เรื่องของเทศบาลตำบลแม่พริก (ต่อ)

ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 มาตรา 51 ได้กำหนดหน้าที่ของเทศบาลตำบลไว้

      เมื่อวานนี้ผู้วิจัยได้ตอบคำถาม (แบบคร่าวๆและยังไม่ชัดเจน) ว่าทำไมต้องศึกษาสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลไปแล้ว เชื่อว่าคงมีคนสงสัย (หรือไม่สงสัย) ว่าทำไมจึงต้องเลือกอ่านข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาลตำบลแม่พริกก่อนที่อื่น ผู้วิจัยขอเฉลยเลยก็แล้วกันนะคะว่าที่เลือกอ่านข้อมูลของเทศบาลนี้ก่อน เพราะ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2549 นี้ เครือข่ายฯจะไปจัดการประชุมสัญจรที่กลุ่มบ้านแม่พริก ซึ่งกลุ่มนี้ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแม่พริก ผู้วิจัยก็เลยต้องศึกษาข้อมูลเบื้องต้นไปก่อน เผื่อว่ามีเวลาหรือโอกาสอำนวยก็จะได้พูดคุย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือข้อมูลที่ยังไม่ชัดเจน

       ต่อจากที่เล่าค้างไว้เมื่อวานนี้ เมื่อคืนนี้ผู้วิจัยอ่านเอกสาร “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง” ได้ข้อมูลเพิ่มเติมด้านสังคม และด้าน การเมือง    การบริหาร สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

      4.ด้านสังคม

          4.1จำนวนประชากร

ตารางที่ 1 จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลแม่พริก

จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลแม่พริก

ที่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

จำนวนครัวเรือน

 

จำนวนประชากร (คน)

 
       

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านแม่พริกลุ่ม

1

419

553

571

1,124

2

บ้านท่าด่าน

2

230

357

393

750

3

บ้านสันป่าสัก

5

226

355

404

759

 

รวม

 

875

1,265

1,368

2,633

ที่มา : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง , หน้า 7.

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2548

: ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2548: แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง , หน้า 7.: ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2548          4.2การศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

                การศึกษา

                เมื่อพิจารณาข้อมูลด้านการศึกษาจะเห็นได้ว่าในเขตเทศบาลตำบลแม่พริกนั้น มีสถานศึกษาทั้งในระดับก่อนวัยเรียน การศึกษาในระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมทั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน และโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ด้วย

          อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่าข้อมูลจากเทศบาลนั้นไม่ได้บอกถึงสถิติการรู้หนังสือของประชากร ตลอดจนไม่มีการจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา อนุปริญญา และการศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้วย

 

                 ศาสนา

                 มีวัดจำนวน 1 แห่ง และสำนักสงฆ์จำนวน 1 แห่ง จากข้อมูลดังกล่าวสามารถสันนิษฐานได้ว่าประชากรส่วนใหญ่ (หรืออาจทั้งหมด) ในเขตเทศบาลนับถือศาสนาพุทธ

                 ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

                สำหรับศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนในเทศบาลตำบลแม่พริกนั้นมีอยู่มากมาย แต่ที่สำคัญ ได้แก่

 •  

 • ประเพณีงานวันลอยกระทงประจำปี
 •  

   

 • ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ
 •  

   

 • ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
 •  

            4.3การสาธารณสุข

                  ภายในเขตเทศบาลตำบลแม่พริก มีสถานีอนามัยจำนวน 1 แห่ง

           4.4การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

               ส่วนใหญ่จะได้รับบริการจากรัฐ ซึ่งมีส่วนราชการของสำนักงานประชาสงเคราะห์ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอ การสงเคราะห์อื่น เทศบาลจัดดำเนินการในรูปเงินอุดหนุนตามความจำเป็นเฉพาะราย

                 จากข้อมูลในส่วนนี้ ผู้วิจัยคงต้องไปพูดคุย สอบถามกับทางเทศบาลอย่างละเอียดว่าทางเทศบาลให้ความสำคัญกับเรื่องการจัดสวัสดิการสังคมขนาดไหน และมีหลักเกณฑ์อย่างไรในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ หรือให้สวัสดิการสังคมกับประชาชนในพื้นที่ การได้ข้อมูลส่วนนี้อย่างละเอียดคงจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มออมทรัพย์กับทางเทศบาล

 

           5.ด้านการเมือง-การบริหาร

               5.1โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 มาตรา 51 ได้กำหนดหน้าที่ของเทศบาลตำบล ดังนี้

มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้

                    1.รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

                    2.ให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ

                   3.รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเท้า และที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

                    4.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

                    5.ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

                    6.ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

                    7.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

                    8.บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

                    9.หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจทำกิจกรรมใดๆในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้

                    1.ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

                    2.ให้มีโรงฆ่าสัตว์

                    3.ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

                    4.ให้มีสุสาน และฌาปนสถาน

                    5.บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

                    6.ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

                    7.ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

                    8.ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

                    9.เทศพาณิชย์

             5.2การคลังของเทศบาล

ตารางที่ 2 รายรับ รายจ่าย ในระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2545-2547)

รายรับ รายจ่าย ในระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2545-2547)

ปีงบประมาณ

รายรับ

รายจ่าย

คงเหลือ

2545

2546

2547

13,578,368.33

17,688,643.76

17,439,966.55

6,608,350.81

13,241,317.22

11,798,679.18

6,970,017.52

4,447,326.54

5,641,287.37

ที่มา : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง , หน้า 9.

 

            5.3การดำเนินกิจการพาณิชย์ของเทศบาล (ไม่มี)

            5.4บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมือง และการบริหาร

                 ประชาชนมีการตื่นตัวค่อนข้างสูงในการติดตาม และประเมินผลงานในกิจกรรมต่างๆที่ทางเทศบาลได้ดำเนินการผ่านมาและที่จะมีขึ้นในวันข้างหน้า

            5.5การอำนวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน และสวัสดิการของประชาชน

                 มีการอำนวยการด้านการป้องกันฝ่ายพลเรือน การป้องกัน และการบรรเทา สาธารณภัย การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ การจัดการด้านจราจร และอื่นๆ

: แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง , หน้า 9.

                 วันนี้ขอเล่าแค่นี้ก่อนนะคะ จะรีบไปทานข้าว และไปดูละคร “สะใภ้พาร์ทไทม์” ตอนจบค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lampang_networkความเห็น (0)