สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะของบุคลากร

สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรและเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม ณ อ่าวดงตาล อำเภอสัตหีบ โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น ดังนี้
                รุ่นที่ 1   ระหว่างวันที่ 22 23 พฤศจิกายน 2548
                รุ่นที่ 2   ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 1 ธันวาคม 2548
                รุ่นที่ 3   ระหว่างวันที่ 7 8 ธันวาคม 2548

ผลการสัมมนาสรุปได้ดังนี้
                1. บุคลากรที่เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 504 คน คิดเป็นร้อยละ 96.74
                2. ก่อนเข้ารับการสัมมนา ผู้เข้ารับการสัมมนาได้แสดงความคิดเห็นว่า มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะอยู่ในระดับปานกลาง และภายหลังจากการสัมมนาสิ้นสุดลง ผู้เข้ารับการสัมมนา ได้แสดงความคิดเห็นว่า มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะอยู่ในระดับมาก
                3. ผู้เข้ารับการสัมมนามีความคิดเห็นในภาพรวมต่อการเดินทางอยู่ในระดับดีมาก
                4. ผู้เข้ารับการสัมมนามีความพึงพอใจต่อกิจกรรม ที่พัก และบริการของโรงแรม
อยู่ในระดับดี

                5. ผู้เข้ารับการสัมมนามีความพึงพอใจต่อกิจกรรม วิทยากร พิธีกร ระยะเวลาใน
ภาพรวม อยู่ในระดับดี

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
                สรุปได้ว่า ควรจัดกิจกรรมลักษณะนี้ครั้งต่อไป เพราะมีประโยชน์ แต่ต้องปรับเรื่องวิทยากรประจำฐานกิจกรรม ต้องมีความชัดเจนในกิจกรรมที่ตนรับผิดชอบ และเพิ่มในเรื่องระยะเวลาในการจัดกิจกรรม และปรับปรุงในเรื่องของรสชาติอาหาร

OD รุ่น 1

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานถ่ายทอดเทคโนโลยีความเห็น (0)