แนวทางปฏิบัติและวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบสำนักนายก พ.ศ. 2535 พร้อมฉบับปรับปรุงแก้ไขฯ  วันที่  22  มกราคม  2549  ณ โรงแรมธาริน  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  การอบรมเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและระเบียบใหม่ ๆ  และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน่วยงานภายนอกที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุที่เหมือนกัน และขั้นตอนอาจจะแตกต่างกัน ความหวังสิ่งแรกก็อยากหาประสบการณ์ในการทำงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าเราปฏิบัติงานแตกต่างจากหน่วยงานอื่นหรือไม่  ซึ่งการอบรมได้แนะแนวทางในการอบรมพัสดุ คือ การทำงานด้านพัสดุทุกอย่างต้องมีหลักฐานทุกครั้งและทำอย่างรอบครอบ  เรียกได้ว่าการทำงานต้องอยู่ในความไม่ประมาท ให้คุ้มค่ากับเงินและโปร่งใส  ทุกอย่างบางครั้งการทำงานเราก็อาจไม่คาดคิด  คิดว่าไม่ผิด แต่บางครั้งเราอาจจะผิดโดยไม่ได้ตั้งใจ  ฉะนั้นการทำงานต้องมีการวางแผน มีหลักฐานและมีพยานรับรู้ทุกอย่าง เช่น แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องทำขึ้น  และต้องเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้  แต่ดีที่เราทำเป็นประเพณีอยู่แล้วสำหรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถตรวจสอบได้  พร้อมทั้งการรายงานการจัดซื้อให้ผู้บริหารได้รับทราบ  แต่ก็มีอยู่หน่วยงานหนึ่ง รู้สึกว่าจะเป็น อบต. การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานนั้นค่อนข้างจะเสี่ยงคือจัดซื้อทุกอย่างอยู่เพียงร้านเดียว  แต่เราก็ไม่เคยปฏิบัติ  ทำให้เราเกิดการเปรียบเทียบ  และก็ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรที่ให้ความรู้และกรณีใหม่ ๆ เป็นประสบการในการทำงานให้กับพวกเราที่เข้าอบรม