วิชาKM

การออกรายงาน
1. การจัดการความรู้คณะแพทย์ มอ.

 

          ทางคณะแพทย์ของ มอ. จะมีการแชร์ความรู้กันผ่านทางเว็บไซด์  ให้แพทย์  พยาบาล  มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  มีการแชร์ความรู้จากประสบการณ์จริง  ส่วนใหญ่จะรู้กันภายในองค์กร

 

2. บริษัท True

 

          วิสัยทัศน์ของ True  คือ เป็นการให้บริการทางด้านการสื่อสารและมุ่งตอบสนองเป้าหมายหลัก

 

           มีกระบวนการทำงานดังนี้

 

           1.การปรับเปลี่ยนการจัดการพฤติกรรม

 

           2.การสื่อสารทั่วทั้งองค์กร

 

           3.การจัดหากระบวนการ

 

           4.การเรียนรู้

 

           5.การวัดและติดตามประเมิณผล

 

           6.การสร้างแรงจูงใจ

 

3. กรมส่งเสริมการเกษตร

 

           กรมส่งเสริมการเกษตร จะเน้นพันธกิจเป้นหลัก คือ การต้องการให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  มีการดำเนินงาน  3  ขั้นตอน  ดังนี้

 

           1.ขั้นตอนการเตรียมงาน  จะจัดวางเป้าหมาย  กำหนดแนวทางการบริหาร

 

           2.ขั้นตอนการดำเนินงาน จะดำเนินงานตามเป้นหมาย

 

           3.ขั้นตอนติดตามและประเมินผล  จะติดตามดูผลว่าประสบความสำเร็จหรือไม่  มีปัจจัยใดบ้างที่ทำให้ประสบความสำเร็จแล้วนำมาประเมินผล  เพื่อจะปรับปรุง แก้ไข

 

4. บริษัทปูนซีเมนต์

 

           มีอุดมการณ์ดังนี้

 

           - ตั้งมั่นในความเป็นธรรม

 

           - ตั้งมั่นในความเป็นเลิศ

 

           - เชื่อมั่นในคุณค่าของคน

 

          - ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

 

           - มีกลยุทธ์  คือ เน้นคุณธรรม มีเหตุผล และการสรรหา

 

5. บริษัท TOYOTA

 

           ใช้หลัก 5 whys  คือ การปฏิบัติมีการใช้ความรู้ในการวิเคราะห์  โดยมีการตตั้งคำถามในการทำงานขึ้นมา  5  ข้อ  เรียกว่า  หลัก 5 whys  เพื่อใช้วิเคราะห์ปัญหา

 

6.gotoknow

 

           เป็น  wab  สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  มีการเล่าประสบการณ์แห่งความสำเร็จถ่ายทอดผ่านทาง  บล็อก

 

7. ส.ค.ส

 

            การจัดการความรู้มีดังนี้

 

           - สนับสนุน

 

           - จัดแบ่งงาน

 

           - กำหนดโจทย์และตีโจทย์

 

          - แบ่งกลุ่มทำงาน

 

           - มีการเล่าเรื่องตามประเด็นและสรุป

 

           - นำความรู้ทั้งหมดมารวบรวม

 

           - นำข้อมูลย่อยจัดเข้ากลุ่มใหญ่

 

           - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

           - จัดเวลาทำงานให้เหมาะสม

 

           - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นประจำ  โดยบล็อก

 

8. ไม้เรียง

 

           ไม้เรียง คือ ตำบลหนึ่งใน อ.ขวาง จ.นครศรีธรมราช  ปัญหาของชาวไม้เรียง คือ ไม่สามารถกำหนดราคายางพาราได้เนื่องจากการขายยางพาราไม่มีการกำหนดราคาไว้ตายตัว

 

            มหาวิทยาลัยชีวิตไม้เรียง  มีการเรียนการสอนหลายสาขาด้วยกัน  การเรียนของมหาวิทยาลัยชีวิต คือ มีการเรียนรู้ร่วมกัน มีการแชรืความรู้ร่วมกัน จะศึกษางานและพัฒนางานภายในชุมชนไม้เรียงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

9. กรมอนามัย

 

            มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลทั้งองค์กร และสืบทอดข้อมูล มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน  เพื่อส่งเสริมทางด้านสุขภาพ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

 

            การจัดการองค์กร  คือ 

 

            - ฐานความรู้

 

            - เครื่องมือในการสื่อสาร

 

            - เวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมสุขภา

 

10. โรงเรียนชาวนา

 

            เกิดจากการรวมตัวของชาวนาในจ.สุพรรณบุรี  หลักสูตรมุ่งเน้นการทำนาไม่ใช้สารเคมี และการกำจัดศัตรูพืช โดยการใช้สมุนไพรต่าง ๆ

 

            กระบวนการสำคัญของการจัดการความรู้ของโรงเรียนชาวนา

 

           - เวทีชาวบ้าน

 

           - เวทีวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ

 

           - เวทีอื่น ๆ คือ ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ของชาวนา

 

11. โรงพยาบาลศิริราช

 

            การจัดการความรู้ของโรงพยาบาลศิริราช  จะเน้นเรื่องของแผนปฏิบัติการ เพื่อสร้างระบบเครือข่ายของระบบความรู้  โดยมีเครือข่ายของหน่วยงานศิริราชเองและเครือข่ายของหน่วยงานอื่น เป็นการพัฒนาการจัดการความรู้ให้ทันกับองค์อื่น

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาKMความเห็น (0)