ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทุกท่านครับ ผมขอสรุปภาพรวม ๆ ว่า ณ วันนี้เราได้ทำอะไรกันไปแล้วบ้าง เพื่อจะได้เกิดแนวคิดว่าควรจะทำอะไรกันต่อไป ดังนี้ครับ 

         1. แต่ละคณะทุกคณะ จะมีผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง KM “อย่างน้อย” 5-7 คน ดังนี้ 

         - รองคณบดี (QA และ วิจัย) รวม 2 คน 

         - เจ้าหน้าที่ (QA และ วิจัย) รวม 2 คน 

         - เลขานุการคณะ 1 คน 

         - เจ้าหน้าที่สามารถทำ River และ Stair Diagram ได้ 1 คน 

         - เจ้าหน้าที่ที่สามารถถ่ายทอดเรื่อง blog ได้ 1 คน 

         2. แต่ละหน่วยงานสายสนับสนุนทุกหน่วยงาน จะมีผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง KM “อย่างน้อย” 1 คน คือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้าน QA ของหน่วยงาน และยังมีคนที่เข้าร่วมอบรมการทำ River และ Stair Diagram รวมทั้งการเขียน blog อีกด้วย 

         ข้อเสนอแนะ 

         1. สำหรับทุกคณะ/หน่วยงานคือ อยากให้แต่ละคณะ/หน่วยงานไปฟอร์มทีมทำงานเพื่อที่จะเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่อง KM ต่อไป โดยเน้นที่ภายในหน่วยงานของตนเองเป็นหลักก่อน ให้ครอบคลุมทุกพันธกิจหลักของหน่วยงาน อย่าลืมนะครับต้องสอนโดยการทำให้ดูเป็นตัวอย่าง อย่าแค่พูดเล่าให้ฟังแต่เพียงอย่างเดียว ได้ผล/ไม่ได้ผลอย่างไรก็ขอให้กลับมาพูดคุยกันเพื่อช่วยกันพัฒนาคน/พัฒนางานกันต่อไป 

         2. ท่านคณบดี/หัวหน้างาน ขอความกรุณาให้ช่วยกันสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้คนทำงานด้วยครับ เนื่องจากในช่วงเริ่มต้นนี้จะต้องเหนื่อยกันเป็นพิเศษหน่อย 

         ขอบคุณครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร