ใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำตามบัญชีแนบท้ายCITES

ใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออกสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำตามบัญชีแนบท้าย CITES

 

1. ยื่นคำขอตามแบบฟอร์ม สป.4

 

2. เอกสารประกอบคำขอ (สำเนาทุกฉบับต้องลงชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

 

กรณีบุคคลธรรมดา

1) สำเนาบัตรประชาชน

2) สำเนาทะเบียนบ้าน

3) สำเนาใบสั่งสินค้า (Order) หรือสำเนาใบกำกับสินค้า (Invoice)

4) สำเนาใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำจากประเทศที่ส่งออก(กรณีนำเข้า)

5) หลักฐานการได้มาซึ่งสัตว์ป่า (กรณีส่งออก)

6) หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน (CITES)

7)สำเนาใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์(สป.11)

8) สำเนาใบอนุญาตส่งออก(Export permit)ของประเทศที่ส่งออก

( กรณีนำเข้า)

กรณีนิติบุคคล

1) สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล

2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

และหลักฐานตามข้อ 3) - 8) เหมือนกรณีบุคคลธรรมดา

 

กรณีไม่มายื่นด้วยตนเอง

1) หนังสือมอบอำนาจพร้อมติด อากรแสตมป์

10 บาท/ฉบับ หรือ 30 บาท/ปี

2) สำเนาบัตรประชาชน ผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ

และหลักฐานตามข้อ 3) - 8) เหมือนกรณีบุคคลธรรมดา

 

3. สถานที่ยื่นคำขอ

- ยื่นคำขอที่ ส่วนอนุญาตและจัดการประมง

สำนักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง

 

4. ระยะเวลาการออกใบอนุญาต 7 วันทำการ

 

5. อายุใบอนุญาต

- ใช้ได้เพียง 1 ครั้ง ภายใน 180 วันนับตั้งแต่วันออกใบอนุญาต

6. ค่าธรรมเนียม

- กรณีเป็นสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพันธุ์ 50 บาท /ฉบับ

- กรณีเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 200 บาท /ฉบับ

ที่มา :  http://www.fisheries.go.th/form/cites.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง G. 704ความเห็น (0)