ภารกิจชีวิตกับการสำรวจทุนการพัฒนาของรัฐ ตอนที่ ๓ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ได้พูดคุยกับคุณอภิลักษณ์  มาศคีรีวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปใน สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากท่าน คือ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๕๑) จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์

๑)      ยุทธศาสตร์ด้านขจัดปัญหาความยากจน

๒)    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๓)    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และวัฒนธรรม

๔)    ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

๕)    การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าภาพในการดำเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ โดยคุณอภิลักษณ์ ได้ให้เอกสารรายชื่อแผนงาน โครงการต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์นี้ดังนี้ ๑)  โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน  ๒)  โครงการประสานไทยเยาวชนท่าไร่รักษ์ถิ่น  ๓)  โครงการวันอาสาสมัครและวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ  ๔)  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีทางการเมิง  ๕)  โครงการยกย่องบุคคลและหน่วยงานที่ส่งเสริมความเสมอภาคหญิง ชาย  ๖)  โครงการส่งเสริมเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสตรี  ๗)  โครงการเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว  ๘)  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  ๙)  โครงการรณรงค์เครือข่ายแกนนำในนักเรียนไทยกลุ่มรักนวลสงวนตัว  ๑๐)  โครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล  ๑๑)  โครงการกิจกรรมเดินรณรงค์และต่อต้านการซื้อการขายบุหรี่ สุรา อบายมุขต่าง ๆ รวมทั้งการให้บริการอินเตอร์เน็ต (เกมส์ออนไลน์)แก่เด็กและเยาวชน ตามโครงการเด็กไทยร้อยดวงใจห่างไกลอบายมุข  ๑๒)  โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้านจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๓)  โครงการตรวจเยี่ยมเด็กและเยาวชนในหอพักบ้านเช่าจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๔)  โครงการอาสาสมัครดูแลผู้พิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๕)  โครงการกาชาดช่วยเหลือครอบครัวเด็กอย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดกั้นเด้กเข้าสถานสงเคราะห์จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๑๖)  โครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครศรีธรรมราช  และ ๑๗)  โครงการจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กจังหวัดตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖

ซึ่งการทำงานจะครอบคุลมพื้นที่ทั้งจังหวัดโดยมีแบบสำรวจผู้ประสบปัยหา (ด้อยโอกาส) ทางสังคม รายบุคคล ซึ่งจะทำให้ทราบข้อมูลผู้ประสบปัญหาโดยมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมลงไปให้ชาวบ้านได้ทำแบบสำรวจ มีหน้าตาแบบสำรวจมาให้ดูกันคะ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชนความเห็น (0)