กระบวนการสร้างความดีมีคุณธรรม

กระบวนการสร้างความดีมีคุณธรรม

         ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (www.moralcenter.or.th) เชิญเข้าร่วมประชุมพิจารณารายงานการวิจัย : โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการสร้างความดีมีคุณธรรม  ในวันที่ 16 ก.พ.49 ช่วงบ่าย   ซึ่งผมเข้าร่วมไม่ได้   จึงขอให้ความเห็นไว้ ณ ที่นี้

       - ความดีมีคุณธรรมเป็นคุณสมบัติที่ซับซ้อน   เป็นความรู้ฝังลึกที่พัฒนาผ่านการกล่อมเกลา  การปฏิบัติและประสบการณ์
       - ความดีมีคุณธรรมเป็นเรื่องที่เรียนรู้ได้  ฝึกได้
       - การเรียนรู้/ฝึกฝนเรื่องความดีมีคุณธรรม  วิธีที่ทรงพลังที่สุดคือการปฏิบัติจริง
       - เนื่องจากความดี - คุณธรรมเป็นความรู้ฝังลึก   ดังนั้นการเรียนรู้เรื่องนี้วิธีหนึ่งคือการ ลปรร. ความรู้ฝังลึก   โดยการเล่าเรื่อง (storytelling) ที่สะท้อนพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมที่ประทับใจ
       - ดังนั้นวิธีการสร้างความดี  มีคุณธรรมให้แก่สังคมคือ  การประกวดเรื่องเล่าที่สะท้อนพฤติกรรม  ความคิด  ความเชื่อ  คุณค่าเชิงจริยธรรมที่มั่นคงแข็งแกร่ง   โดยต้องมีหลักฐานว่าเป็นเรื่องจริง  ไม่ใช่เรื่องแต่ง   ยิ่งถ้าเป็นเรื่องเล่าหลาย ๆ เรื่องของบุคคลคนเดียวหรือคนกลุ่มเดียว   ที่สะท้อนคุณธรรมจริยธรรมหลายมิติ  หลายด้าน  ก็ยิ่งดี   ถ้าพบกรณีเช่นนี้   ควรทำวีดีโอออกเผยแพร่   อาจเผยแพร่ทางโทรทัศน์หรือวิทยุ
       - นอกจากคุณธรรม - จริยธรรมระดับบุคคลแล้ว   ควรพิจารณาคุณธรรม-จริยธรรมระดับองค์กรระดับชุมชนหรือหมู่ชน

วิจารณ์  พานิช
 13 ก.พ.49
 วันมาฆบูชา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)