นันทนาการ

นันทนาการ

นันทนาการ (Recreation)

กิจกรรมนันทนาการ เริ่มมีขึ้นมาพร้อมกับวิวัฒนาการของมนุษย์ ตั้งแต่สมัยโบราณจนกระทั่งมาถึงยุคปัจจุบัน ซึ่งได้ มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคแต่ละสมัยและในแต่ละภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะในสังคมที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว มักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมนั้นๆ ซึ่งเป็นสาเหตุการเกิดความเครียดทางด้าน จิตใจได้ทั้งสิ้น ฉะนั้น กิจกรรมนันทนาการ จึงเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งของประชาชน ที่ต้องการได้รับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตประจำวัน                                การท่องเที่ยวและการกีฬา (Tourism and Sports) เป็นกิจกรรมนันทนาการประเภทหนึ่งที่จะนำไป    สู่การเสริมสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่และหลากหลายแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยว (Tourism) เป็นกระบวนการนันทนาการ (Recreation) รูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเวลาว่าง (leisure time) ที่มีการเดินทาง (travel) เข้ามาเกี่ยวข้อง  โดยเป็นการเดินทางจากที่หนึ่ง ที่มักหมายถึงที่อยู่อาศัย ไปยังอีกที่หนึ่งที่มักถือเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม  โดยมีแรงกระตุ้น(motivator) จากความต้องการในด้านกายภาพ ด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตประเพณี และด้านสถานะเพื่อการยอมรับนับถือ  กิจกรรมท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต  สร้างความประทับใจ  มีความซาบซึ้งในธรรมชาติ  ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  วิถีชีวิตของชุมชนและสังคมในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป  นอกจากนี้ การท่องเที่ยวยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการเจริญ เติบโตทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม รวมทั้งบุคลิกภาพด้วยกีฬา (Sports) เป็นกระบวนการนันทนาการ (Recreation) รูปแบบหนึ่ง  ที่มุ่งเพื่อความสนุกสนาน  เพลิดเพลิน  ผ่อนคลายความตึงเครียด  และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  นอกจากนี้ กีฬายังช่วยส่งเสริมพัฒนา      การเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาด้วย1. ความหมายของนันทนาการ นันทนาการ (Recreation) เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคม โดยใช้เวลาว่างหรือเวลาอิสระเข้าร่วมกิจกรรม ในรูปแบบที่หลากหลายตามความสมัครใจและสนใจ  นันทนาการมีความหลากหลายประการ  พอสรุปได้ดังต่อไปนี้1.1 นันทนาการ หมายถึง การทำให้สดชื่นหรือการสร้างพลังขึ้นมาใหม่ (Re + Fresh, Re + Creation) เป็นความหมายเริ่มแรกที่ได้มีการอธิบายว่า  การที่บุคคลได้รับประทานอาหารเข้าไปแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงาน โดยแรงขับภายใน  จะทำให้เขาต้องใช้พลังงานในรูปแบบของการเคลื่อนไหวหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ  แล้วก่อให้เกิด        การเหนื่อย เมื่อยล้า ดังนั้น บุคคลจึงต้องการนันทนาการเพื่อสร้างพลังขึ้นมาใหม่ หรือสร้างความสดชื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง หรือการที่บุคคลมีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความสดชื่นและพลังงานขึ้นมาใหม่ในรูปแบบของการเล่น การแสดงออกในด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ งานอดิเรก หรือไปท่องป่า เป็นต้น ถือเป็นนันทนาการ  1.2 นันทนาการ หมายถึง กิจกรรม (Activities) ซึ่งมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย การที่บุคคลหรือชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามความสนใจของตน แล้วก่อให้เกิดผลการพัฒนาอารมณ์สุข สนุกสนาน และ/หรือสุขสงบ  กิจกรรมในที่นี้หมายถึง กิจกรรมประเภทเกม กีฬา  ศิลปะ ดนตรี การแสดงละคร การดินทางท่องเที่ยว การอยู่ค่ายพักแรม งานอาสาสมัคร งานอดิเรก กีฬาท้าทาย เป็นต้น         1.3 นันทนาการ หมายถึง กระบวนการ (Process) กล่าวคือ นันทนาการเป็น กระบวนการในการพัฒนาประสบการณ์ หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลหรือสังคม  โดยอาศัยกิจกรรมนันทนาการ ต่าง ๆ เป็นสื่อ ในช่วงเวลาว่าง เวลาอิสระ  โดยที่บุคคลเข้าร่วมโดยความสมัครใจ หรือมีแรงจูงใจ แล้วส่งผลให้เกิด      การพัฒนาอารมณ์สุข สนุกสนาน และสงบสุข   1.4 นันทนาการ หมายถึง สวัสดิการสังคม (Social Welfare) นันทนาการ คือสถาบันทางสังคม สวัสดิการทางสังคม  ซึ่งรัฐบาลและฝ่ายบริหารท้องถิ่นจะต้องมีหน้าที่จัดการให้บริการแก่ชุมชน เพื่อสร้างบรรยากาศของเมืองและของประเทศให้น่าอยู่ มีความอบอุ่นใจ  เช่น  จัดอุทยานแห่งชาติ  วนอุทยานแห่งชาติ   ศูนย์เยาวชน สวนสาธารณะ เป็นต้น 

2. เป้าหมายของนันทนาการ

2.1 พัฒนาอารมณ์สุข นันทนาการเป็นกระบวนการที่เสริมสร้าง และพัฒนาอารมณ์สุขของบุคคลและชุมชน  โดยอาศัยกิจกรรมต่าง ๆ เป็นสื่อกลางในช่วงเวลาว่างหรือเวลาอิสระ  การเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ  และ        กิจกรรมนั้นจะต้องเป็นกิจกรรมที่สังคมยอมรับ  สามารถก่อความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน และหรือความสุขสงบ 2.2 เสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ กิจกรรมนันทนาการหลายอย่าง ช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้เข้าร่วม  ทั้งนี้ เพราะความหลากหลายของกิจกรรม เช่น กิจกรรมท่องเที่ยว ทัศนศึกษา เสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ในสถานที่และทรัพยากรท่องเที่ยว  ไม่ว่าจะเป็นทางด้านโบราณวัตถุ ทัศนียภาพ โบราณสถาน ศิลปประเพณี วัฒนธรรม หรือสิ่งของหายากก็ตาม การเล่นเกมหรือกีฬาพื้นเมือง กีฬาสากล ศิลปหัตถกรรม ดนตรี หรือวรรณกรรม การอ่าน พูด เขียน ตลอดจนนันทนาการนอกเมืองกลางแจ้ง  นันทนาการทางสังคม ซึ่งมีความแตกต่างของกิจกรรมมากมาย ขึ้นอยู่กับประสบการณ์  และพื้นฐานเดิมของบุคคลหรือชุมชน 2.3 เพิ่มพูนประสบการณ์ กระบวนการทางนันทนาการ ก่อให้เกิดการพัฒนาทางอารมณ์สุข ดังนั้น ทัศนียภาพ ความซาบซึ้ง  ความประทับใจ ความสะใจ ความภาคภูมิใจ  มุมหนึ่งหรือเสี้ยวหนึ่งแห่งความประทับใจ มุมสงบ สุขใจ อารมณ์สุข       สนุกสนานเพลิดเพลิน  และอารมณ์สุขสงบจึงเป็นประสบการณ์หรือคุณภาพชีวิตของบุคคล  หรือชุมชนที่จะพึงหาได้   กิจกรรมหลายอย่างต้องมีการเตรียมตัว เตรียมความพร้อม เช่น การเข้าร่วมกิจกรรม เสี่ยง ท้าทาย ความสามารถของ       ผู้เข้าร่วม จะต้องมีการฝึกซ้อมเสริมสร้างความมั่นใจ  ทักษะที่สร้างเสริมประสบการณ์ หรือกิจกรรมบางอย่างเคยเข้าร่วมมาแล้ว  แต่ผู้เข้าร่วมอยากสร้างความประทับใจหรือความทรงจำเดิม เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ 2.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม นันทนาการให้คุณค่า และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลและชุมชน  ฝึกให้เข้าร่วมในกิจกรรมของชุมชนด้วยความสนใจและสมัครใจ  กิจกรรมอาสาสมัครให้คุณค่าการมีส่วนร่วมอาสาพัฒนาเกี่ยวข้องกับชุมชนอื่น  ให้   กิจกรรมมนุษยสัมพันธ์และกลุ่มสัมพันธ์ สอนให้ผู้เข้าร่วมทำงานเป็นทีม เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม รู้จักหน้าที่ สิทธิ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น  ในฐานะองค์กรของสังคม เช่นเดียวกับกิจกรรมกีฬา การอยู่ค่ายพักแรม  เป็นต้น 2.5 ส่งเสริมการแสดงออกแห่งตน กิจกรรมนันทนาการหลายประเภท เช่น ศิลปหัตถกรรม กีฬาประเภทต่าง ๆ ดนตรี ละคร การเล่น  เกม ประเพณี  เป็นการส่งเสริมให้บุคคลได้แสดงออกในด้านความนึกคิด  สร้างสรรค์ การระบายอารมณ์ การเลียนแบบสถานการณ์ หรือพฤติกรรมต่าง ๆ ทำให้สามารถเรียนรู้และรู้จักตนเองมากขึ้น สร้างความมั่นใจ ความเข้าใจ และการควบคุมตนเอง การรู้จักเลือกกิจกรรม หรือพฤติกรรมในการแสดงออก เป็นการส่งเสริมสุขภาพและบุคลิกภาพให้แก่ตนเอง 2.6 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต กระบวนการนันทนาการช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคม กิจกรรมนันทนาการช่วยพัฒนาอารมณ์ ความสุข ความสามารถของบุคคล  สุขภาพและสมรรถภาพ ส่งเสริมสุขภาพจิต ความสมดุลของกาย  และจิต และความสมดุลในการแบ่งเวลาทำงาน นันทนาการเป็นการลดความเครียด ความวิตกกังวล  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับกลุ่มสังคม ส่งเสริมการแสดงออก เพิ่มพูนประสบการณ์  สิ่งเหล่านี้ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคม ทุกระดับวัย  ทุกเพศ  นอกจากนี้นันทนาการยังพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มประชากรทุกกลุ่ม  ไม่ว่าจะเป็นชุมชนยากจนแออัด  ชุมชนมั่งมี ประชากรพิเศษ คนพิการ หรือกลุ่มด้อยโอกาสก็ตาม 2.7 ส่งเสริมความเป็นมนุษยชาติ กิจกรรมนันทนาการส่งเสริมพฤติกรรมและพัฒนาความเจริญงอกงามของบุคคล ทั้งทางกาย อารมณ์  สังคม สติปัญญา และจิตใจของทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย  ตามความสนใจและความต้องการของบุคคล กิจกรรมนันทนาการช่วยสร้างความเข้าใจอันดีในหมู่เพื่อนมนุษย์ เข้าใจสภาพสิ่งแวดล้อม  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ  ช่วยสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชนชาติต่อไป  ให้คุณค่าทางสังคม การอยู่ร่วมกัน การร่วมมือกันอยู่ในสังคมอย่างมี ความสุข นันทนาการนานาชาติ เช่น มหกรรมกีฬา ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติช่วยส่งเสริมความเข้าใจอันดี  และมิตรภาพของมนุษย์  ในสังคมที่มีการปกครองในระบบที่ต่างกัน 2.8 ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี กิจกรรมนันทนาการ เป็นการให้การศึกษาแก่เยาวชนในด้านการช่วยเหลือตนเอง สิทธิหน้าที่       ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย และการปรับตัวให้เป็นพลเมืองดี ตัวอย่างเช่น กิจกรรมกีฬา การอยู่ค่ายพักแรม กิจกรรมอาสาพัฒนา กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  กิจกรรมศิลปะ  ดนตรี  หัตถกรรม  และการละเล่นต่าง ๆ ช่วยส่งเสริมคุณค่าลักษณะนิสัยความเป็นพลเมืองดี  ความไม่เห็นแก่ตัวและรู้จักช่วยเหลือส่วนรวมเป็นสำคัญ จึงช่วยให้สังคมอบอุ่นและเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต

3. ลักษณะพื้นฐานของนันทนาการ

จากความหมายของนันทนาการ  สามารถตีความหมายได้หลากหลาย  ซึ่งอาจจะมองในเรื่องของประสบการณ์หรือกระบวนการหรือกิจกรรมที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือแหล่งสถาบันทางสังคม ดังนั้น นักวิชาการหลายท่านได้วางหลักเกณฑ์ในเรื่องของลักษณะพื้นฐานของนันทนาการ ไว้ดังนี้3.1 นันทนาการเกี่ยวข้องกับกิจกรรม  ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งที่กระทำและถูกกระทำ รูปแบบของกิจกรรมนั้นหลากหลาย ตั้งแต่เกมกีฬา ศิลปหัตถกรรม ดนตรี ละคร กิจกรรมกลางแจ้งนอกเมือง งานอดิเรก       การท่องเที่ยว โยคะ สมาธิ  เป็นต้น3.2 นันทนาการมีรูปแบบหลากหลาย มีขอบเขตไม่จำกัด  ตั้งแต่ในรูปแบบของกิจกรรมซึ่งกำหนดเป็น 14  หมวดหมู่ใหญ่แล้ว  นันทนาการยังมีรูปแบบที่จัดบริการเป็นสวัสดิการสังคม  เป็นแหล่งนันทนาการบริการแก่กลุ่มประชากรทุกระดับวัย และประชากรกลุ่มพิเศษ3.3 นันทนาการจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจและมีแรงจูงใจ นั่นคือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ จะต้องเป็นการเข้าร่วมด้วยความสนใจ  สมัครใจ  และมีแรงจูงใจในกิจกรรมที่เข้าร่วม โดยมิได้ถูกบังคับ3.4 นันทนาการเกิดขึ้นได้ในเวลาที่ไม่จำกัด บุคคลและชุมชนมีอิสระที่เข้าร่วมในสิ่งที่เขาต้องการจะเล่น หรือเข้าร่วมโดยไม่จำกัดเวลา3.5 นันทนาการเป็นกิจกรรมที่ทำในเวลาว่าง ว่างจากการทำงาน ภารกิจประจำวัน และไม่ควรนำเวลาพักผ่อนนอนหลับมาทำกิจกรรมนันทนาการจนเสียสุขภาพ3.6 นันทนาการเป็นกิจกรรมที่มิได้มุ่งหวังเพื่อหารายได้ หรือการประกอบอาชีพ3.7 นันทนาการจะต้องเป็นสิ่งที่จริงจังและมีจุดมุ่งหมาย ประสบการณ์นันทนาการเป็นการพัฒนา   คุณภาพชีวิต พัฒนาอารมณ์สุข มีคุณค่าสาระ เป็นสิ่งจริงจัง และมีจุดหมายเสมอ3.8 นันทนาการเป็นการบำบัดรักษา  กิจกรรมนันทนาการช่วยฟื้นฟู  และรักษาคนไข้และเปิดโอกาสให้คนไข้เลือกกิจกรรมในเวลาว่าง  กระทำเพื่อพัฒนาสุขภาพกายและจิตใจยามฟื้นไข้ หรือระหว่างการบำบัดรักษา3.9 นันทนาการเป็นกิจกรรมที่สามารถยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงได้  ตามความเหาะสม กิจกรรมนันทนาการสามารถจัดให้ตามความเหมาะสม ตามสภาพแวดล้อม ความต้องการและสนใจของชุมชน ตลอดจนอุปกรณ์ และสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวก3.10 นันทนาการจะต้องเป็นกิจกรรมที่พึงประสงค์ของสังคม  กิจกรรมนันทนาการของสังคม หรือ       ชุมชนหนึ่ง อาจจะไม่เหมาะสมกับอีกชุมชนหนึ่ง  ทั้งนี้ เพราะความสนใจ ต้องการค่านิยม วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี  สภาพแวดล้อม ความเชื่อ เป็นขอบข่ายวิถีชีวิตของชุมชน  ดังนั้น กิจกรรมนันทนาการจะต้องเป็นที่ยอมรับในสังคมนั้น ๆ

4. ปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีส่วนร่วมในนันทนาการ

การที่บุคคลและสังคมมีความสนใจและความต้องการเลือกกิจกรรมการใช้เวลาว่าง  เพื่อให้เกิด ประสบการณ์และคุณภาพชีวิตได้นั้น  ขึ้นอยู่กับบุคคล ตลอดจนบุคลิกภาพ ลีลาชีวิต และเป้าหมายของเขาเหล่านั้น  ได้แก่1.  เพื่อความสนุกสนานร่าเริง (Fun and Enjoyment) 2.  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (Quality of Life)3.  เพลิดเพลินธรรมชาติ เกี่ยวกับทัศนียภาพ ทิวทัศน์ที่งดงามตระการตา ได้รับประสบการณ์     การเรียนรู้จาก   ธรรมชาติ  เรียนรู้พื้นที่ของธรรมชาติที่ยังไม่ได้พัฒนา4.  เพื่อสมรรถภาพทางกาย5.  เพื่อลดความเครียด เกี่ยวกับความเครียดทางจิตใจ อารมณ์ สิ่งแวดล้อม เลี่ยงกิจวัตรประจำวัน6.  หนีจากความแออัด หาความสงบ จากการรบกวน หาความสงบ แยกตัวเองอยู่กับป่าธรรมชาติ7.  เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับนันทนาการกลางแจ้ง/นอกเมือง-  เป็นการเรียนรู้ทั่วไป-  เพื่อการค้นหาบุกเบิก-  เรียนรู้ภูมิทัศน์ท้องถิ่น8.  เพื่อรับรู้คุณธรรมและสัจธรรม-  ใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนอยู่กับครอบครัวคนใกล้ชิด9.  เพื่อความเป็นอิสระและความเป็นส่วนตัว10. เพื่อรู้จักครอบครัวในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ11. เพื่อคุณธรรม คุณค่าของบุคคลและน้ำใจไมตรี12. อยากประสบความสำเร็จ-  เป็นการสร้างความมั่นใจและเชื่อถือตนเอง-  ได้รับการยอมรับทางสังคม-  ได้พัฒนาทักษะ-  ได้ทดสอบความสามารถ-  ได้ความตื่นเต้นสะใจ13. เพื่อพักผ่อนกาย14. เพื่อเป็นผู้สอนและแนะนำที่ดี15. ได้รับการท้าทายและกิจกรรมเสี่ยงภัย16. เป็นการลดและป้องกันความเสี่ยงอันตราย17. เพื่อได้รู้จักเพื่อนใหม่18. ได้สะท้อนภาพชีวิตของบรรพบุรุษที่อยู่ใกล้ธรรมชาติมาก่อน

5. คุณค่าและประโยชน์ของนันทนาการ

                                เมื่อบุคคลและชุมชนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการในช่วงเวลาว่าง ด้วยความสมัครใจ ก็จะก่อให้ผลที่ได้รับในเรื่องของคุณค่า และประโยชน์ต่าง ๆ ได้แก่5.1 ช่วยให้บุคคลและชุมชนได้รับความสุข สนุกสนาน มีความสุขในชีวิต และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์5.2 ช่วยให้บุคคลและชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสมรรถภาพทางกายที่ดี เกิดความสมดุลของชีวิต5.3 ช่วยป้องกันปัญหาอาชญากรรมและพฤติกรรมเบี่ยงเบนในทางไม่พึงประสงค์ของเยาวชนและเด็ก  การพัฒนาพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนนับว่าเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเป็นกำลังคนที่มีประสิทธิภาพในอนาคต  กิจกรรมนันทนาการประเภทต่าง ๆ  ช่วยให้เด็กและเยาวชนเลือกได้ฝึกฝนตามความสนใจ และได้ใช้เวลาว่างในการพัฒนาลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ได้5.4 ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี  การที่ชุมชนได้มีโอกาสใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยเข้าร่วมใน    กิจกรรมนันทนาการ จะได้เรียนรู้ในเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณค่าทางสังคมเสรีประชาธิปไตย ลดความเห็นแก่ตัว  สร้างคุณค่าจริยธรรมความมีน้ำใจ การให้บริการ  รู้จักอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม  ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมของความเป็น พลเมืองดีของประชาชาติ5.5 ส่งเสริมการพัฒนาอารมณ์สุข กิจกรรมนันทนาการจะช่วยพัฒนาอารมณ์สุขรวมทั้งความสุข    สนุกสนาน และความสุขสงบ ลดความเครียด ความวิตกกังวล ทำให้อารมณ์แจ่มใสและช่วยส่งเสริมให้รู้จักการพัฒนาการ  ควบคุมอารมณ์  และบุคลิกภาพที่ดีอีกด้วย5.6 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ กิจกรรมนันทนาการ เช่น การเล่นพื้นเมือง วิถีชีวิต  ประเพณี   พื้นบ้าน  ตลอดจนแหล่งนันทนาการประเภทอุทยานประวัติศาสตร์  โบราณสถาน  และโบราณวัตถุ ช่วยส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  ส่งเสริมการเรียนรู้ทัศนคติ  และความซาบซึ้ง อันจักก่อให้เกิดการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของชาติต่อไป5.7 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  กิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งและนอกเมือง ได้แก่     กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม เดินป่า ศึกษาธรรมชาติ ไต่เขา เป็นต้น  กิจกรรมเหล่านี้ช่วยสอนผู้ที่เข้าร่วมได้รู้จักคุณค่า ของธรรมชาติ ซาบซึ้ง และสามารถดูแลอนุรักษ์ธรรมชาติอันจักเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และประชาชาติของโลก5.8 ส่งเสริมในเรื่องการบำบัดรักษา  กิจกรรมนันทนาการเพื่อการบำบัด เป็นกรรมวิธีและกิจกรรมที่จะช่วยรักษาคนป่วย ทั้งทางด้านร่างกาย และสุขภาพจิต เช่น งานอดิเรกประเภทประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และช่วยส่งเสริม ความหวัง ความคิด และการใช้เวลาว่างแก่คนป่วยซึ่งกำลังต่อสู่กับความทุกข์ทางกายหรือจิต กิจกรรมนันทนาการประเภทกีฬานันทนาการช่วยส่งเสริมการพัฒนาร่างกาย กิจกรรมนันทนาการทางสังคมช่วยสร้างขวัญกำลังใจของคนป่วย5.9 ส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ช่วยให้บุคคลได้แสดงออกและละลายพฤติกรรมของกลุ่ม สร้างเสริมคุณค่าทางสังคม ฝึกการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข กิจกรรมเกมกีฬา และกีฬาเพื่อการแข่งขัน  และการอยู่ค่ายพักแรมช่วยฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ ลดความเห็นแก่ตัว เสริมสร้างความสามัคคี และความเข้าใจอันดีในหมู่คณะ5.10 ส่งเสริมและบำรุงขวัญทหารและตำรวจ  ปฏิบัติหน้าที่ตามชายแดน กิจกรรมนันทนาการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมขวัญกำลังใจของทหาร ตำรวจชายแดน เป็นสิ่งจำเป็น และสำคัญยิ่งในการตอบแทน  ให้กำลังใจในกิจกรรมเวลาว่างแก่กองทหารและตำรวจชายแดน5.11 ส่งเสริมและบำรุงขวัญบุคลากรในหน่วยงาน การจัดกิจกรรมนันทนาการขึ้นในหน่วยงานต่าง ๆ ย่อมส่งผลดีต่อบุคลากรในหน่วยงานนั้น ๆ ให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีขวัญและกำลังใจต่อการที่จะปฏิบัติหน้าที่     การงานต่อไป  ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ไม่ควรละเลย 6. กิจกรรมนันทนาการ (Recreation Activity)6.1 กิจกรรมนันทนาการศิลปหัตถกรรม (Art and Crafts)                                กิจกรรมศิลปหัตถกรรม หมายถึง การประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ด้วยมือ หรืองานด้านศิลปะต่าง ๆ ที่ทำขึ้นด้วยมือ  ดังนั้น กิจกรรมนันทนาการประเภทศิลปหัตถกรรม จึงหมายถึง งานด้านศิลปะต่าง ๆ ที่ทำขึ้นด้วยมือในเวลาว่าง และมิได้ทำเป็นอาชีพ หรือหวังผลกำไรใด ๆ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะความสามารถในการใช้มือสร้างงานฝีมือให้แก่ชุมชน  เพื่อพัฒนาอารมณ์สุขและความเจริญเติบโตทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา กิจกรรมเหล่านี้ เช่น   งานไม้ เย็บปักถักร้อย การวาดภาพ  แกะสลัก งานประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ฯลฯ                                กิจกรรมนันทนาการประเภทศิลปหัตถกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ไม่มีขอบเขตจำกัด   ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว ผู้เข้าร่วมสามารถใช้จินตนาการของตน  สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ เช่น การแกะสลัก ผู้เข้าร่วมอาจแกะสลักไม้, ปูนปลาสเตอร์  ไปจนถึงแตงกวาหรือผลไม้ต่าง ๆ ก็ได้  การวาดภาพ ผู้วาดอาจวาดบนกระดาษ ฝาผนัง ผ้า หรือบนกระเป๋าหนังก็ได้  ดังนั้น กิจกรรมนันทนาการประเภทนี้ จะช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การเป็นตัวของตัวเอง และการแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ สามารถดัดแปลงให้เหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย นอกจากนี้ ยังเป็นกิจกรรมที่ไม่จำเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง  เพราะเราสามารถนำของที่ไม่มีประโยชน์แล้วมาประดิษฐ์ หรือสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์อย่างอื่นได้อีกด้วย

รูปแบบการจัดกิจกรรม

                                ในการจัดกิจกรรมนันทนาการประเภทศิลปหัตถกรรมนี้  ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใด ผู้นำที่ดีควรจะ   จัดเตรียมกิจกรรมไว้หลาย ๆ รูปแบบ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เลือกรูปแบบตามความคิดของผู้เข้าร่วมเอง เพื่อให้ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และผลงานที่ได้จะมีความหมายต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด กิจกรรมนันทนาการประเภทศิลปหัตถกรรมนั้นมีมากมาย  แต่เป็นที่รู้จักเรียงตามความนิยม  ได้แก่ เครื่องจักสาน เย็บปักถักร้อย เครื่องปั้นดินเผา การแกะสลักผลไม้ การทำร่ม การปั้น เครื่องเงินเครื่องเขิน การวาดภาพ  การทอเสื่อ ประดิษฐ์ดอกไม้  ทำรองเท้า  ทำกระเป๋า  ซิลก์ สกรีน (Silk Screen) ร้อยพวงมาลัย    จัดดอกไม้ ทำว่าว พับกระดาษ  การเป่าแก้ว  ฯลฯ                                 นอกจากนี้ ยังมีศิลปะสมัยใหม่ (New Arts) ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้น นั่นก็คือการประดิษฐ์งานศิลปะ โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการสร้างสรรค์ ซึ่งจะทำให้เกิดผลงานที่ละเอียด ประณีต และเหมือนจริงมากขึ้น เช่น การประดิษฐ์บัตรอวยพรด้วยคอมพิวเตอร์ การผลิตภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงที่มี   ความละเอียดสูง ฯลฯ ทำให้เกิดศิลปะใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นกิจกรรมที่ให้ความสนุกสนานและน่าสนใจเช่นกัน   6.2 กิจกรรมนันทนาการเกมกีฬา (Games and Sports)                                 เกมและกีฬานั้นเป็นกิจกรรมที่ต้องการความสัมพันธ์กันระหว่างทักษะการเคลื่อนไหว สติปัญญา  ความทนทาน และพละกำลังของร่างกาย ในการประกอบกิจกรรม ซึ่งบางกิจกรรมจะมีการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ลูกบอล ใช้ไม้ตีแล


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อการสอนคุณภาพชีวิต

คำสำคัญ (Tags)#นันทนาการ#ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ

หมายเลขบันทึก: 154426, เขียน: 18 Dec 2007 @ 12:52 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 00:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก


ความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 
  • นึกว่าใครหน้าคุ้นๆ
  • แหะๆ เพิ่งทราบว่าเป็นอาจารย์ เข้าใจผิดตั้งนาน
  • บันทึกนี้น่าสนใจดีนะค่ะ แต่ยาวจังเลยอ่านไม่ทันจบ อิอิ
  • เขียนบ่อยๆนะค่ะ!!
  • เคยเจออาจารย์ตอนกีฬามหาวิทยาลัยตอนอาจารย์เป็นกรรมการตัดสินแข่งกีฬาพื้นบ้าน  หน้าคุ้นๆ เหมือนเคยเห็นที่ไหนแต่นึกไม่ออก  ทีแรกก็คิดว่าไม่ใช่อาจารย์เหมือนกันค่ะ 
  • ขอบคุณค่ะ  วันหลังจะเข้ามาอ่านค่ะ
  • ได้รับความรู้ดี

 

เขียนเมื่อ 
หุหุ P  ทำไมไม่บอกไปละ ว่าที่เราโวย ว่าโกงเราอ่ะ อิอิ
เขียนเมื่อ 
  • มาดู
  • อาจารย์หายไปนานเลยครับ
momo
IP: xxx.128.166.8
เขียนเมื่อ 

อยากรู้เกี่ยวกับนันทนาการ 9 ยุคอะค๊า า หายากม๊ากก

ยังงัยถ้าอาจารย์จัยดีบอกหน่อยน๊าค๊า

ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ^^

วิษา
IP: xxx.176.111.81
เขียนเมื่อ 

อยากทราบ นันทนาการยุคโบราณ อดีด และยุคปัจจุบัน

และวิวัฒนาการของนันทนาการ

น้องแนน
IP: xxx.46.123.245
เขียนเมื่อ 

แชร์ประสบการณ์ลดน้ำหนัก ประสบการณ์จริงๆๆที่เจอกะตัวเอง

สวัสดีคะ วันนี้อยากมาแชร์ประสบการณ์ลดน้ำหนักคะ ก่อนอื่นขอเล่าก่อนนะคะว่าแนนเข้าใจตอนนี้พี่ๆกำลังมีปัญหาในการลดน้ำหนัก

หลายคนเคยลดน้ำหนักด้วยวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย อดอาหาร ทานยาลดน้ำหนัก โน้นนี่นั้น

แต่กลับไม่ได้ผลหรือบางคนถึงกับน้ำหนักมากขึ้นกว่าเดิม (YoYo)แนนก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นกัน

เดี๋ยวแนนเล่าให้ฟังแล้วกันนะคะว่าแนนไปเจออะไรที่ตื่นเต้นมาคะ อ๋อลืมบอกไปว่าแนนเป็นคนหนึ่งที่อ้วนมาตั้งแต่เด็ก

น้ำหนักถึง 65 กิโล สูง 155 ซม. แม่พาไปลดน้ำหนักมาหลายที่เหมือนกันแต่ไม่เห็นผลเลย (เศร้าจัง)

แต่ไม่เป็นไรฟ้าหลังฝนยังสดใสเสมอ ไม่รู้ว่าโชคดีหรือบุญหล่นทับ มีพี่คนหนึ่งมาแนะนำให้ทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวหนึ่ง

ตอนแรกแนนก็ไม่เชื่อ แต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อละคะ เพราะพี่เขาสวยกว่าแต่ก่อนมาก แต่ก่อนทั้งอ้วนและดำ พี่เขามาทักแนนว่าจำพี่ได้ไหม

แนนบอกจำไม่ได้คะว่าพี่เป็นใคร พี่เขาก็บอกว่าคนที่แนนชอบเรียกพี่ว่าอ้วนดำไง นั่งนึกยุพักหนึ่งและก็ร้องอ๋อเลยละ โห !!!!

พี่จิงๆๆหรอเนี้ยเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลย แนนก็ถามว่าพี่ไปทำอะไรมาคะ รู้มั้ยพี่เค้าบอกว่าไง พูดว่าไม่บอกหรอก

แนนแทบร้องอะไปถามตั้งหลายรอบว่าพี่ไปทำอะไรมา พี่เขาเลยบอกว่าพี่ทาน Me Shielving และพี่เค้าก็บอกว่าอยากรู้อะไรก็เข้าไปดูในเว็บนี่

http://bodyslender.igetweb.com หรือลองกรอกข้อมูลฝากไว้ในเว็บก็ได้นะ

ละกัน แนนใช้ไปแค่ 2 เดือนเอง น้ำหนักลดลงไปตั้ง 20 กิโลโน้น แนนดีใจมากเลยคะและตอนนี้แนนไม่รุว่าสวยขึ้นหรือว่าอะไรนะ

เดินไปไหนมาไหนก็มีแต่คนมอง และเวลาใส่ชุดอะไรก็สวย ในที่สุดความฝันแนนก็เป็นจริง แนนเข้าใจผู้หญิงด้วยกันดีคะว่าเรื่องรูปร่าง

ผิวพรรณเป็นเรื่องสำคัญ อย่าให้ใครมาว่าเราอ้วนได้ไม่ยอมๆ ผู้หญิงอย่างเราถ้าสวยก็เป็นใบเบิกทางได้ สู้ๆนะค่ะ

เออ//ลืมบอกไปคร่ะ..พี่เค้าฝากบอกว่า//สุ้ๆนะคร่ะ..เป็นกำลังใจให้ หรือโทรมาหาแนนโดยตรง 086-8296482

ยุพารัตน์ แสงหงษ์
IP: xxx.86.135.67
เขียนเมื่อ 

ดิฉัน จะขอถามเรียนกับนันทนาการ ยุคปฏิรูป ประวัติ ความเป็นมา เป็นยังไงคะ ดิฉันไปหาดุทุกเว๊บมาก็หาไม่เจอเลยมาสอบถามอาจารย์คะ