สภามหาวิทยาลัย (1)

สภามหาวิทยาลัย (1)

บทบาทและความรับผิดชอบ
         - มักจะไม่ชัดเจน
         - บางแห่งทำหน้าที่ตรายางให้แก่ฝ่ายบริหาร
         - บางแห่งทำบทบาทเชิง passive & reactive
         - ควรแสดงบทบาทกำหนด strategic directionการพัฒนาaccountability (ทั้ง internal & external),  ติดตามและตรวจสอบ institutional strategic performance
         - ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยกับชุมชน,  อุตสาหกรรมและธุรกิจ
         - อำนาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้ในกฎหมาย   ระบุประเด็นต่อไปนี้
                        - ดูแลเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สิน
                        - แต่งตั้งและถอดถอนอาจารย์  พนักงาน
                        - อนุมัติหลักสูตร  รายวิชา  ปริญญา
                        - ออกกฎระเบียบ
         - บทบาทของสภามหาวิทยาลัยมักกว้างกว่าที่ระบุในกฎหมาย
         - สภามหาวิทยาลัยต้องทำหน้าที่กำกับหน่วยงานที่มีลักษณะจำเพาะ   คือต้องรับผิดชอบต่อสังคม   พร้อม ๆ กับปกป้องความเป็นอิสระของมหาวิทยาลัยและเสรีภาพทางวิชาการของคณาจารย์
         - สภามหาวิทยาลัยต้องยอมรับสภาพขัดแย้ง   ว่ามหาวิทยาลัยจะต้องมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพและในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับความเป็นอิสระของนักวิชาการ
         - กรรมการสภามหาวิทยาลัยควรต้องแสดงความรับผิดชอบในฐานะ "ตัวแทนเจ้าของ" แค่ไหน   แสดงบทบาทอย่างไร
         - บทบาทในการกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเป็นที่เปิดเผย   มีอย่างไรบ้าง  
         - มหาวิทยาลัย (ทั่วโลก) อยู่ใน transition สภามหาวิทยาลัยก็เช่นเดียวกัน

Ref.  Meredith Edwards.  Deputy Vice - Chancellor, Director,  National Institute for Governance,  University of Canberra.   University Governance : A Mapping and Some Issues.   www.atem.org.au/pdf/Governance.pdf

วิจารณ์  พานิช
 8 ก.พ.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)