สรุปรายงาน KM หน้าห้องเรียนของนักศึกษา

เรียน รู้ สู่ความเข้าใจ ใส่ใจจนชำนาญ

1.  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                 
                มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   มีการจัดทำ  KM  ขึ้นเพื่อการ  Share  ความรู้  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อที่จะนำไปจัดการด้านการดำเนินการด้านการแพทย์  โดยผู้ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นหมอ  พยาบาล  นักศึกษาแพทย์  และผู้ที่สนใจในความรู้ต่าง ๆ   โดยมีการจัดทำกระบวนการต่าง ๆ  อาทิเช่น  CoP , Web Board ,  Web  Link   ฯลฯ                                            

ซึ่งจุดประสงค์ คือ : การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม เป็นศูนย์กลางการศึกษาและการฝึกอบรมทางวิชาการระดับสูง เป็นผู้นำในการวิจัย เป็นศูนย์บริการทางการแพทย์              

พันธกิจคณะแพทยศาสตร์                                                                      

1. ผลิตและพัฒนาแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและบุคลากร ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้สอดคล้องต่อความต้องการของสังคม                                         

2. สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีทิศทางที่ตอบสนองต่อปัญหาของประเทศ โดยเฉพาะภาคใต้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ                                                                 

3. ให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการผลิตแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรทางการแพทย์ และเป็นศูนย์การแพทย์ระดับตติยภูมิ                                                    

4. ชี้นำสังคมในการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน      


2. True                                                                                                                 ทรู คือผู้ให้บริการสื่อสารครบวงจรในประเทศไทย เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานรายใหญ่ที่สุดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเป็นผู้ที่ให้บริการ บรอดแบนด์ หรืออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรายใหญ่ที่สุดของประเทศ รวมทั้งเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตชั้นนำ ซึ่ง  True  เน้น การบริหารลูกค้าแบบครบวงจร  และมุ่งตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า


3.  กรมส่งเสริมการเกษตร                                                                                     กรมส่งเสริมการเกษตรได้ยึดเอาพันธกิจหลักของกรม คือ ต้องการให้เกษตรกรพึ่งตนเอง  มุงสู่เป้าหมายได้อย่างยั่งยืน  โดยเป้าหมาย ->>( หัวปลา )    ของการจัดการความรู้  พร้อมทั้งยืนยันในบทบาทของกรมที่เป็น  คุณอำนวย  ส่งเสริมเกษตรกร  คุณกิจ  ผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง กรมส่งเสรมการเกษตรได้กำหนดวิธีการดำเนินงานเป็น  3  ขั้นตอนหลัก  คือ                       

-ขั้นตอนการเตรียมการ  เป็นขั้นตอนที่สร้างความเข้าใจในทุกระดับเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ  

  -ขั้นตอนการดำเนินการ   จัดทำเป้าหมาย  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน                                                                    

-ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล  ติดตามผล   แก้ไข  ปรับปรุง  และวางแผนขยายผล


4. บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)                                                                     อุดมการณ์    ตั้งมั่นในความเป็นธรรม   มุ่งมั่นความในความเป็นเลิศ  เชื่อมั่นในคุณค่าของคน   ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม ”                                                                  Strategies  กลยุทธ์ของเครือซีเมนต์ไทย  คือ     Merit System : ระบบคุณธรรม              Fairness : มีความเป็นธรรม  มีเหตุผล       Best recruit and retain : มีกระบวนการในการสรรหา Training and Development          

         องค์กรแห่งการเรียนรู้     เน้นพนักงานเป็นส่วนสำคัญอย่างมากต่อองค์กร  ให้ความสำคัญกับการดูแล เอาใจใส่สุขภาพอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน   มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย  เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  เน้นการสอน   จากการทำโครงงาน (Project Based Learning)   เชื่อมั่นว่า พนักงานเกิดการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)


5. Toyota                                                                                             

               

Toyota Way  คือ วัฒนธรรมการเรียนรู้ขององคกร  ทุกคนในบริษัทจะขึ้นใจกับคำว่า “The Toyota Way”   ซึ่งเป็นการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลาและอยางตอเนื่อง  และมีการเรียกกันวKaizen   รวมถึงการปฏิบัติงานก็มีระบบการใช้ความรู้ในการวิเคราะห์ในทุกกระบวนการ ซึ่งเรียกว่า 5 Whys   อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยน tacit knowledge ระหว่างกันในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่างๆ จะยึดหลัก Genchi-Genbutsu (Go and See)  รวมถึง "การเรียนรู้" ของโตโยต้าเน้นที่ OJT - on the job training   และทาง  Toyota  จะมีการนำเสนอ "ความรู้" ระดับบุคคล  ( Suggestion System )  และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำวัน   ที่เรียกว่า  Morning Talk


6. GotoKnow.org                                                                                                GotoKnow.org   คือการให้บริการระบบบล็อก  โดยเน้นกลุ่มผู้ต้องการบันทึก   ถ่ายทอด   และ   แลกเปลี่ยน   ความรู้ ประสบการณ์ และ เทคนิคการทำงานต่างๆ                         

บล็อก   คือ    เว็บไซต์เพื่อการบันทึกไดอารี่                 

Feed คือ ไฟล์ข้อมูลประเภท XML มาตรฐานแบบ RSS และ Atom  ซึ่งจะบรรจุข้อมูลข่าวสารล่าสุดของเว็บไซต์                                                                             

PlanetMatter คือ ระบบดึงและรวบรวมไฟล์Feedเข้าไว้ด้วยกันในเว็บไซต์ศูนย์รวม   ซึ่งเรียกว่า Planet Site


7. สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม ( สคส. )                                                                                

 มีกระบวนการ การจัดการความรู้
แบบ “ความรู้เด่นชัด” ซึ่งเน้นการเข้าถึงแหล่งความรู้ ตรวจสอบ และตีความได้ เมื่อนำไปใช้แล้วเกิดความรู้ใหม่ ก็สรุป เพื่อใช้อ้างอิง หรือให้ผู้อื่นเข้าถึงได้ต่อไป                    

แบบ“ความรู้ซ่อนเร้น” เน้นการจัดเวทีเพื่อให้มีการแบ่งปันความรู้ที่อยู่ในตัวผู้ปฏิบัติ ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน อันนำไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ ที่แต่ละคนสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
อีกทั้งความรู้ ๒ ประเภทนี้จะเปลี่ยนสถานภาพ สลับปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลา บางครั้ง Tacit ก็ออกมาเป็น Explicit และบางครั้ง Explicit ก็เปลี่ยนไปเป็น Tacit                                                       “โมเดลปลาทู” เป็นโมเดลอย่างง่าย ของ สคส. ที่เปรียบการจัดการความรู้ เหมือนกับปลาทูหนึ่งตัวที่มี ๓ ส่วน คือ
๑. ส่วน “หัวปลา” (Knowledge Vision- KV) หมายถึง ส่วนที่เป็นเป้าหมาย วิสัยทัศน์ หรือทิศทางของการจัดการความรู้                                                                                                                                            

. ส่วน “ตัวปลา” (Knowledge Sharing-KS) เป็นส่วนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถือว่าเป็นส่วนสำคัญ ซึ่ง “คุณอำนวย” จะมีบทบาทมากในการช่วยกระตุ้นให้ “คุณกิจ” มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ โดยเฉพาะความรู้ซ่อนเร้นที่มีอยู่ในตัว

. ส่วน “หางปลา” (Knowledge Assets-KA) เป็นส่วนของ “คลังความรู้” หรือ “ขุมความรู้” ที่ได้จากการเก็บสะสม “เกร็ดความรู้” ที่ได้จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ตัวปลา” ซึ่งเราอาจเก็บส่วนของ “หางปลา”


8.  ไม้เรียง  มหาวิทยาลัยชีวิต                                                                                 "ประยงค์   รณรงค์"    คือ ผู้ได้รับรางวัลแมกไซไซ  สาขาผู้นำชุมชนปี 2547 และชื่อ "ไม้เรียง" ก็เป็นที่รู้จักในฐานะชุมชนแห่งการพึ่งตนเอง   ไม้เรียง  คือตำบลหนึ่งในอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช   ไม้เรียงวันนี้   มี "ทุนทางปัญญา" เพราะมีการเรียนรู้  มีการคิดแบบยุทธวิธี  มีการวางแผนในการทำงาน  มีการ share  ความรู้กันระหว่างผู้ทำงาน มีการร่วมกันวิเคราะห์แก้ไข  และเรียนรู้ร่วมกัน  อีกทั้งยังมีการจัดทรัพยากรต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง                                  ชุมชนเข้มแข็ง  ไม้เรียง            เพราะ          เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  มี การตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ                  มีการจัดการ "ทุน" ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ          มีธรรมภิบาล มีการบริหารจัดการที่ดีโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีการ กระจายอำนาจ


9.  กรมอนามัย                                                                                                   กรมอนามัย  เป็นแหล่งรวบรวมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสืบทอด - ถ่ายทอดความรู้  ของระบบการจัดการความรู้ของกรมอนามัย โดยเป็นส่วนสนับสนุน และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชุมชนแนวปฏิบัติด้านการส่งเสริมสุขภาพ และการจัดการทั้งภายในและภายนอกกรมอนามัย  โดยใช้เครื่องมือ คือ  Web Board  ,   KM Forum   ,   Sharing of Knowledge 


10.   7 - Eleven                                                                                                       7 - Eleven   มีเครือข่ายมากมายทั่วประเทศ  และมีการจัดทำกระบวนการจัดการความรู้  โดยการใช้  Knowledge  Asset ( KA ) โดยมีการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร  ซึ่งประกอบไปด้วยการเรียนรู้ร่วมกันทั่วทั้งองค์กร   และนำเอากิจกรรมต่าง ๆ มาแบ่งปันความรู้กันภายในองค์กร  รวมถึงการแบ่งการสื่อสารแบบ 2  way  communication  และการนำเอา tacit  มาเป็น  Explicit  และมีการใช้แบบจำลอง  ที่เริ่มจาก   Input ,  Process , Output


11. บริษัทAIS                                                                                                  

มีการสร้างศูนย์กลางของผู้เชี่ยวชาญ   และการสร้างวิทยากรภายในเป็นการถ่ายทอดความรู้ประเภท Tatic ที่วิทยากรมีไปเป็น Tatic ของผู้เรียนอีกหลายๆคน  โดยการสร้างวิทยากรภายใน  มีขั้นตอนคือ   การกำหนดขอบเขต   กำหนดชื่อหลักสูตร    แต่งตั้งคณะทำงาน  ทดสอบสอน  และติดตามผล


12.  พิจิตรแข็งแรง                                                                                           

มีการจัดทำ  KM  เพื่อเกษตรธรรมชาติและอาหารปลอดสารพิษของ จ. พิจิตร    ชมรมเกษตรธรรมชาติและอาหารปลอดสารพิษ เป็นองค์กรที่มี  เป้าหมายคือ การพึ่งตนเองและพึ่งพากันเองของเกษตรกร    มีพื้นที่การทำงานในจังหวัดพิจิตร                                                    โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินงาน  คือ  สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่การพึ่งตนเองและพึ่งพากันเอง  ,  สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ผู้มีน้ำใจ  ,  เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรปลอดสารพิษ ,  ส่งเสริมภูมิปัญญาและพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน , ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ,  พัฒนาและส่งเสริมธุรกิจชุมชน ,  ผลักดันนโยบายที่สอดคล้องกับเป้าหมายสู่ภาครัฐ


13.  โรงพยาบาลศิริราช                                                                             

แผนปฏิบัติการโครงการ การจัดการความรู้ในองค์กร       

1. Transition and Behavior Management                                    

2. Communication                                                     

3. Process and tools                                    

4. Learning                                                 

5. Measurements                                                

6.Recognition and Reward   

               
ปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการจัดการความรู้                                                                       

1.ผู้บริหารต้องเข้าใจอย่างดีถึงประโยชน์ของการนำการจัดการความรู้มาใช้ ในองค์กรที่ 

2. มอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างเต็มเวลา                                                 

3. มีการพัฒนา Facilitator เข้าใจแนวคิดและมีทักษะเพียงพอ                         

4. กำหนด Milestone ให้ชัดเจน เพื่อให้มีการติดตามและประเมินผล     

5. สื่อสารทำความเข้าใจกับคนในองค์กรให้เห็นความสำคัญของการจัดการความรู้     

6. จัดให้มีช่องทางของการโอนความรู้ที่หลากหลาย        

7.กระตุ้นให้มีการจัดตั้ง  CoP  ทั้งในแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการทั่วทั้งองค์กร
 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kang of KMความเห็น (0)