หนังสือ "Blue Ocean Strategy" ถือเป็นหนังสือดีๆ อีกเล่มหนึ่ง ที่ไม่ควรพลาด อยากให้เพื่อนๆลองหามาอ่านดูนะค่ะ ซึ่งหนังสือดังกล่าว ได้กลาวถึงการหาตลาดใหม่ๆ โดยมีเนื้อหาที่พอสรุปสังเขปได้คร่าวๆ ดังนี้

       ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โลกมีอุตสาหกรรมหรือตลาดใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา โดยตลาดที่มีอยู่แล้ว ในปัจจับันเรียกว่า "Red Ocean" ส่วนตลาดที่ยังไม่มีอยู่ในปัจจุบัน เรียกว่า "Blue Ocean" ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ใช้แนวคิด "Value Innovation" ซึ่งมีองค์ประกอบสองอย่างคือ การเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าโดยเพิ่ม(Raise) สิ่งที่ผู้เล่นในตลาดปัจจุบันมุอบให้แก่ลูกค้าน้อยกว่าที่ลูกค้าต้องการ และสร้าง (Create) สิ่งที่ยังไม่เคยมีผู้เล่นรายไหนในตลาดปัจจุบันมอบให้กับลูกค้า โดยการกำจัด (Eliminate) สิ่งที่ผู้เล่นในตลาดต่างมอบให้กับลูกค้าทั้งๆที่ลูกค้าไม่เห็นคุณค่าเลย และลด (Reduce) สิ่งที่ผู้เล่นในตลาดมอบให้กับลูกค้าจนมากเกินความต้องการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

      ดังนั้นการที่องค์กรจะสามารถสร้าง Blue Ocean Strategy ขึ้นมา และสามารถดำเนินกลยุทธ์ดังกล่าวได้สำเร็จ ต้องอาศัยกลยุทธ์ที่แตกต่างจาก Red Ocean ในแบบเดิมอย่างมาก ซึ่ง "Blue Ocean strategy" เป็นคำตอบหนึ่งที่จะทำให้องค์กรหลุดจากกับดักของการแข่งขันในแบบเดิมๆ และสร้างตลาดใหม่ที่ยังไม่มีใครกำหนดกฎเกณฑ์ในการแข่งขันใดๆ โดยสร้างคุณค่าและเพิ่มความพอใจให้กับลูกค้า ในขณะเดียวกันก็สร้างผลกำไรและการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนให้กับองค์กร