บลอกของชุดโครงการวิจัยภาคอิสานตอนล่าง

ยินดีต้อนรับทุกโครงการวิจัยสมัครเข้าเป็นสมาชิกของชุมชนการวิจัยภาคอิสานตอนล่าง

node manager

สวัสดีค่ะ

สมาชิกโครงการวิจัยกลุ่มอิสานตอนล่าง ทุกท่าน


    ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชุมชนของชุดโครงการวิจัยกลุ่มอิสานตอนล่าง

ขอให้ประธานโครงการวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏกล่มอิสานตอนล่าง ทุกโครงการ

สร้างบลอกของโครงการวิจัยของท่านแล้วสมัครเป็นสมาชิกของชุมชน

    ก.เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ  (ผศ.ดร.เสทื้อน) 

    ข.ชุดโครงการวิจัยภูมิภาคอิสานตอนล่าง(ผศ.ดร.รสริน )

    ค.ของโครงการวิจัยในareaเดียวกับท่าน เช่นโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียนร่วม เป็นต้น

 


    โครงการวิจัยทุกโครงการรวมทั้งชุดโครงการ จะมีบลอกของตนเองคนละบลอก

เพื่อบันทึกกิจกรรมและสื่อสารกันตลอกไปจนกว่าการวิจัยจะเสร็จสิ้น

    ขอความสำเร็จจงบังเกิด

    ผศ.ดร.รสริน พิมลบรรยงค์

      http://gotoknow.org/lne-trd48

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารชุดโครงการวิจัยและพัฒนาครู48ภูมิภาคอิสานล่างความเห็น (0)