรือประมง (ท่าเก่า) ตั้งแต่ล๊อคที่ 
17-32 ระหว่างเวลา 09.00 - 24.00 นาฬิกา แต่หากไม่มีอวนลากหรือมีพื้นที่ว่างก็สามารถขึ้นได้ตั้งแต่ 06.00 นาฬิกา
   4. เรือทัวร์ ใช้สถานที่ทั้งในส่วนของท่าเทียบเรือประมง (ท่าเก่า) ตั้งแต่ล๊อคที่ 17-32 และท่าเทียบเรือ (ส่วนขยาย) ตั้งแต่ล๊อคที่ 
33-53 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 24.00 นาฬิกา
   5. เรืออวนลากเล็กและเรืออวนรุน ใช้สถานที่ในส่วนของท่าเทียบเรือ (ส่วนขยาย) ตั้งแต่ล๊อคที่ 33-53 ตั้งแต่เวลา 03.00-10.00 
นาฬิกา
   ระบบซื้อขายสัตว์น้ำ
   1. ทำการซื้อขายโดยระบบการต่อรองราคา
   2. ทำการซื้อขายโดยระบบการประมูล เช่น ปลาหมึกชนิดต่าง ๆ
ที่มา.http://investment.pattani.org/pattani/investment/investment_show.php?topic_id=70

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง G.801

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 15495, เขียน: 15 Feb 2006 @ 17:23 (), แก้ไข: 16 Jun 2012 @ 17:57 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)