แนวทางการพัฒนา ICT กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ระหว่างววันที่ 6-7 ธันวาคม2550 สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนา Portal Web โดยมีคณะทำงานจัดทำ Portal web กศน. และระบบ ICT เพื่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ เข้าร่วมประชุม

      ในการประชุมวันนี้ 2 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนา ICT ในปีงบประมาณ 2551 ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เสนอแนวทางในการพัฒนา ICT ของ กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นต้นร่างดังนี้

เป้าหมาย

 1. มี website ของสถานศึกษาทุกแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย website ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด จะพัฒนาเป็น website เพื่อการเรียนการสอน
 2. ศูนย์ภาค และกลุ่มศูนย์(จังหวัดที่เป็นตัวแทนกลุ่มศูนย์) มีความสามารถในการจัดการอบรมทางไกล (e-Training)
 3. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด มีความพร้อมที่จะดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านทาง Internet ในรูปแบบ e-Learning
  มีระบบการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้
 4. มีระบบการอบรมทางไกล (e-Training) ที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมาย  กศน. 


กิจกรรม

 1. การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
 3. การพัฒนา School Website และประยุกต์ใช้งานร่วมกับ Application อื่นๆ
 4. การบริหารจัดการเพื่อจัดทำ Portal Web และระบบ ICT เพื่อการจัดการแหล่งเรียนรู้
 5. การฝึกอบรมทางไกล


รายละเอียดของแต่ละกิจกรรมมีดังนี้

1 การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
       หลักการที่สำคัญของกิจกรรมนี้คือ การจัดตั้งศูนย์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเครือข่าย Internet ในระดับกลุ่มศูนย์ โดยศูนย์นี้จะเริ่มนำร่องด้วยการจัดการอบรมทางไกล (e-Training) สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นครู กศน. เพื่อให้มีความรู้ ประสบการณ์และความพร้อมที่จะดำเนินการจัดการศึกษาทางไกล สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาในระยะต่อไป โดยมีเป้าหมายครอบคลุมทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดละอย่างน้อย 1 อำเภอ โดยพิจารณาจากอำเภอที่ได้รับการจัดสรรห้องเรียนคอมพิวเตอร์ในปีงบประมาณ 2551 จำนวน 30 อำเภอ และอำเภออื่นๆ ที่มีความพร้อม โดยมีกิจกรรมการดำเนินงานดังนี้

      1.1 อบรมบุคลากร  ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเครื่อข่าย Internet โดยจัดการอบรมให้กับศูนย์ฝึกอบรมทางไกลระดับกลุ่มศูนย์ (จังหวัดที่มีความพร้อมจำนวน 5 จังหวัด) ดังนี้
          1.1.1 เปิดการอบรมทางไกล (e-Training) หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning สำหรับผู้ดูลแระบบ ครูผู้สอน และผู้พัฒนาสื่อ
          1.1.2 ฝึกอบรมปฏิบัติการ จัดการเรียนการสอนทางไกล (การอบรมแบบชั้นเรียน) สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมแบบ e-Training  โดยจัดการอบรมที่เน้นการฝึกปฏิบัติ ในรูปแบบการอบรมปฏิบัติการ ในหลักสูตรต่อไปนี้
                     1) หลักสูตร การผลิตและพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาทางไกลผ่าน Internet
                     2) หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่าย Internet
     2 ทดลองเปิดการเรียนการสอนทางไกล ในพื้นที่ ศบอ. ที่ได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ และอำเภอที่มีความพร้อม โดยบุคลากรผ่านการอบรมและการฝึกปฏิบัติ (การเปิดการสอนทางไกลในรูปแบบ e-Learning จะดำเนินการภายหลังจากได้ทดลองนำร่องการอบรมทางไกล ในกิจกรรมที่ 5 ก่อน เพื่อให้ผู้ดำเนินการได้มีประสบการร์ในการจัดการศึกษาทางไกล) โดยมีกิจกรรมดังนี้
           2.1 ฝึกอบรมครูประจำกลุ่ม หลักสูตรวิธีการจัดการศึกษาทางไกลในรูปแบบ e-Learning โดยอบรมให้กับครูประจำกลุ่มที่อยู่ในอำเภอที่จะดำเนินการจัดการศึกษาทางไกล อย่างน้อย 30 อำเภอ
           2.2 ดำเนินการทดลองเปิดการเรียนการสอนทางไกล ครูที่ผ่านการอบรม กลับไปดำเนินการเปิดการศึกษาทางไกล (อย่างเร็วภาคเรียนที่ 2/2551) ซึ่งดำเนินการให้สอดคล้องกับศูนย์ฝึกอบรมทางไกลในระดับกลุ่มศูนย์ ที่จะเริ่มทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล
     1.3 ติดตามผลการดำเนินงาน โดยคณะทำงาน ICT ระดับภาค และ ระดับจังหวัด
     1.4 อบรมเพิ่มเติมในรูปแบบ Onsite Training ในการณีที่หน่วยใด มีอุปสรรคในการดำเนินงาน จะดำเนินการอบรมเพิ่มเติม

2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
     หลักการที่สำคัญคือเป็นการพัฒนา ICT เพื่อการบริหารจัดการ ผ่านทาง website ในลักษณะ web Application ตามนโยบายของกระทรวง ของสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน และนโยบายของภาค เพื่อให้สามารถนำเอา ICT มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษานอกโรงเรียน ด้วยการพัฒนาบุคลากร ในเรื่องต่อไปนี้

 1. การใช้งาน Google Apps. และการประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการ กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ดูแลระบบและผู้บริหารที่ยังไม่เคยเข้ารับการพัฒนาที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2550 (ที่โรงเรียนศรีวัฒนา) โดยมีเป้าหมาย ให้ผู้บริหาร กศน. สามารถใช้งาน Google Apps. ได้ และขณะเดียวกัน ผู้ดูแลระบบ สามารถไปบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ให้สามารถใช้ Google Apps. ได้
 2. การใช้งานระบบ e-Budget เป็นการให้ความรู้เพิ่มเติม ในการใช้งานระบบงบประมาณ ของแต่ละจังหวัดที่ได้ดำเนินการอบรมไปแล้ว ในปีงบประมาณ 2550
 3. การใช้งานระบบ e-Document  เป็นการให้ความรู้เพิ่เติมเกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิก์ที่ได้อบรมไปแล้วในปีงบประมาณ 2551
 4. การใช้ระบบ GIS เป็นระบบการรายงานข้อมูลผ่านทาง website โดยอ้างอิงกับแผนที่ (Geographic Information System)
 5. e-Library เป็นการอบรมให้ห้องสมุดทุกแห่ง ใช้โปรแกรมระบบ PLS เพื่อจัดการระบบค้นหา ยืม คืน หนังสื่อในห้องสมุด ตามนโยบายของ ผอ. สำนัก ที่ต้องดำเนินการให้ห้องสมุดทุกแห่งนำระบบนี้ไปใช้
 6. อื่นๆ


   การดำเนินงาน จะเน้นทั้งการพัฒนาบุคลากร และกระบวนการสนับสนุนให้ผู้ผ่านการพัฒนา ความรู้ความสามารถที่ได้รับ ไปพัฒนางาน

3 การพัฒนา School Website และประยุกต์ใช้งานร่วมกับ Application อื่นๆ
     หลักการที่สำคัญของกิจกรรมนี้คือ การพัฒนา website ของสถานศึกษาให้พร้อมที่จะรองรับการทำงานของระบบต่างๆ ผ่านทาง Internet (Web Application) ตามนโยบายของ ผอ. สำนักที่กำหนดว่า ทุกสถานศึกษาจะต้องมี website โดยมีเป้าหมาย ที่สำคัญ 3 ประการคือ มี website มีเนื้อหาสาระ ข้อมูลข่าวสารและข้อมูลความรู้ ใน website และ มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย โดยมีกิจกรรมที่จะดำเนินการดังนี้

      3.1 ฝึกอบรมทางไกลหลักสูตรการบริหารจัการ website สำหรับ Web Master ระดับจังหวัด และอำเภอ โดยเน้นการสร้าง Website หรือการนำเอา website สำเร็จรูป ไปใช้งาน
      3.2 พัฒนาต้นแบบ School Website  (รูปแบบ / Source Code) โดยผู้ผ่านการอบรม จะช่วยกันพัฒนาและออกแบบ website ตามเงื่อนไขที่กำหนด (ส่วนกลางกำหนดว่า บนหน้า website ของสถานศึกษาควรนำเสนอเรื่องใดบ้าง) และเผยแพร่ แลกเปลี่ยนผลงานของแต่ละจังหวัดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้งาน
      3.3 ประยุกต์ ใช้งานโดยผู้ดูแลระบบนำไปพัฒนา website ของตนเอง

4 การบริหารจัดการเพื่อจัดทำ Portal Web และระบบ ICT เพื่อการจัดการแหล่งเรียนรู้
    หลักการที่สำคัญของกิจกรรมนี้คือ การสร้างกลไก ที่จะช่วยผลักดันและขัยเคลื่อนให้การพัฒนา ICT ในระดับภาคสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ โดยมีแนวทาง

การดำเนินการดังนี้

      4.1 แต่งตั้งคณะทำงานระดับภาค
      4.2 วางแผนการพัฒนา ICT ในระดับภาค
      4.3 ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการดำเนินงาน

5 การฝึกอบรมทางไกล
  หลักการที่สำคัญของกิจกรรมนี้คือการพัฒนารูปแบบและดำเนินการฝึกอบรมทางไกลผ่านเครือข่าย Internet พร้อมทั้งฝึกประสบการณ์การเรียนทางไกลให้กับครู กศน เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสนอทางไกลในรูปแบบ e-Learning โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

      5.1 พัฒนาระบบ และรูปแบบการฝึกอบรมทางไกล (พัฒนา LMS และ กระบวนการฝึกอบรม) โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการ โดยประสานความร่วมมือกับ NECTEC ผู้พัฒนาระบบ Learnsquare ให้ช่วยพัฒนาระบบให้เหมาะสมและนำไปใช้กับการศึกษานอกโรงเรียน
      5.2 พัฒนาสื่อการฝึกอบรมทางไกล จำนวน 2 เรื่อง โดยวิเคราะห์จากความจำเป็นของแต่ละภาค ว่า มีเรื่องใดบ้าง ที่ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน กศน. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแต่ละภาคไม่ควรพัฒนาให้ซ้ำกัน ดังนั้นถ้ามีเรื่องใด ที่ทุกภาคต้องการก็ควรให้ภาคใดภาคหนึ่งเป็นผู้พัฒนา
      5.3 พัฒนาบุคลากรสำหรับศูนย์ฝึกอบรมทางไกลระดับกลุ่มศูนย์ (ดำเนินการในกิจกรรมที่ 1)
      5.4 ดำเนินการฝึกอบรมทางไกล (จำนวนอย่างน้อย 4 หลักสูตร)

หมายเลขบันทึก: 152246เขียนเมื่อ 8 ธันวาคม 2007 16:11 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มิถุนายน 2012 21:40 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (4)
 • ว้าว น่าสนใจมากครับ
 • อยากให้เกิดขึ้นจริง ๆ
 • เร็ว ๆ วัน
เข้ามาชื่นชมความก้าวหน้าขอ. กศน.ภาคอีสานครับ

ขอบคุณครับที่ให้กำลังใจ ในความเป็นจริงแล้ว ตอนร่างแนวทางการทำงานเสนอต่อที่ประชุม ก็คิดมากเหมือนกันว่าจะทำได้ไหม เพราะงานที่ทำเริ่มแตกต่างจากที่ผ่านมา ซึ่งเดิมจะทำอยู่ที่ศูนย์ฯภาคเป็นส่วนใหญ่ แต่ปีนี้กำลังขยายงานลงไปที่กลุ่มศูนย์ และจังหวัด บทบาทจึงเปลี่ยนจากทำเอง เป็นการสนับสนุนให้หน่วยงานอื่นทำ ดังนั้น ก็เตรียมแนวทางไว้หลายอย่าง

การตั้งเป้าหมายแบบนี้เป็นการตั้งเป้าหมายแบบสูงเกินจริงนิด เพื่อให้พยายามที่จะเดินไปให้ถึงให้ได้ ที่ผ่านมา บางเรื่องก็ไปถึงเป้าหมาย แต่บางเรื่องกว่าจะถึงเป้าหมายก็ต้องยืดเวลาออกไปเหมือนกัน แต่อย่างไรก็จะพยายาม

ขอชื่นชม  กศน.ภาคอีสานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทันสมัยอยู่ตลอด

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง